П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 07.05.2019 г.

 

Районен съд Н.в публичното си съдебно заседание

на 07.05.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА 

сложи за разглеждане ГР.  дело   № 1091 по описа за  2018  год.,  докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  14 часа се явиха : 

 

Ищецът е редовно призован, не се явява представител.

Ответникът е редовно призован чрез особения представител, за него се явява адв. В.Я., назначена за особен представител.

Вещото лице не се явява, редовно призован.

Становище по даване ход на делото:

Адв. Я. – Да се даде ход на делото

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Констатира, че с определението по чл. 140 от ГПК на страните е изпратен проект за доклад. Дава възможност за становище по него.

Адв. Я. - Нямам възражения по проекто-доклада.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

Докладва делото съобразно проекта за доклад - Делото е образувано по искова молба, подадена от “Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 202527341 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Васил Левски” № 114, ет. Мецанин, представлявано от Р.Г.А.и Т.Я.К., с пълномощник по делото юрк. Н.С., срещу А.Я.С. ЕГН **********, с пост. адрес: ***. В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 410 от ГПК, за което е образувано ч.гр.д. № 587 по описа на НПРС за 2018 г. Вземането на дружеството касаело неплатени 710,44 лева – главница; 83,96 лева – договорна лихва от 07.07.2017 г. до 16.02.2018 г.; 418,40 лева – неустойка за неизпълнение на задължение; 45 лева – разходи за извънсъдебно събиране на вземането; 29,57 лева – законна лихва от 17.02.2018 г. до 19.04.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от 10.05.2018 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски. В исковата молба се твърди,ч е вземанията произтичат по договор за паричен заем № ***г., сключен от ответника с „Изи Асет Мениджмънт“ АД, но били прехвърлени на ищеца с договор за цесия от 30.01.2017 г. Заповедният съд издал заповедта за изпълнение на паричното вземане, но заповедта била връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК. На основание чл. 415 от ГПК съдът дал на заявителя едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането му. Ищецът изрично сочи, че подава настоящата искова молба във връзка с указанията на съда и в дадения му едномесечен срок. Иска от съда да признае за установено спрямо ответника, че му дължи сумата по издадената заповед за изпълнение на парично вземане. Иска се заплащане на разноските в производството.

Исковата молба е допустима и редовна. С нея са предявени искове с правно основание чл. 422 от ГПК.   

В предоставения на ответника А.Я.С. едномесечен срок е постъпил отговор от особеният му представител, назначен от съда на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК. С отговорът си особеният представител на ищеца заявява, че счита предявените искове за неоснователни по основание и размер. Оспорен е подписът на ответникът на всяка от страниците от договора за заем, както и на Предложението за сключване на договор за паричен заем. Твърди, че на ответникът не е давана тази сума в заем и той никога не я е получавал. Твърди, че чл. 4 от договора е нищожен поради противоречие с чл. 19 от ЗПК, а претендираните разходи за извънсъдебно събиране на задължението противоречат на чл. 10а от ЗПК. Неясно оставало какво се включва в размера на погасителната вноска от 49,65 лв. Освен това твърди, че договорът за цесия не е произвел действие за длъжника, тъй като не му е съобщен по никакъв начин. Направено е възражение и за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение.

            С оглед разпределението на доказателствената тежест, съдът намира следното

УКАЗВА на ищеца, че в негова тежест е да докаже всички твърдени от него положителни обстоятелства – че между ответникът и цедентът „Изи Асет Мениджмънт“ АД е сключен договор за паричен заем № ***г. и какви са условията на договора, включително общите условия по него; че заемодателят е предоставил договорената сума по заема на ответника; какъв е размерът на претендираните вземания – главница и лихви; че изискуемостта на вземането е настъпила и кога; че са направени разноските, които се претендират и техния размер; че вземането е прехвърлено в полза на ищеца; че цесията е редовно съобщена на длъжника; че за вземането има подадено заявление по чл. 410 от ГПК; че съдът е уважил заявлението.

УКАЗВА на ищеца, на основание чл. 146, ал. 2 от ГПК, че в конкретния случай не са представени доказателства или респ. не са направени доказателствени искания касателно следните обстоятелства: че са направени разноските, които се претендират и техния размер и че цесията е редовно съобщена на длъжника.

Доколкото с отговора са направени възражения, които касаят само приложението на правото, няма факти и обстоятелства в тежест за доказване на ответника. При евентуално откриване на производство по чл. 193 от ГПК за установяване автентичността на оспорените документи ще бъде допълнително разпределена доказателствената тежест за оспорването.

Съдът намира за необходимо отново да напомни на страните възможността за постигане на съдебна или извънсъдебна спогодба. С оглед на това съдът указва на страните и възможността да ползват услугите на медиатор или друг посредник при уреждане на своите отношения. Напомня на страните, че в случай на спогодба дължимата държавна такса е наполовина по-малка, а внесената предварително от ищеца такава се възстановява.

 

Съдът констатира, че с определението си по чл. 140 от ГПК от 29.05.2019 г. е дал указания на ищеца в срок до днешно с.з. изрично да заяви дали ще се ползват от оспорените от особения представител писмени доказателства – договор за паричен заем и предложение за сключване на паричен заем. До датата на дн.с.з. ищецът не е направил изявление в този смисъл. Техен представител не се явява в дн.съдебно заседание. С оглед на това съдът намира, че тези доказателства следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото. Ето защо

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства – тарифа на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, Приложение № 1 от 01.02.2018 г., потвърждение за сключена цесия, пълномощно, нотариално заверено от 21.09.2017 г. нотариус рег. № 042 на НК, пълномощно, нотариално заверено от 14.02.2017 г. нотариус рег. № 140 на НК. Присъединява и служебно приложеното ч.г.д. № 587/2018 г. на НПРС

ИЗКЛЮЧВА от доказателствения материал Договор за паричен заем № ***г. и предложение за сключване на договор за паричен заем от 20.06.2017 г.

Адв. Я. - Смятам, че са налице основанията за постановяване на неприсъствено решение. Ищецът не е взел становище нито по отношение даване ход на делото, нито за това, дали ще се ползва от представения препис на договор за паричен заем № 2834744 и предложение за сключване на договор за паричен заем, в изискуемия от съда срок и поради тяхното отхвърляне от съда, считам, че са налице предпоставките и условията на чл. 239 от ГПК. Като ответна страна правя искане за постановяване на неприсъствено решение въз основа на събраните писмени доказателства.

Съдът като изслуша особения представител на ответника, намира следното: За да постанови неприсъствено решение срещу ищеца, следва да са налице следните предпоставки - ищецът да не се яви в първото заседание по делото, да не е взел становище по отговора на исковата молба и да не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. Освен това на същият следва да са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването в съдебно заседание. Последната предпоставка е искът да е вероятно неоснователен с оглед направените възражения и подкрепящите ги доказателства. Безспорно в дн. с.з., което се явява първо такова по делото, ищецът не изпраща представител. Същият не е взел становище по отговора на исковата молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие. С определението си по чл. 140 от ГПК от 29.03.2019 г. съдът е указал на ищеца последиците от неявяването си в съдебно заседание и невземане становище по отговора на ответната страна. Указана му е възможността ответната страна да поиска и съдът да приложи разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК. Това разпореждане е получено от ищеца на 10.04.2019 г. Впоследствие процесуален представител на ищеца е поискал да им бъде изпратено копие от призовката и приложенията към нея, тъй като са загубили същите. Това е изпълнено на 30.04.2019 г. Въпреки, че на ищеца повторно са изпратени определението по чл. 140 от ГПК,  призовката за с.з. и проекта за доклад, съдът намира, че следва да зачете като дата, на която тези документи са редовно връчени на ищеца, именно датата 10.04.2019 г., тъй като връчването е било редовно оформено и следователно страната се счита редовно уведомена за съдебното заседание, а съответните съдебни книжа следва да се считат редовно връчени именно на тази дата. Последвалото им загубване от страна на служители на ищеца, не може да промени обстоятелството, че същият към 10.04.2019 г. е бил вече редовно уведомен. Изпращането на документите на 30.04.2019 г. от страна на съда следва да се счита като предоставяне на копия на съдебни книжа, каквото право има всяка страна във всеки един момент по делото. Видно от изпратения на страната имейл, съдът е изпратил именно сканирано копи от вече връчената  на 10.04.2019 г. призовка, а не нова призовка на страната. Освен това съдът намира, че искът е и вероятно  неоснователен, с оглед направените възражения и подкрепящоит ги доказателства. Предвид факта, че поради неизпълнени указанията, дадени от съда с определението по чл. 140 от ГПК, договорът, от който ищецът черпи права, е изключен от писмените доказателства по делото. Водим от горното съдът намира, че са налице основанията за постановяване на неприсъствено решение. Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 2 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество, а само с наличие за предпоставките на постановяване на такова. По делото е назначена съдебно-счетоводна експертиза. Задачите на същата обаче са поставени въз основа на договора за паричен заем № ***г., който обаче беше изключен от доказателствения материал по делото, поради което назначената съдебно-счетоводна експертиза няма как да бъде извършена и определението за нейното назначаване следва да бъде отменено. Ето защо

                                   О П Р Е Д Е Л И :

Отменя определение за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 

 Водим от гореизложеното съдът

 

     Р  Е  Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от “Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК: 202527341 със седалище и адрес на управление гр. София, бул.„Васил Левски” № 114, етаж Мецанин, представлявано от Р.Г.А.и Т.Я.К., срещу А.  Я.  С., ЕГН **********,***, за установяване, че същият дължи на ищеца сумите по Заповед за изпълнение на парично вземане № 309/11.05.2018 г. издадена по ЧГД № 587/2018 г. на РС Нови пазар, а именно сумата от 710,44 лева /седемстотин и десет лева и четиридесет и четири ст./ - главница; 83,96 лева /осемдесет и три лева и деветдесет и шест ст./ - договорна лихва за периода от 07.07.2017 г. до 16.02.2018 г.; 418,40 лева /четиристотин и осемнадесет лева и четиридесет  ст./ - неустойка за неизпълнение на задължение; 45 лева /четиридесет и пет лева/ - разходи за извънсъдебно събиране на вземането, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК на 10.05.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

Указва на ищеца, че може да поиска от въззивния съд отмяна на неприсъственото решение в едномесечен срок от връчването му, ако е бил лишен от възможността да участва по делото поради ненадлежно връчване на призовките за съдебното заседание, невъзможност да узнае своевременно за връчване на призовките за съдебното заседание поради особени и непредвидени обстоятелства или поради невъзможност да се яви в съдебно заседание поради особени и непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

 

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

На особения представител адв. В.Я. от *АК да бъде изплатено възнаграждение в размер на внесения депозит от 300 лв.

 

            Заседанието завърши в  14,25  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :