Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 104

 

Гр. Нови пазар, 27.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от пети март две хиляди и деветнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия Петина Николова гр.д. № 1200 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава 26 от ГПК. Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

            ***

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на ***. в гр. А., Р. Т. граждански брак между М.Х.Х. с ЕГН ********** *** и С.А. Х. с ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на детето А.С.Х. с ЕГН **********, роден на *** г. в Р. Т. на майката С.А. Х. с ЕГН ********** ***

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.С.Х. с ЕГН **********, роден на *** г. в Р. Т. при майката С.А. Х. с ЕГН **********.

 ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.Х.Х. с ЕГН ********** *** с детето А.С.Х. с ЕГН **********, роден на *** г. в Р. Т., както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя (с преспиване), на всеки празник *** по два дни с преспиване, 5 дена с преспиване от новогодишните празници, както и 30 дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА М.Х.Х. с ЕГН ********** *** да заплаща на детето А.С.Х. с ЕГН **********, роден на *** г. в Р. Т. месечна издръжката в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), с падеж 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от подаване на исковата молба на 31.08.2018 г. до нейното изменение или до отпадане на основанията за това, ведно със законната лихва за всяка забавена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, намиращо се в Р. Т., гр. И., Б., ***, след развода на С.А. Х. с ЕГН ********** *** до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други обстоятелства, налагащи промяна на тази мярка.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40 лв. (четиридесет лева), които са внесени изцяло.

ОСЪЖДА С.А. Х. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар държавна такса по делото за развод в размер на 15 лв. (петнадесет лева).

ОСЪЖДА М.Х.Х. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар държавна такса по делото върху определения размер на издръжката в размер на 216 лв. (двеста и шестнадесет лева).

Решението може да бъде обжалвано пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

 

 

Районен съдия:

Петина Николова