Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 99

 

Гр. Нови пазар, 26.03.2019 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Районен съд – Нови пазар, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 05.03.2019 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1443 по описа на съда за 2017 г. при секретаря Нела Костадинова, за да се произнесе взе предвид следното:

С исковата молба е предявен иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето, във вр. с чл. 40 от ЗЗД.

Делото е образувано по постъпила искова молба вх. № 7315 от 22.11.2017 г., подадена от С.С.И. с ЕГН ********** ***, срещу Ф.М.С. с ЕГН ********** и Н.Х.С. с ЕГН ********** и двама от с. Д.. В исковата молба се твърди, че наследодателката на ищеца Ф.И.Ю.била подмамена от М. С. Ю. да подпише пълномощно, с което го упълномощава да прехвърли собствените й имоти, подробно описани в исковата молба – дворно място от 1200 кв.м., находящо се в с. Д., заедно с построените в него къща и постройки, както и 4 бр. земеделски недвижими имоти. Ф.Ю.въобще не разбрала, че подписва такова пълномощно. С това пълномощно М. С. Ю. прехвърлил имотите на дъщеря си Ф.М.С. за сумата 12334 лв. Твърди се, че тази сума е значително по-ниска от действителната стойност на имотите и в действителност пълномощника се е сговорил с другата страна във вреда на упълномощителя. Уговорката обосновава с наличието на роднинска връзка между пълномощника и купувача. По тази причина ищецът като наследник на упълномощителя счита, че сделката е нищожна поради накърняване на добрите нрави, съгласно трайната практика на ВКС. Иска от съда да признае тази сделка за нищожна на посоченото основание.

Искът в частта относно земеделските земи беше прекратен с определение от 26.03.2018 г., в.з.с. 30.04.2018 г. Производството продължава единствено по отношение на урегулирания поземлен имот.

В съдебно заседание ищецът моли съда да разгледа всички предявени искове и твърди, че не разбира защо делото е било прекратено частично.

С отговора си ответниците Ф.М.С. и Н.Х.С. оспорват иска по същество. В изложението в частта, касаеща съществото на иска заявяват, че сделката в никакъв случай не е имала за цел да увреди упълномощителя. Считат, че договаряне във вреда на упълномощителя може да има само, ако се докаже неравностойност на престациите до такава степен, че почти липсва едната престация. Освен това, макар страните да не са го отразили в нотариалния акт, те са се уговорили прехвърлителката Ф.И.Ю.да остане да живее в имота до живот. Тази договорка е била зачетена от купувачите. Заявяват, че не могат да носят отговорност за това дали пълномощникът е предал сумата на упълномощителя, но обръщат внимание, че той е осъден да заплати тази сума с присъдата по НОХД № 814/2011 г. на НПРС, с която е осъден, че е измамил Ф.И.Ю., поради което прехвърлителката е избрала вместо да получи имота, да получи обезщетение за вредата и сега не може да търси имота, тъй като би се стигнало до неоснователно обогатяване. По тази причина молят искът да бъде отхвърлен. С отговора си ответниците в действителност правят възражение, че не са налице основанията по чл. 40, ал. 1 от ЗЗД, тъй като липсва уговорка за увреждане на упълномощителя и липсва такава вреда въобще.

В съдебно заседание ответниците не се явяват, не изпращат представител.

Съдът, като съобрази твърденията на страните и представените по делото доказателства, установи следното от фактическа страна:

От доказателствата по делото се установява, че Ф.И.Ю.с ЕГН ********** *** на дворно място от 1200 кв.м., находящо се в с. Д., ул. ***, за което е отреден УПИ VI-131 от кв. 54 по плана за регулация на с. Д., обл. Шумен, ведно с построените в него къща и пристройки, при граници за имота: улица, УПИ III-138, УПИ IV-132, УПИ V-131. Ф.И.Ю.притежавала и 4 бр. ниви в землището на с. Д..

На 12.06.2007 г. М. С. Ю. – баща на ответницата Ф.М.С. – измамил Ф.И.Ю.ова, въвел я в заблуждение относно подписвания от нея документ и тя подписала пред кмета на с. Д. пълномощно, с което му възложила пълномощията да се разпореди с притежаваните от нея недвижими имоти, докато тя смятала, че  в действителност подписва пълномощно той да извади актуални документи за собственост и скици на имотите.

На 22.06.2007 г. възползвайки се от подписаното чрез измама пълномощно М. С. Ю. продал на дъщеря си Ф.М.С. – процесния урегулиран поземлен имот и земеделските земи са сумата от 12334 лв. като декларирал, че Ф.И.Ю.е получила договорената сума. Сделката била обективирана в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *, том IX,  рег. № *, дело * от 22.06.2007 г. на Нотариус П.А.с рег. № 346 на НотК и район на действие НПРС.

По НОХД № 814/2011 г. на *РС с присъда № 1213 от 04.10.2011 г. М. С. Ю. бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 209, ал. 1 от НК (измама) за това, че като въвел Ф.И.Ю.в заблуждение й причинил имуществена вреда в размер на 51010 лв. (пазарната стойност на имотите към момента на извършване на престъплението). Пострадалата Ф.И.Ю.се възползвала от правото си на пострадал и се конституирала в процеса като граждански ищец и съответно М. С. Ю. бил осъден да й заплати вредите в размер на 51010 лв.

По гр.д. № 1005 по описа на НПРС за 2009 г. Ф.И.Ю.е водила ревандикационен иск с правно основание чл. 108 от ЗС срещу ответниците по делото. Искът е бил отхвърлен с влязло в сила решение.

По гр.д. 993/2009 г. на НПРС Ф.И.Ю.е водила установителен иск с правно основание чл. 42, ал. 2 от ЗЗД (липса на представителна власт)за нищожност на прехвърлителната сделка, с която М. С. Ю. е продал имотите на ответницата Ф.М.С.. Искът е отхвърлен.

От доказателствата по делото се установява, че Ф.М.С. и Н.Х.С. са съпрузи и сделката по прехвърляне на имотите е осъществена през време на брака им.

От представеното по делото удостоверение за наследници се установява, че Ф.И.Ю.е починала на 27.07.2016 г. като оставила за наследници повече от 20 души, които са низходящи на нейните общо петима братя и сестри, сред които е и ищецът С.С.И.. Последният наследява чрез заместването на баща си С.И. М. – брат на Ф.И.Ю.ова. След смъртта си баща му оставил за наследници двете си деца – ищеца и сестра му Н. С. Р..

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

С исковата молба е предявен иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето, във вр. с чл. 40 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбата на чл. 40 от ЗЗД Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания.. По този иск ищецът трябва да докаже 1/ прехвърлянето на имуществото, 2/ обстоятелството, че сделката уврежда интересите на неговия наследодател, и 3/ уговорката между пълномощника и другата страна по сделката

Наличието на прехвърлителна сделка е безспорно доказано.

Съдът може да приеме, че прехвърлителната сделка е увредила Ф.И.Ю.ова, тъй като пазарната стойност на имотите многократно надхвърля цената по договора за продажба. Същевременно обаче Ф.И.Ю.се е възползвала от правото си да получи тези пари по наказателното производство и М. С. Ю. е осъден да й заплати сумата от 51010 лв. С това вредата е възмездена, независимо дали Ф.И.Ю.е получила изпълнение. Няма доказателства в тази насока.

Няма доказателства и относно уговорката за увреда освен наличието на семейна връзка между страните по сделката.

Предвид горното съдът намира, че Ф.И.Ю.не е имала правото да претендира нищожност на сделката поради сговаряне в нейна вреда между пълномощника и купувача, а следователно и нейните наследници нямат такова право. Водим от горното съдът счита, че предявеният иск следва да бъде отхвърлен.

За разноските:

Ответниците не са направили искане за произнасяне по разноските, поради което и съдът не дължи такова.

Водим от всичко гореизложено и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

           

ОТХВЪРЛЯ искът с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. трето, във вр. с чл. 40 от ЗЗД от ГПК, предявен от С.С.И. с ЕГН ********** *** срещу Ф.М.С. с ЕГН ********** и Н.Х.С. с ЕГН ********** и двама от с. Д. за обявяване нищожността на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № *, том IX,  рег. № *, дело * от 22.06.2007 г. на Нотариус П.А.с рег. № 346 на НотК и район на действие НПРС поради сговаряне между упълномощителя и купувача по сделката.

            Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок, който започва да тече от връчване на съобщенията за изготвянето му на страната.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                         Петина Николова