Р   Е   Ш   Е   Н   И    Е

№ 230

Гр.Н.,15.07.2019г.

В  ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на тринадесети юни през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                       Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                      Секретар:БОЙКА  А.ОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1122 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК и чл.109 от Закона за собствеността,предявени от К.  Л.А. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат З.И. и К.Б.К. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат С.И.С. против М.А.С. с ЕГН:**********,***.

     Ищците твърдят,че с ответника са собственици на обекти в етажна собственост,находяща се в гр.Н.,ул.***.

     През 2016г.,М.С. започнал да реконструира полагащите му се избени помещения в жилище.В процеса на реконструкция същия съборил носеща стена в основата на сградата.Многократно правили опити за разговор с него,за да прекрати тези си действия,то това не дало резултат.За всички тези промени ищците не са давали съгласие ,съобразно изискванията н чл.38 ал.3 от ЗУТ.Сезирали съответните органи на Община Н. и РДНСК гр.Ш.,но жалбите  им не дала резултат.

     От РДНСК гр.Ш. им било отговорено,че на ответника М.С. е било издадено Удостоверение за търпимост №***.,съгласно което „строежът не подлежи на премахване и забрана за ползване“.В писмото се твърдяло,че за да бъде издадено Удостоверението е представено Конструктивно становище и нотариално заверени декларации,че измененията в сградата са станали през 1989г.

    Това не отговоряло на действителността,сочат ищците.Твърдят,че промените –събарянето на стени,изграждането на кухня,баня и тоалет ,както и пригодяването на избените помещения  за жилище,са осъществени от М.С. през 2016 година и за тези промени и преустройства като собственици на обекти в съседство,са давали изрично писмено съгласие.Твърдят,че ремонта който извършва ответника е в изграждане на жилище,а не в ателие,така,както е представил информация на органите на Община Н..

    Ищците считат,че с извършените действия,М.С. е осъществил изменение на общи части от сградата/за което те не са давали изрично съгласие по чл.38 ал.3 от ЗУТ /.Това били противоправни действия,които водели до накърняване на техни вещни собственически права от сградата,касаещи нейната сигурност и съотношението на общите части,както и нейното правилно ползване.

    Всички тези обстоятелства не били съобразени от общинския орган,издал Удостоверението за търпимост.,а и ответникът нямал остра жилищна нужда.

    Предвид гореизложеното,ищците молят да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което :1/ признае за установено,че извършените промени в избените помещения на жилищната сграда,находяща се в гр.Н. ул.*** и представляваща етажна собственост,са извършени от ответника М.А.С. през 2016 година , 2 /Да задължи ответника да прекрати всички действия,които могат да доведат до разрушаване на сградата и да не пречи на ищците да упражняват своето право на собственост,както и да възстанови конструкцията на сградата ,в състоянието ,в което е била към началния момент на промените  .“

         Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в законоустановения срок,той,действащ чрез пълномощника си адв.Н.К. –*АК е депозирал писмен отговор на предявените искове.Признава същите по допустимост,но ги оспорва по основание.

   Твърди,че той и ищците са собственици на самостоятелни обекти в етажна собственост,находящи  се в гр.Н.,обл.Ш.,ул.***.Повод за образуване на делото били спорове с ищците във връзка с ползване на идеални части от дворното място,понеже ищците правели опити да го убедят,че не притежавал идеални части от местото,което не било истина.Заявява,че е извършвал текущи ремонтни дейности в избено помещение,но в никакъв случай не е извършвал събаряне на носеща стена в основата на сградата.като съсобственик не пречел по никакъв начин на останалите собственици да ползват общите части на сградата в режим на етажна собственост според предназначението им.Конструкцията на сградата по никакъв начин не била нарушавана от него  и той по никакъв начин не смущавал упражняването на правото на собственост на ищците в настоящото производство.

    От издаденото удостоверение за търпимост и конструктивното становище било видно,ме ремонтните дейности са изцяло законосъобразни.Ответникът счита,ме по никакъв начин не е осъществявал изменение на общи части на сградата и извършените ремонтни дейности са изцяло законосъобразно.

     Предвид гореизложеното,ответникът моли съдът да постанови решение,с което изцяло отхвърли предявените обективно съединени искове с правно основание чл.124 от ГПК и чл.109 от ЗС.

     В съдебно заседание страните поддържат исковата молба/съответно писмения отговор.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците К. Л.А. и К.Б.К. и ответникът М.А.С. са собственици на обекти в етажна собственост ,находяща се в гр.Н.,ул.***.

    С НА за покупко-продажба на недвижим имот №28 том I дело №103/1973г-на НПРС, В.М.А.е продал на Б. К.Б. и Л. А.Л. следния свой собствен недвижим имот :214/555 идеални части от празно дворно място,находящо се в гр.Н.,съставляващо по плана на същия град парцел ХIII-920 от квартал 74 при граници на парцела:от две страни улици,С.Р.Д.и С.Р.Б.срещу задължението на купувачите да построят на продавача втори жилищен етаж от триетажна жилищна сграда,  

 без дограма и дюшеме,който етаж ще измажат с вътрешна мазилка,две избени клетки и 1/3 идеална част от таванското помещение. 

   С Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 1992 година,Б. К.Б. е продал на  сина си К.Б.К. ½ идеална част от трети жилищен етаж от триетажна жилищна сграда,находяща се в гр.Н.,ул.***/сега ул.“***“/,който етаж се състои от :дневна,кухня,три спални,баня и тоалетна ,коридор и домакинско помещение,както и ½ идеална част от избено помещение от 9.58 кв.м.,при граници:изток-стълбище,запад-изба на Л. А.,север-двор,юг-общ коридор за избите,от долу –земя и от горе-първи етаж, ½ идеална част от избено помещение от 13.10 кв.м.,при граници:изток-изба на В.М.,запад-изба на Л. А.,север –разпределителен коридор,юг-земя,,отдолу-земя и от горе-.

    С НА за покупко-продажба на недвижим имот №*том ХХ рег.№14406 дело №3346/2006г-.по описа на Нотариус П.А.,С.В.В.,А. С. В. и М.В.С.са продали на М.А.С. следния недвижим имот:ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ,състоящ се от четири стаи,кухня и сервизни помещения,при граници  за етажа:улица,от две страни дворно място,калканен зид,от долу-първи жилищен етаж,от горе-трети жилищен етаж с общ вход за трите етажа от изток,който етаж се намира в триетажна  жилищна сграда,построена в собствено дворно място с площ от 360 кв.м.,находящо се в гр.Н.,обл.Ш.,ул.*** ,съставляващо урегулиран поземлен имот *** в квартал 88,при граници за мястото:от две страни-улици,УПИ Х-1492,УПИ  VIII-1491,заедно с прилежащите към етажа ДВЕ ИЗБЕНИ КЛЕТКИ ,при граници:от изток-улица,от север-стълбище,от запад-избено помещение на Б. К. ***, 1/3 идеална част от ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ,при граници:от изток-улица,от север-общо стълбище,от запад-таван на Б. К. ***,заедно с 1/3 идеална част от общите части на сградата по смисъла на чл.38 от ЗС и 146/360 ид.ч.от ДВОРНОТО МЯСТО,в което е построена сградата,цялото с площ от 360 кв.м.,находящо се в гр.Н.,обл.Ш.,ул.*** и съставляващо урегулиран поземлен имот *** l в квартал 88 ,при граници за мястото:от две страни –улици,УПИ Х-1492,УПИ VIII-1491.

    Ищецът К.Л.А. не е представил титул за собственост,но не се оспорва от ответника,че същия е собственик на жилище,построено на първи жилищен етаж в процесната жилищна сграда.

     Във връзка с подадена от ищците жалба с вх.№Нп-385-00-498/07.06.2018г.до Кмета на Община Н.,с писмо с изх.№84-00-129-002/26.07.2018г-.им е отговорено,че след извършена проверка и установените обстоятелства за обекта :ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АТЕЛИЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ“/като  част от жилище в триетажна жилищна сграда/,от Гл.архитект на Община Н. е издадено Удостоверение за търпимост №***.,съгласно което строежът не подлежи на премахване и забрана за ползване /§ 127,ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ/.Същото е издадено  на М.А.С. като собственик на имот с адрес:ул.*** ет.2,представляващ ПИ 52009.502.392 по КК на града,образуващ  УПИ ***,кв.88 по РП на гр.Н.,като за обекта са представени Конструктивно становище  и нотариално заверена декларация от трима свидетели,съгласно която било видно,че преустройството на избените клетки е извършено през 1989 г.

    По делото е представено цитираното удостоверение №***.,издадено от Гл.архитект при Община Н. ,според което ,обект,представляващ :“Преустройство на избени помещения в ателие за индивидуална творческа дейност“/като част от жилище в триетажна жилищна сграда/ ,построена в УПИ IХ,кв.88 по плана на гр.Н.,с административен адрес:гр.Н.,ул.***,съгласно пар.127 ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /26.11.2012г./ е търпим строеж.Сочи се ,че за обекта  са представени /и по делото са приложени/:1/Нотариално заверена декларация от трима свидетели ,съгласно които е видно,че преустройството на избените клетки е извършено през 1989г., 2/Конструктивно становище от месец август 2017г.,изготвено от инженер-конструктор,съгласно което е видно,че не се засяга конструкцията на сградата с извършеното преустройство.За строежа не са издавани строителни книжа и документи,но същият е бил допустим по строителните правила и норми,действали по време на изграждането му и сега действащите.Преустройството е допустимо съгласно чл.38 ал.3 от ЗУТ,чл.109 във вр.чл.102 ,ал.3 и ал.4 от Наредба 7/2003г.към ЗУТ .Според цитираното удостоверение за търпимост, строежът не подлежи на премахване и забрана  за ползване и може да бъде предмет на прехвърлителни сделки /§127,ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ/.

   В представеното конструктивно становище е посочено,че според възложителя М.С. и негов съсед,преустройството,по повод на което е изготвено това становище ,се състои в затваряне на две врати и отваряне на нова в преградни зидове на изби,собственост на възложителя.

   Според инженер-конструктора Х.В.,затварянето на двете врати в преградни зидове в сутеренния етаж не натоварва междинни подови конструкции.Товарът се понася от подовата настилка и трамбованата основа под нея.В допълнение затварянето на вратите увеличава коравината и устойчивостта на стените.Отварянето на вратата е извършено в междинна преградна стена.Новата врата е с размери 70/200 и се намира между съществуваща врата и комин.Над вратата е изпълнена стоманобетонна греда ,поемаща товара от стоманобетонната плоча и зида над нея.Затварянето на двете врати и отварянето на нова врата в преграден зид не увреждали конструкцията на жилищната сграда.Не били премахнати стоманобетонни носещи елементи.Не се променяла носещата способност и коравината на сградата.Не се намалявала етажната и общата коравина в хоризонтално направление и не се увеличавала масата по нива.

  Представена е декларация с нотариална заверка на подписите  от 04.09.2017г.на трима свидетели – З.А.И.,С.Х.Г.и Г.Б.Д.,под страх от наказателна отговорност по чл.313 от НК,в която същите са декларирали пред нотариус М.С.с рег.№662 на НК,че придобитите от М.А.С. две избени клетки ,при граници от изток-улица,от север-общо жилище,от север-общо стълбище,от запад-избено помещение,от юг –жилище,прилежащи към втори жилищен етаж,който се намира в триетажна сграда,построена в собствено дворно място с площ от 360 кв.м.в гр.Н.,ул.*** и съставляващо УПИ *** в квартал 88 се ползват като помещения за живеене от 1989 година.

     По искане на ищците ,по делото беше назначена първоначална съдебно –техническа експертиза в състав вещо лице Л.Д.Я. –Г. ,която,след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на процесния недвижим имот на место,даде заключение на следните въпроси:

       1/Вярно ли е,че с извършените действия М.С. е допуснал нарушаване и отслабване на конструкцията на сградата ?

       2/В какво точно се изразява промяната и застрашава ли сигурността на сградата,при сеизмологични условия,наводнения или при други екстремални условия ?

       3/Има ли изготвен план,който да указва точно по какъв начин и какви промени следва да се направят ?

        4/Измененията в сградата попадат ли в предмета на чл.157 от ЗУТ,ако да-има ли издадени документи и строителни книжа за това,в какъв обхват,обем и вид са следвали промените?

       5/Изменението на избените помещения довело ли е до изменение на съотношението в общите части на сградата между собственици и фактическото ползване на обособените имоти ?

       6/Извършените действия /изменения/ по вид и обем  одобрени ли са от конструктор и архитект ?

     Вещото лице е посочило,че сградата е построена през1973 година след одобряване на проект от Главен архитект при ОНС Н..На представения чертеж  към делото разпределение изби/сутерен/ се виждат шест изби,коридори стълбищна клетка,две от които са означени като укрития.Чертеж по част Конструкции не е представен на експерта.

    По време на огледа,инж.Г. е установила,че избените помещения с номера3.1,3.2, 5.1,5.2 и 5.6 се ползват за живеене.В помещения с номера 1 и 2 не е извършвала оглед.В помещения 3.2 и 5.1 има санитарни възли-тоалетни.Помещения 3.1 и 5.2 са обзаведени като кухни,а помещения 4 и 6 са стаи за обитаване.

    На целия избен/сутеренен /етаж/ са затворени три врати,отворени са четири врати и са направени две допълнителни стени по проекта от 1973 година.В частта на М.С. са затворени две врати,иззидана е преградна стена и са отворени две врати..По данни на живущите,преградните стени,оцветени в син цвят са изградени по време на строителството на сградата.Отворът между помещения 1 и 3.1.е зазидан по време на строителството на сградата.Отворите между 1 и 2,3.1. и 3.2 и 5,2 и 6 са били изпълнени също по време на строителството.

    Отворът между 7 и 5.1.е зазидан,а отворът между5.1 и 6 е изпълнен по време на ремонта на изба 6,5.1. и 5.2.

   За описаните промени по проекта от 1973 година,сочи вещото лице,няма представени документи в Община Н..Предметът на чл.157 от ЗУТ третира откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.Изменението на избените помещения е в частта на всеки съсобственик в сградата.М.С. не е извършвал действия извън описаните в  нотариалния акт две избени клетки.Извършените действия/изменения по вид и обем в частта на М.С./са одобрени от инженер конструктор със конструктивно становище.

     В заключение,вещото лице инж-Г. счита,че с извършените действия  ответникът М.С. не е допуснал нарушаване и отслабване на конструкцията на сградата,съгласно конструктивно становище.Промяната в частта на ответника се изразява в затваряне на две врати и отваряне на една врата по негови данни.Тази промяна не застрашава сигурността на сградата ,при сеизмологични условия,наводнения или при други екстремални условия.Сградата е строена през 1973 година по тогава действащите нормативни документи.План,който да указва точно по какъв начин и какви промени следва да се направят-няма.Измененията на сградата не попадат в предмета на чл.157 от ЗУТ,който касае започване на строителния процес.Изменението на избените помещения не е довело до изменение на съотношението на общите части на сградата между собственици и фактическото ползване на обособените имоти.Извършените действия /изменения по вид и обем в избените помещения на М.С./са одобрени  от инженер –конструктор.

    По искане на страните,по делото беше назначена допълнителна съдебно-техническа експертиза,със задачи,вещото лице Л. Г. след оглед на процесната сграда на место и чрез използване на метода на пробиване или друг законосъобразен метод ,да извърши замерване,като даде заключение на следните въпроси:1/От представените по делото планове –кофражен,арматурен/допълнително представени от ищците,след изготвяне на първоначалната експертиза/ и извършения оглед на място ,да даде заключение дали се променят фактите,установени във връзка с поставените в първоначалния вариант въпроси?, 2/Да се изготви комбинирана скица,в която да бъдат очертани осово или със защриховка/може черно и бяло/ площта на ателието ,което е изградено ?, 3/Да даде дефинитивно,включително и описателно  за предназначението на това ателие/свързано ли е това ателие с достъпа на трети лица към тези помещения,с това си предназначение-ателие/?, 4/Вещото лице да установи има ли метална конструкция по така направените отвори/помещение 5.1 и 5.2 към помещение 6 по представената експертиза/,дали в момента има метална рамка,която да усили носимостта на този носещ зид?, 5/След оглед на жилищата на първи,втори и трети жилищен етаж,вещото лице да отговори дали по тях са налице пукнатини и ако са налице- може ли да се даде заключение от какво са ?Откога  са датирани според вещото лице въпросните пукнатини ,съответно от какъв период и могат ли да бъдат причинени евентуално от промени в конструкцията ?

    В заключението си,експертът сочи,че на 13.05.2019г.в присъствието на ищците,ответника ,тримата адвокати и инж.К.К.посетили процесният обект.Инж.К. притежавал уред за измерване на невидимите метални конструкции,които работи по безразрушителен метод  за установяване на наличието на скрити метални конструкции.Допусната била да направи оглед на втори етаж ,собственост на М.А. и К. Б.ов.Пукнатини във втори и трети етаж нямало.Не била допусната на оглед на първи етаж,собственост на К.Л.А..Не бил допуснат инж.К. в избено помещение-ателие,собственост на М.А..

   На въпроси от предходната експертиза нямало промяна в отговорите.

    По делото бяха разпитани свидетелите И.С.К./съпруга на ищеца К.К./,Д.Д.К.,Г.Б.Д. и А. А.ова С.,всички предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

    Св. К.твърди,че живее във въпросната сграда от 1992 година,като заявява,че мазите били вкопани дълбоко и се ползвали за живеене и за мази.Ответникът М. ползвал своите избени помещения за живеене,като в тях направил основен ремонт през 2016 година.Затворили една стена,избили друга,видяла,че поставят гипсокартон,избивали отвори,не може да каже дали е цяла стена.Били други помещения,в които се влизало  през тази врата ,отворили си стая.Ответникът не искал съгласие от ищеца К. за извършване на тези преустройства.,не е имало и противопоставяне от страна на Костови,като се коментирал единствено създадения шум .

   В избените помещения на ответника,св.К.заявява,че е влизала през 2000 година или преди това,като според нея тогава е имало една основна стая,нещо като кухня и тоалетна.Кухнята и тоалетната били отделни помещения и ,а в стаята се влизало откъм коридора.В кухнята също се влизало от коридора.

    Според свидетеля К.,живущ в съседна сграда със страните по делото, през лятото на 2016 година ,след проведена оперативна интервенция,правейки раздвижване на краката,минавал всеки ден покрай процесната сграда.Правело му впечатление,че на тротоара пред нея има строителни материали,прозорецът бил отворен и се чували гласове.Виждал,че се прави ремонт на мазата  откъм тротоара /на ответника/.Свидетелят не може да каже със сигурност кой е извършвал строителни дейности в посоченото избено помещение.

    От своя страна св.Г.Д.,чийто подпис е бил заверен от нотариуса на 04.09.2017г. твърди,че е в близки отношения с една от сестрите на ответника,тъй като отгледали заедно децата си.Ходила в имота от 1989 година доста пъти.Заявява,че М. е обновявал мазата си през 2016 година,,сменял дограма,гипсокартон,лепил плочки,ПВЦ дограма,подменял вратите и прозорците.  Не виждала да се премахват стени,нито да се зазидва нещо.От сестрата на ответника чула,че ищците и ответника имат спор за дворното място.

     Св.А. С. твърди,че е живяла в имота до 1993 година.Известно й е ,че брат й М. през 2016 година е зазидал една врата в избените помещения,подменил три съществуващи врати с ПВЦ –нови,сложил прозорец,гипсокартон на стените,на тавана,ламинат,боядисал,освежил.,направил замазка на пода.На приземния етаж винаги имало канализация.В момента собственото на ответника избено помещение се ползвало от неговите родители  за живеене.Свидетелката отрича брат й да е събарял междинни стени,преустроил тоалетната на баня.Зазидал една врата,която е стена на банята в момента,сменил три врати.Твърди,че винаги там,където са живели баба й и дядо й,около 1989 година,в помещението е имало врати ,нищо не е правено,нови врати не са отваряни.Всички имали и бани и тоалетни.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    От гласните доказателства и писмени доказателства по делото се установи по несъмнен начин,че през лятото на 2006 година ,ответникът М.С. е извършил не само козметичен ремонт,но и  преустройство в собственото си избено помещение,включващо две избени клетки /обозначени с №5 и 6 на схемата към СТЕ/.Този извод се гради на основа показанията на св.К., приложеното по делото конструктивно становище,заключението по назначената СТЕ.

   Доколкото не се опровергава от останалия доказателствен материал,предвид показанията на св.А. С.,макар и отчитайки вероятната им пристрастност с оглед изхода на делото,съдът приема за установено,че тези избени клетки за били пригодени да живеене още преди 1989 година,но при друга конфигурация на помещенията в тях ,тъй като нейните баба и дядо са живели там.През 2016 година ответникът е извършил ремонт ,изразяващ се в преустройството на тоалетната в баня/по-скоро обособяване на баня и тоалетна/,зазиждане на една врата ,подмяна на  три съществуващи врати с ПВЦ –нови,поставяне на нови прозорци,,гипсокартон на стените,на тавана,ламинат,боядисване, замазка на пода.

   Индикация за твърдените от ищците значителни преустройства в процесния обект  са показанията на св.К.,според която ответникът затворил една стена/което не се опровергава от показанията на останалите свидетели/,избили друга,избивали отвори,не може да каже дали е цяла стена.Затова,че е била отворена нова врата в междинната преградна стена ,се сочи и в конструктивното становище,изготвено от инж.Х.В.,като според същото,новата врата се намира между съществуваща врата и комин,над нея е изпълнена стоманобетонна греда,поемаща товара от стоманобетонната плоча и зида над нея.Касае се за разбиване на стена за поставяне на посочената нова врата .

   От първоначалното заключение по назначената съдебно-техническа експертиза се установява,че изменението на избените помещения е в частта на всеки съсобственик в сградата.М.С. не е извършвал действия извън описаните в  нотариалния акт две избени клетки. Изменението на избените помещения не е довело до изменение на съотношението на общите части на сградата между собственици и фактическото ползване на обособените имоти .

    Съгласно чл.38 ал.3 от ЗУТ“В съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост се допуска преустройство и промяна на предназначението на жилищно помещение или на самостоятелно жилище в кабинет за здравни нужди,за офис или за ателие за индивидуална творческа дейност,свързани с достъп на външни лица в сградата,ако обектите се намират на първия или на полуподземния етаж,преустройството им е съобразено със санитарно-хигиенните,противопожарните и другите технически изисквания и въз основа на изрично писмено нотариално съгласие на всички собственици на жилища-непосредствени съседи на обектите.По изключение може да се допусне разполагане на посочените обекти и на други надземни етажи само въз основа на решение на общото събрание на собственици на жилища,взето по установения ред и с изричното писмено нотариално съгласие на всички собственици на жилища-непосредствени съседи на обекта.“

      Безспорно се установи,че извършеното преустройство не касае за ателие /външни лица ,извън живущите там/не могат да имат достъп до обекта по всяко време,каквото изявление прави вещото лице и в съдебно заседание.,в каквато насока са и гласните доказателства,а касае жилище за живеене.

     Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелките Д. и С.,предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК,че  това избено помещение се е ползвало за живеене още през 1989-1990 година,поради което приема,че извършеното от ответника през 2016 година преустройство ,свързано с обособяване на баня и др.текущи ремонтни-дейности не представлява промяна на предназначението на това избено помещение в жилищно,респ.ателие или др.,посочени в чл.38 ал..3 от ЗУТ,което да налага изискване за даване на съгласие на от останалите собственици на обекти  в етажната съсобственост.А такова безспорно не е искано от ответника и не му е давано.

      Следва да бъдат зачетени правните последици на инидвидуалния административен акт –Удостоверение за търпимост  №***.,издадено от Гл.архитект при Община Н.,което не е било обжалвано пред съответния административен съд в сроковете и по реда на чл.145 и сл.от АПК във вр.чл.215 от ЗУТ.

    Независимо,че за строежа не са издавани строителни книжа и документи,според издаденото конструктивно становище ,същият е бил допустим по строителните правила и норми,действали по време на изграждането му и сега действащите.Преустройството е допустимо съгласно чл.38 ал.3 от ЗУТ,чл.109 във вр.чл.102 ,ал.3 и ал.4 от Наредба 7/2003г.към ЗУТ .Според цитираното удостоверение за търпимост, строежът не подлежи на премахване и забрана  за ползване и може да бъде предмет на прехвърлителни сделки /§127,ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ/.

 

       Според Тълкувателно решение №31/1984г.от 06.II.1985г.по гр.д.№10/1984г.,ОСГК“ Искът ,основан на чл.109 от ЗС предоставя правна защита на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие,посегателство или вредно отражение над обекта  на правото на собственост,което може и да не накърнява владението,не ограничава , смущава и пречи на допустимото пълноценно ползване на вещта/имота/според нейното предназначение,отдадено от собственика й.

    При условията на главно и пълно доказване ,ищците следва да установят твърдяните от тях факти,че  чрез извършеното от ответника преустройство им се пречи да упражняват в пълен обем вещните си права на собственици в режима на етажна собственост в сградата.

     От заключенията на първоначалната и допълнителната съдебно-техническа експертиза,конструктивното становище ,изготвено от инж.В.,преценени в съвкупността им с гласните доказателства по делото ,не се установи наличието на твърдените правно-релевантни факти.Напротив, от изявлението на вещото лице инж-Г. се установи,че във връзка с поставената й задача по допълнителната съдебно-техническа експертиза ,след оглед на жилищата на първи,втори и трети жилищен етаж,да отговори дали по тях са налице пукнатини и ако са налице- може ли да се даде заключение от какво са ?Откога  са датирани според вещото лице въпросните пукнатини ,съответно от какъв период и могат ли да бъдат причинени евентуално от промени в конструкцията ?,вещото лице заяви,че е била допусната била да направи оглед на втори етаж ,собственост на М.А. и К. Б.ов.Пукнатини във втори и трети етаж нямало.Не била допусната на оглед на първи етаж,собственост на ищеца К.Л.А.,с което съдът цени,че същият е създал пречки за събиране на допуснатите доказателства по делото и приема,че в неговото жилище,намиращо се над процесните избени помещения не са налице пукнатини,респ.промени в конструкцията.

    Ищците не доказаха,че чрез извършените от ответника дейности по преустройство в избеното му помещение  им се пречи да упражняват своето право на собственост,че същото може да доведе по разрушаване на сградата,поради което ,ответникът да бъде осъден да възстанови конструкцията на сградата ,в състоянието ,в което е била към началния момент на промените .

     Предвид гореизложеното,съдът намира,че предявените обективно съединени искове с  правно основание чл.124 ал.1 от ГПК и чл.109 от Закона за собствеността,предявени от К.  Л.А. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат З.И. и К.Б.К. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат С.И.С. против М.А.С. с ЕГН:**********,*** се явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

     На основание чл.78 ал.2 от ГПК с оглед изхода на спора,ищците следва да бъдат осъдени съразмерно да заплатят на ответника направените по делото разноски ,съобразно представения списък по чл.80 от ГПК в размер на 850.00лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                Р       Е      Ш       И    :

 

      ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.124 ал-1 от ГПК,предявен от  К.  Л.А. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат З.И. и К.Б.К. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат С.И.С. против М.А.С. с ЕГН:**********,***,с искане да бъде признато за установено,че през 2016 година  ответникът М.А.С. е извършил промени в избените помещения на жилищната сграда,находяща се в гр.Н. ул.*** и представляващи етажна собственост ,при неспазване на чл.38 ал.3 от Закона за собствеността като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

    ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.109 от Закона за собствеността, предявен от К.  Л.А. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат З.И. и К.Б.К. с ЕГН:**********,***,действащ чрез адвокат С.И.С. против М.А.С. с ЕГН:**********,***,с искане ответникът да бъде осъден да не им пречи да упражняват своето право на собственост,както и  да възстанови конструкцията на сградата ,в състоянието ,в което е била към началния момент на промените . като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

     ОСЪЖДА ищеца К.  Л.А. с ЕГН:**********,*** да заплати на ответника М.А.С. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 425.00лв./четиристотин двадесет и пет лева/.

         ОСЪЖДА ищеца К.Б.К. с ЕГН:**********,*** да заплати на ответника М.А.С. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 425.00лв./четиристотин двадесет и пет лева/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд –Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                              РАЙОНЕН  СЪДИЯ: