Р Е Ш Е Н И Е

  91

 

гр. Н., 18.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Н.в публичното заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №1064 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с обективно съединени осъдителни искове с правно основание чл.2, ал.1 от ЗАЗ във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 3 539, 84 лв. и с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена от 823, 63 лв. от страна на ищцата В.Й.К. ***, с процесуален представител адв. Д.А.от АК – В. против ответника „Агро 2007“ – ООД, представлявано от М.Н.Б.и С.Х., действащи заедно и поотделно.

С протоколно определение в открито съдебно заседание, проведено на 18.02.2019 г. съдът е допуснал изменение на исковете, по отношение на размера им, като искането за главница е в размер на  3616, 31 лв., а за лихва в размер на 862, 92 лева.

Ищцата заявява, че на 21.09.2008 г. е сключила  с ответното дружество договор за аренда на земеделска земя, намираща се в землището на с. С., обл. Ш., със срок на договора 10 години. Договорът бил вписан в Служба по вписванията на 12.06.2009 г. под №***, том 3, вх. №***. Земеделската земя представлявала НИВА, поземлен имот №007004 с площ 13,691 дка, НИВА, поземлен имот №008024 с площ 9,718 дка; ОВОЩНА ГРАДИНА, поземлен имот № 026059 с площ 3,361 дка и ЛОЗЕ, поземлен имот №024120 с площ 6,271 дка. На същата дата – 21.09.2008 г. ищцата сключила договор за аренда на земеделска земя със същия ответник, този път в качеството си на наследник на А.Т.К. Договорът бил вписан в Служба по вписванията –гр. Н.на 12.05.2009 г. под №***, том 3 вх. рег. №***. Имотите се намирали в същото землище и представлявали: НИВА, поземлен имот №005024 с площ 7,718 дка и НИВА, поземлен имот №018049 с площ 9,443 дка; ЛОЗЕ, поземлен имот № 024102 с площ 9,891 дка и ОВОЩНА ГРАДИНА, поземлен имот №027068 с площ 2,264 дка. По двата договора, в чл.3.1 от тях, арендаторът поел задължение да изплаща на арендодателя, по избор, в натура или като левова равностойност по продажна цена на едро на зърно - 80 кг. зърно /пшеница или ечемик/ от декар за орна земя до пета категория. За съществуващите трайни насаждения уговорили гратисен период от 1 година; следващите 5 години рента по 4 лв. на декар, а за оС.алия период по 10 лв. на декар. Уговорили също арендното плащане да се дължи в края на текущата година, за всяка стопанска година. Дължимите суми от ответното дружество за нивите били следните: за стопанската 2013/2014 г. - 858, 13 лева за нивите и 56, 25 лева за овощните насаждения; за стопанската 2014/2015 г. – 901, 61 лв. и 56, 25 лева за овощните насаждения; за стопанската 2015/2016 г. – 803, 46 лв. и 56, 25 лева за овощните насаждения; за стопанската 2016/2017 г. – 828, 11 лева за нивите и 56, 25 лева за овощните насаждения. Ищцата претендира и законната лихва върху тези суми, като за стопанската 2013/2014 г. с начало от 01.10.2014 г. до завеждане на иска на 30.07.2018 г., в размер на 355, 08 лв.; за стопанската 2014/2015 г. – 274, 85 лв., с начало на 01.10.2015 г. до завеждане на иска на 30.07.2018 г.; за стопанската 2015/2016 г. - 158, 80 лв., с начало от 01.10.2016 г. до завеждане на иска на 30.07.2018 г. и за стопанската 2016/2017 г. — 74, 19 лева, от 01.10.2017 г. до завеждане на иска. Предвид така изложените обстоятелства ищцата моли, съдът да осъди ответното дружество да й заплати общо 3616, 31 лв. – главници и лихва в размер на 862, 92 лева, както и законната лихва върху главниците, считано от завеждане на иска до окончателното плащане, както и направените по делото разноски.

            На ответното дружество са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв е не депозиран, не са посочени доказателства, не са направени доказателствени искания. На откритото съдебно заседание по делото представителят на ответната страна М.Н.Б.не оспорва претенциите, твърди, че дружеството не разполагало с банкова сметка ***, поради което и не извършило плащанията. Заявява възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ищцата.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за уС.овено от фактическа и правна страна следното: От представените по делото писмени доказателства: договор за аренда на земеделска земя от 21.09.2008 г., с нотариална заверка на подписите на 11.06.2009 г. рег. №5719/2009 г. по регистъра на нотариус П. А. с район на действие НпРС; договор за аренда на земеделска земя от 21.09.2008 г. с нотариална заверка на подписите на 11.06.2009 г. рег. №5717/2009 г. по регистъра на нотариус П. А. с район на действие НпРС, вписани в служба по вписванията с дв. вх. №*** от 12.06.2009 г. и дв. вх. №*** от 12.05.2009 г.; удостоверение за наследниците на А.Т.К.№8945 от 19.05.2009 г., изд. от район П. на Община В.; копия на страници от писмена книжка за внесена земя и получена рента; заключение по назначена съдебно-оценителна експертиза; както и от С.овищата на страните по делото, съдът счита за уС.овено следното: Ищцата В.Й.К. *** е наследник на А.Т.К., който е починал на 06.03.2001 г., като ищцата е негова преживяла съпруга. В качеството си на наследник на земеделски имоти, ищцата отдала под аренда на ответното дружество следните имоти:  нива, с площ 7,718 дка, нива с площ 9,443 дка и овощна градина с площ 2,264 дка, за което бил сключен вторият от горепосочените договори за аренда. Също така ищцата отдала под аренда на ответника и следните земеделски земи: нива с площ 13,691 дка, нива с площ 9,718 дка и овощна градина с площ 3,361 дка, за което бил сключен първият от посочените по-горе договори за аренда. Условията на двата договора са идентични. Срокът и в двата договора е 10 стопански години. Между страните е договорен начинът на формиране на арендното плащане, като е посочено, че плащането се получава от арендодателя, като за нивите по негов избор – в натура или като левова равностойност по продажна цена на едро – 80 кг. зърно от декар до пета категория или по 20 лева; а за овощните градини - гратисен период от 1 година; следващите 5 години рента по 4 лв. на декар, а за оС.алия период по 10 лв. на декар. Страните са уговорили и  кога се дължи арендното плащане, а именно в края на всяка стопанска година.

УС.овява се от заключението на назначената съдебно–оценителна експертиза, че дължимите суми за рента на арендованите имоти от ответното дружество, съобразно договорения начин на плащане (и съобразно продажната цена на едро на пшеницата и ечемика за нивите) са следните: за стопанската 2013/2014 г. - 858, 13 лева за нивите и 56,25 лева за овощните насаждения; за стопанската 2014/2015 г. – 901, 61 лв. и 56, 25 лева за овощните насаждения; за стопанската 2015/2016 г. – 803, 46 лв. и 56, 25 лева за овощните насаждения и за стопанската 2016/2017 г. – 828, 11 лева за нивите и 56, 25 лева за овощните насаждения. Тези дължими суми не са заплатени на ищцата. Върху така изчислените рентни плащания ищцата претендира и законна лихва от падежа на всяка дължима сума до завеждането на исковата молба. Дължимите суми за лихва, съгласно заключението на приетата от съда експертиза са: за стопанската 2013/2014 г. с начало от 01.10.2014 г. до завеждане на иска  на 30.07.2018 г. в размер на 355, 08 лв.; за стопанската 2014/2015 г. – 274, 85 лв., с начало на 01.10.2015 г. до завеждане на иска на 30.07.2018 г.; за стопанската 2015/2016 г. - 158, 80 лв., с начало от 01.10.2016 г. до завеждане на иска на 30.07.2018 г. и за стопанската 2016/2017 г. — 74, 19 лева, от 01.10.2017 г. до завеждане на иска. Общо дължимата сума за рентни плащания от ответното дружество възлиза на 3616, 31 лв., а дължимата сума за лихви е в размер на 862, 92 лева.

В същата експертиза се съдържат твърдения за наличие в счетоводството на ответника на 2 бр. разписки за платени ренти за стопанските 2014/2015 г. и 2015/2016 г., но без подписи за получател. По отношение на тези две разписки съдът намира, че те не могат да удостоверят плащане за двете посочени стопански години, тъй като не носят подпис на получател на сумите. Затова съдът приема, че такова плащане на рента за двете стопански години не се е осъществило. На откритото съдебно заседание представителят на ответното дружество заявява, че арендаторът не разполагал със сметка на ищцата, поради което не били извършени плащания. Подобни факти, дори и да са били налице, не са в състояния да освободят ответната страна от отговорността за забава, защото липсват доказателства ответникът да е предприел някакви действия за контакт с ищцата. Ако в действителност не е разполагал с нейна сметка, то е видно от договорите за аренда, че е разполагал с неин адрес, поради което е могъл да изпълни задължението с изпращането на рентата с пощенски запис напр., или да изпрати до ищцата съобщение, с което да изиска сметка, или посочване на начин наплащане.

 Предвид гореизложеното съдът счита, че предявената искова претенция е основателна и доказана и като такава следва да се уважи. 

При този изход на процеса ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцата направените от нея по делото разноски. От представителя на ответната страна е депозирано възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от ищцата. Така направеното възражение е неоснователно. Заявеният с исковата молба материален интерес възлиза на сумата от 4 479, 23 лв. (сборът на исковите претенции). Размерът на адвокатското възнаграждение, съобразно този материален интерес и изчислен съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, възлиза на сумата от 543, 55 лв., а заплатеното от ищцата възнаграждение е в размер на 550 лв. Видно е, че в случая не е налице прекомерност на адвокатското възнаграждение и няма основание за намаляването му. Така разноските, които ответната страна следва да заплати на ищцата са в размер общо от 980, 59 лева и включват 550 лева адвокатско възнаграждение, 177, 59 лева – заплатена държавна такса и такса превод и 253 лева заплатен депозит за експертиза. Доколкото по делото е допуснато увеличение на размера на предявените искове, то се дължи допълнителна държавна такса, която за така предявените претенции е в размер на 194, 65 лв. Следователно се дължи довнасяне на сумата от 20, 06 лв. по сметка на РС – Н., която, съобразно изхода на процеса следва да се възложи на ответната страна.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА „АГРО 2007“ ООД, с ЕИК 148099566, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „Я.“ №3, ет.6, ап.36, представлявано от М.Н.Б.и С.Х., ДА ЗАПЛАТИ на В.Й.К. с ЕГН **********,***, съд. адрес ***, чраз адв. Д.А.от АК - В., сумата от 3616,31 лв. (три хиляди шестстотин и шестнадесет лева и тридесет и една стотинки), представляваща главници за рента за стопанските години от 2013 г. до 2017 г., съгласно сключени договори за аренда на земеделска земя от 21.09.2018 г., вписани в Служба по вписванията – Н.на 12.06.2009 г. под №***, том 3, дв. вх. рег. №*** и №***, том 3 дв. вх. рег. №***; както и сумата от 862,92 лева (осемстотин шестдесет и два лева и деветдесет и две стотинки), представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главницата до 30.07.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.07.2018 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА „АГРО 2007“ ООД, с ЕИК 148099566, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „***.“ №3, ет.6, ап.36, представлявано от М.Н.Б.и С.Х., ДА ЗАПЛАТИ на В.Й.К. с ЕГН **********,***, съд. адрес ***, чраз адв. Д.А.от АК - В., направените по делото разноски в размер на 980,59 лева (деветстотин и осемдесет лева и петдесет и девет стотинки).

ОСЪЖДА „АГРО 2007“ ООД, с ЕИК 148099566, със седалище и адрес на управление гр. В., ул. „Я.“ №3, ет.6, ап.36, представлявано от М.Н.Б.и С.Х., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – Н.сумата от 20, 06 лв. (двадесет лева и шест стотинки), представляваща допълнителна държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: