Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 213

 

гр. Нови пазар, 27.06.2019 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  Н.

като разгледа докладваното от съдия Н. гр.д. № 1264 по описа на НПРС за 2018 г.,  за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по чл.247, ал.1 от ГПК.    

Съдът е сезиран с молба с вх.№

Съдът констатира, че е допуснал в диспозитива на постановеното решение очевидна фактическа грешка, изразява4102/27.05.2019 г. на пълномощниците на ответника Т.Т., адв. Б. и адв. К., които сочат, че е налице фактическа грешка в диспозитива на съдебното решение относно присъдената лихва в размер на 55,70лв., която е посочена в диспозитива на стр. 11, относно иска по чл. 38 от ЗУЕС и в диспозитива на стр. 12 относно искът по чл. 86 от ЗЗД.

Поради констатираната грешка пълномощниците на ответника молят съда да извърши поправка на ОФГ, като отпадне вторият диспозитив на стр.12, абзац 3-ти.

Съдът е извършил размяна на съдебните книжа с останалите страни по делото и в указания от закона седмичен срок от тях не са постъпили становища относно исканата поправка на очевидна фактическа грешка.

 

Съдът намира, че молбата е допустима и основателна.

В действителност съгласно мотивите на съда, същия е приел, че за ищецът съществува вземане спрямо ответниците за сумата от за сезон 2014/2015 г. главницата е 405,03лв. и лихва 111,39лв. (стр.8 от решението), което спрямо всеки от двамата ответници е равностойно на сумата от 202,52лв. главница за периода от 2014/2015 г. и за сумата от 55,70лв. за лихва върху главницата за периода от 16.09.2014 г. до 31.05.2017 г, както е посочено в мотивите на стр. 9 от решението.

С оглед на различната правна квалификация на всяко от тези вземания – за главницата по чл. 38 от ЗЕУС, а за лихвата по чл. 86 от ЗЗД, то съдът правилно е разделил и отделните диспозитиви. В диспозитива относно главницата обаче е налице механично копиране на посоченото на стр. 9 от мотивите относно двете вземания, което е довело до повторното произнасяне на съда за вземането за лихва в размер на 55,70лв. и в диспозитива относно вземането за главницата.

В този смисъл съдът намира, че е налице сочената очевидна фактическа грешка, но същата следва да се поправи не в диспозитива на стр. 12, а в този на стр. 11, като отпадне посоченото за лихвата от 55,70лв. за лихва върху главницата за периода от 16.09.2014 г. до 31.05.2017 г.

Поправянето на диспозитива следва да е и в диспозитива на стр.11 относно ответницата С.Т..

Съдът констатира, че в диспозитива на съдебното решение е допусната и още една фактическа грешка, изразяваща се в неточно посочване в първия диспозитив на стр.12 от решението, че се отхвърля искът по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС, против двамата ответници Т.Н.Т. и С.Н.Т., за установяване съществуването на солидарно вземане, в размер за сумата от 2403,59лв., представляваща разлика над присъдените в тежест на двамата ответници суми от по 202,52лв. до сумата от 1500,66лв., заявена по настоящето дело и присъдена по Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***. Всъщност сумата представляваща разлика между предявения при условията на солидарна отговорност на двамата ответници иск за вземане от 1500,66лв. и признатия му размер от 405,03лв., т.к разликата между предявения и уважения размер на иска за главница за сезон 2014/2015 г. е 1095,63лв. Поради това решението следва да бъде поправено в сгрешената му част за тази сума.

 

Водим от горното и на основание чл. 247, ал.4 от ГПК, съдът

 

Р   Е    Ш   И :

 

ПОПРАВЯ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, допусната в диспозитива на решение № 134 от 22.04.2019 по гр.д. № 1264/2018г. на НпРС, на стр.11, последните два абзаца, като  вместо записаното:

ПРИЗНАВА по иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС спрямо Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. П, че вземането на Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А.за сумата от 202,52лв. (двеста и два лева петдесет и две стотинки) главница за дължими за периода от 2014/2015 г. суми за поддържане на общите части в комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б. и за сумата от 55,70лв. за лихва върху главницата за периода от 16.09.2014 г. до 31.05.2017 г, за което е издадена Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***, съществува.

ПРИЗНАВА по иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС спрямо С.Н.Т. с ЕГН ********** ***, че вземането на Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А.за сумата от 202,52лв. (двеста и два лева петдесет и две стотинки) главница за дължими за периода от 2014/2015 г. суми за поддържане на общите части в комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б. и за сумата от 55,70лв. за лихва върху главницата за периода от 16.09.2014 г. до 31.05.2017 г, за което е издадена Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***, съществува“,

ДА СЕ ЧЕТЕ: 

ПРИЗНАВА по иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС спрямо Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. П, че вземането на Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А.за сумата от 202,52лв. (двеста и два лева петдесет и две стотинки) главница за дължими за периода от 2014/2015 г. суми за поддържане на общите части в комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., за което е издадена Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***, съществува.

ПРИЗНАВА по иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС спрямо С.Н.Т. с ЕГН ********** ***, че вземането на Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А.за сумата от 202,52лв. (двеста и два лева петдесет и две стотинки) главница за дължими за периода от 2014/2015 г. суми за поддържане на общите части в комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., за което е издадена Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***, съществува.    

ПОПРАВЯ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, допусната в диспозитива на решение № 134 от 22.04.2019 по гр.д. № 1264/2018г. на НпРС, на стр.12, първи абзац, като вместо записаното:

ОТХВЪРЛЯ иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС, предявен от Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А., против Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. П и С.Н.Т. с ЕГН ********** ***, за установяване съществуването на солидарно вземане, в размер за сумата от 2403,59лв., представляваща разлика над присъдените в тежест на двамата ответници суми от по 202,52лв. до сумата от 1500,66лв., заявена по настоящето дело и присъдена по Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***“,

ДА СЕ ЧЕТЕ: 

ОТХВЪРЛЯ иска чл.415 от ГПК във по чл. 415 от ГПК вр. чл. 38 от ЗУЕС, предявен от Етажната собственост на комплекс „***”, находящ се в КК „С.– З.”, община Н., обл. Б., представлявана от управителя А.А., против Т.Н.Т. с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, оф. П и С.Н.Т. с ЕГН ********** ***, за установяване съществуването на солидарно вземане, в размер за сумата от 1095,63лв., представляваща разлика над присъдените в тежест на двамата ответници суми от по 202,52лв. до сумата от 1500,66лв., заявена по настоящето дело и присъдена по Заповед за изпълнение № 890/01.06.2017 г. по ч.гр.д. № 1487/2017 г. на РС ***

 

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка подлежи на въззивно обжалване пред ***ски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       Районен съдия:.......................................

                                                                                                    Галина   Н.