Р Е Ш Е Н И Е

 

94

 

гр.Нови Пазар,  22.03.2019г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд - Нови пазар в публичното си заседание на осемнадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : Галина  Николова

СЕКРЕТАР : Бойка Ангелова

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1527 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

                       

Предявена е искова молба, съдържаща иск по чл. 195, ал.1 от ЗЗД, за връщане на платена от ищеца на ответника сума от 1599лв., представляваща цената на 1 бр. гума за трактор с търговско обозначение 600/70R30 158D JD -130 TL.

Ищецът сочи, че на 10.05.2018 г. е закупил от магазин на ответника в гр. С., бул. ***, 2 бр. гуми за трактор с търговско обозначение 600/70R30 158D JD -130 TL. За продажбата има издадена от продавача фактура № 8100190527/10.05.2018 г. Закупените гуми били платени на 11.05.2018 г. по банков път и предадени на купувача в деня на закупуването им.

След закупуването на гумите те били монтирани на Трактор „***“, модел „***“ за употреба.

На 20.09.2018 г. при извършване на сеитба в землището на с. Д., водачът на трактора видял, че тракторът започнал да криви от правата линия и извършил оглед на гумите. Установил наличие на необичайна издатина върху предната дясна гума, която е една от закупените от ответника гуми. Веднага след установяване на дефекта, тракторът е спрян за работа, закаран е в стопанският двор на ищеца и гумата била демонтирана. Същия ден гумата е закарана в магазина на ответника, който е и сервиз и е съставен протокол за предявена рекламация под № **г. При прегледа на гумата от служители на ответника било установено скъсване на влакна от вътрешната страна на гумата, без външната страна да има видима причина за скъсването. Служителите в магазина заявили, че гумата следва да бъде изпратена на производителя за преглед.

На 05.11.2018 г. на представител на ищеца посетил сервиза на ответника бил връчен от служител в магазина на ответника, протокол за предявена рекламация, в който е отразено, че гумата била изпратена на производителя и съгласно полученото становище, рекламацията не се признава, т.к причината е силен удар, който е причинил сепарация на пластовете. Гумата е върната на ищеца и се намира в стопанският му двор в с. Г., общ. Д..

Ищецът твърди, че съгл. чл. 193 от ЗЗД, продавачът отговаря, в случай, че продадената вещ има недостатъци, които намаляват нейната годност за обикновено потребление, вкл. когато се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, ако продавачът е бил уведомен за открития недостатък незабавно, съгл. чл. 194, ал.1 от ЗЗД.

Предвид на горното ищецът моли съда да осъди ответника да му върне платената сума от 1599лв., представляваща цената на закупената гума.

Ищецът претендира направените по делото разноски, представя списък по чл. 80 от ГПК.

 

Ответникът в законния срок е изпратил писмен отговор на иска. С него се оспорва основателността на предявения иск. Не оспорва твърдените факти относно продажбата на гумата и предявената рекламация на същата. Твърди се, че съгласно посоченото от производителя, дефекта на гумата е в резултат на силно външно влияние по време на движение. Ответникът сочи, че гумата е била в употреба в продължение на 4 месеца след закупуването й и монтажа й на трактора, поради което ответникът няма вина за настъпилата повреда, т.к тя е изцяло в резултат на неправилна експлоатация при употребата на гумата.

Ответникът моли да се отхвърли иска като неоснователен и да присъди направените по делото разноски.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Ищецът е търговско дружество, с предмет на дейност, съгл. посоченото в ТР, занимаващ се с производство, преработка, обработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, в т.ч отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури и др., а ответникът е търговец, с предмет на дейност препродажба, продажба на стоки и др. посочени в ТР дейности.

По делото е приложена фактура № 8100190527/10.05.2018 г., съгласно която на 10.05.2018 г. ищецът е закупил от магазин на ответника в гр. С., бул. ***, 2 бр. гуми за трактор с номер/партида ***и търговско наименование на стоката 600/70R30 158D JD -130 TL. Съгласно фактурата, цената на закупените гуми е общо 3 838,24лв. с включен ДДС, по 1599,26 лв. едната без ДДС. Плащането на гумите съгласно посоченото е станало по банков път.

По делото е приложено извлечение от разплащателната сметка на ищеца, от което се вижда, че на 11.05.2018 г. е платено на ответника сумата от 3838,24лв., съгласно фактура № 8100190527/10.05.2018 г.

На 20.09.2018 г. от ищеца е предявена рекламация, заведена с протокол № **г., изготвен в 17:51:22ч. от ответното дружество, в който е посочено, че „гумата е донесена на място от клиента, с оплакване че има балон на протектора“. В този протокол е записано, наименование: ***600/70R30 158D JD -130 TL, остатъчната дълбочина 38мм.; налягането - 2; позицията е – предна дясна; марка и модел на автомобила - „***“.

По делото е приложен превод на върнат от производителя писмен отговор, л. 26-29 от делото, с който предявената рекламация се отхвърля и посочено, че повредата по гумата е получена „в резултат на отделяне на корди в някои пластове на протектора, причинено от силно външно влияние по време на движение. Подобни повреди причиняват издувания под формата на мехури по страничната стена, причинени от високото налягане, вътре в гумата“. Становището е получено на 21.09.2018 г. в 18:36:30ч. 

С протокол от 21.09.2018 г., изготвен в 09:23:36ч. е посочено, че е изпратена за становище към производителя, посочено е, че не се признава. Причината е „силен удар, който е причинил сепарация на пластовете“.

По делото се установи от показанията на разпитаните свидетели, че след закупуването на гумите от представителния магазин в гр. С. на ответното дружество и същите са били монтирани на трактор „***“. Още тогава е започнало и използването на гумите по предназначението им. Закупените гуми били монтирани на предните колела на трактора. Работата с трактора се извършвала от св. П.И., дългогодишен механизатор в селското стопанство и работещ от 2014 г. при ищеца. Свидетелят сочи, че той управлявал трактора, когато на втория ден от сеитбата в землището на с. Г. през м. септември 2018г., около 14ч., след като тракторът се движел на автопилот, забелязал, че предницата и гумите на трактора започнали да се клатят и тогава автопилота изключил. Водачът спрял и видял, че има балон на гумата. Балонът се виждал от кабината на трактора, по посоката на движение на трактора, на предна дясна гума. Когато водачът слязъл от трактора и огледал балона, видял, че гумата не изпуска въздух, само има балон. След това свидетелят преустановил работата с трактора и се прибрал с него в базата. Там гумата била демонтирана, натоварили я на друг автомобил и още същия ден, около 16.30ч. свидетелят и колегите му я закарали в сервиза на ответника. Там, на място и в присъствието на експерт от фирмата е измерено налягането на гумата, което било в нормата, отбелязан е с тебешир мястото на балона. На свидетеля било обяснено, че ако се установят лепенки от предишно пукане, гаранцията отпада. При проверката на гумата не са установени лепенки. Обяснено било, че ще се придвижи рекламацията на гумата, която останала при ответника. След около 14 дни, свидетелят И. лично потърсил фирмата ответник, и те му отговорили, че рекламацията е отказана, т.к повредата била в резултат на „силен удар върху твърд предмет или нещо“.

Свидетелят по делото сочи, че нивата, където извършвал работата си с трактора била изорана, трошлива. Свидетелят сочи, че започнал работата с трактора към 8часа и до момента на възникване на проблема не е имал проблем с неговото управление. След деформацията на гумата работата била преустановена, т.к не можело повече да се работи с нея. Самата база на ищеца се намирала на около 300м. от блока, където работел през деня с трактора.

При посещението в сервиза, според свидетеля е отделено внимание само на големия балон, въпреки че имало и други и други три места с дефект.

Свидетелят сочи, че още след закупуването на гумите и тяхното монтиране на трактора е започнала работа с тях, като до датата на възникване на дефекта, тракторът е работил през всички месеци, с изключение на м.юни, през м.юли работи и от средата на м.август работи редовно. През цялото време никой друг освен свидетелят не е карал трактора.

По делото е назначена съдебно – техническа експертиза, като вещото лице е извършило оглед на гумата и на трактора, на който тя е била монтирана и е установил следното: При посещението в производствената база на ищеца в с. Г. е установена процесната гума, както и тракторът, на който тя е била монтирана, който е бил оборудван (агрегатиран) със сеялката, с която е работил и при възникване на дефекта. При огледа са присъствали представители на ищеца и на ответника – св. П.И. и от страна на ответника Я.Я., мениджър продажби корпоративни клиенти.

Вещото лице е извършило измерване на натоварването на трактора и е установил, че предната гума е натоварена с 4090кг., което в рамките на допустимото от производителя товароносимост. Установено било, че налягането в гумата отговаря на товароносимостта. По време на огледа и на място било установено, че при закупуването на гумата не е извършен предпродажбен сервиз и купувачът не бил запознат с гаранционните условия за гумата, в т.ч и не била предадена гаранционна карта.

Вещото лице по възложената му задача, сочи: 1/ констатирани са два дефекта на гумата, изразяващи се в разслояване на гумата, които са диаметрално разположени едно спрямо друго, като едното разслояване е завършило с образуване на външен балон, който е разположен между грайферите. Второто разслояване е без възникване на балон върху външната страна на гумата. Двете разслоявания са започнали отвътре навън. Разслояването, с възникване на външен балон е очертано с тебешир, като второто разслояване без възникване на балон не е отразено в приемателния протокол и не е очертано с тебешир; 2/ при огледа на гумата не са установени външни белези върху гумата, които да са породени от силни удари по време на експлоатация или поради неправилна експлоатация. Посочено е, че при огледа, представителят на ответника е открил забито метално тяло, на върха на един от грайферите, на значително разстояние от слоевете на гумата. С това метално тяло не могат да се обясни възникването на двете диаметрално разположени разслоявания. На третия въпрос, свързан с възможността посочения дефект да бъде установен при закупуването на гумата, вещото лице сочи, че видимите външни дефекти би следвало първо да се забележат от контрола на качество при производителя или при търговеца, а един тракторист би трябвало да може да установи дефекти с външно изражение. Посочено е, че едното разслояване е констатирано след 4 месеца употреба на гумата, а другото, което е в начална фаза е установено от ищеца при демонтажа на гумата в сервиза на ответника.

На четвъртия въпрос вещото лице сочи, че в това състояние гумата не може да се използва по предназначение, тя е функционално негодна.

Към експертизата вещото лице е приложило справка, позоваваща се на данни на производителя на гумата, обявени на неговия сайт: http://www.petlas.com/en/tire/ta-130/AGR06/, съгласно които за този модел гума 600/70R30 с индекс 158D, допустимото налягане е от 1,2 до 2,4 атмосфери и гумата има товароносимост от 4 165 до 5950 кг.

В съдебно заседание вещото лице посочи, че изваденото от грайфера на гумата метално тяло е всъщност малък гвоздей, с дължина около 10-12мм и дебелина 2мм, забито в дебелата част на гумата на грайфера, не достига до вътрешните слоеве на гумата и не е в състояние да предизвика настъпилите дефекти, конкретно двете диаметрални противоположни разслоявания. В съдебно заседание експерта сочи, че липсва еднозначен отговор относно причината за появилия се балон, но по – скоро се касае за „нещо свързано с производството на гумата“. Нивите, където е извършвана сеитбата, били обработени качествено, поддържани са нивите, а самите трактори са пригодени да работят при тежки условия. По другите гуми, в т.ч и по другата закупена от ответника гума не са констатирани видими дефекти.

Вещото лице сочи, че т.к няма попълнена при покупката на гумата гаранционна карта не е в състояние колко моточасове е работила гумата до момента на нейното демонтиране, което има отношение и относно поеманата от производителя гаранция, както и какво е износването на грайфера, т.к на сайта на производителя не е посочена такава информация, при попълването на протокола за рекламация е констатирано само наличието на височина на грайфера от 38мм.

В съдебно заседание представителят на ответника представи „гаранционна карта“ с № ***г., отпечатана на ***г., която обаче не съдържа подписи на лицата, които тя би следвало да обвързва – на продавач и на купувач, поради което същата не може да се приеме като годно доказателство по делото, доколкото няма характеристиките на издаден по надлежния ред документ, който да има обвързваща за страните сила. Това дори и не е частен документ, т.к не носи подпис на издателя си, поради което съдът не може да го вземе предвид при решаване на делото.

 

От гореизложените факти, съдът прави следните правни изводи: на 10.05.2018 г. ответникът е продал на ищеца 2 бр. гуми за трактор съгласно фактура № 8100190527/10.05.2018 г., които са платени от купувача на следващия ден по банков път. Предаването на закупената стока е станало в деня на продажбата – 10.05.2018 г. и гумите са монтирани на предната част на трактор „***“, модел „***“ и е започнала експлоатацията им по предназначение. На 20.09.2018 г. по време на сеитба с трактора, оборудван със сеялка, около 14ч. водачът му усетил проблем с движението на трактора и установил дефект на предната дясна гума – появил се балон. Същия преустановил работата с трактора, върнал се в производствената база, извършен бил демонтаж на гумата и веднага бил посетен магазина на ответника, откъдето е закупена гумата. На място е изготвен протокол за рекламация и от тогава гумата не е в състояние да бъде използвана, т.к е негодна. По делото се установи, че възникналият дефект не е по вина на купувача и не е свързан с ползването на вещта, т.к експлоатацията на гумата съответствало според вещото лице на нейното предназначение, дори тя била пригодена за работа в значително по – тежки условия. Съдът намира, че по делото не се доказва твърдението на ответника и посоченото от производителя на гумата, че възникналият дефект е резултат на „отделяне на корди в някои пластове на протектора, причинено от силно външно влияние по време на движение“. По делото се установи по категоричен начин, че товароносимостта на тези гуми е значително по – голяма от действителната, която е измерена от вещото лице. Гумите по данни на производителя издържат и могат да се движат дори при скорост с 65км/ч и натоварване от 4250кг., а измереното от вещото лице натоварване със сеялката ***е 4090 кг. При сеитба обаче, поради оборудването на трактора със сеялката, той може да се движи със скорост от 10км/ч и неговата допустима товароносимост е до 5950кг. При предявяването на рекламацията налягането на гумата е било 2 атмосфери, измерено в сервиза на ответника. Съгласно проложената и достъпна на сайта на производителя на гумите информация, допустимото налягане на тези гуми е от 1,2 до 2,4 атмосфери, като при налягане от 2 атм.товароносимостта е до 5595 кг.

На следващо място, съдът намира, че купувачът и ползвател на гумата не е допринесъл за нейното увреждане и поява на дефект, дори и с намерения при огледа забит в протектора й гвоздей с дължина около 10-12 мм и дебелина от 2 мм., т.к при измерения в сервиза протектор с дълбочина от 38мм., той не би могъл да достигне до вътрешните пластове на гумата. Вещото лице категорично отхвърля възможността този гвоздей да причини разслояване на пластовете на гумата, той не достига до слоевете. Казаното от вещото лице е категорично „това гвоздейче не може да причини дори един балон“. Освен това вещото лице сочи, че това тяло не може да обясни наличието на две разслоявания, диаметрално разположени. Всъщност откритите от вещото лице и присъствалите на огледа на гумата, в т.ч и представител на ответника са констатирали и наличието на противоположна, диаметрално стояща на очертания с тебешир балон, друго разслояване на пластовете на гумата, също по дължина и което не е предизвикало балон.

Следователно експлоатирането на гумата, монтирана от предна дясна страна на трактора ***“ отговаря на производствените изисквания за налягане и товароносимост и при нейното използване не са възникнали дефекти по вина на купувача ищец. Продадената вещ, представляваща гума за трактор модел гума 600/70R30 с индекс 158D, с единична стойност от 1599,2650лв. е негодна за използване по предназначението й.

Съдът намира, че по делото по несъмнен начин се установи, че се касае за производствен дефект на гумата, а посоченото в писмения отговор от производителя, л. 26-29 от делото и протокол от 21.09.2018 г.на ответника, че причината е „силен удар, който е причинил сепарация на пластовете“ не се доказа от събраните по делото доказателства – писмени и гласни.

Съдът приема, че ответникът продавач не е изпълнил и задължението си да предостави на купувача гаранционна карта за закупената стока, а представената в съдебно заседание не може да се приеме, за действително издадена към датата на сключване на договора за покупко – продажба, т.к същата не представлява годно писмено доказателство (липсват подписи на лицата по сделката, както и на издателят й, а същата представлява разпечатка от компютър, направена на ***г.). В нея не са отразени приети или отхвърлени рекламации.

Съгласно чл. 193, ал.1 от ЗЗД, продавачът отговаря, ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребление.

Съдът намира, че именно продавачът е отговорен за това, че продадената вещ – гумата за трактор е негодна за нейното употребление по предназначение. Съдът намира, че не се доказаха изключващите отговорността на продавача предпоставки, а именно недостатъците да са били известни на купувача при продажбата. Съгласно посоченото от вещото лице този недостатък, образувалия се външен балон, предизвикал сепарацията на пластовете на гумата би бил видим. Този дефект не е бил видим към момента на продажбата, както от купувача, така и от представителят на продавача. Съгласно чл. 193, ал.3 от ЗЗД, продавачът отговаря и когато не е знаел недостатъка.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал.1 от ЗЗД, в случаите, в които продавачът отговаря съгласно чл. 193, купувачът може да върне вещта и да иска обратно цената заедно с разноските за продажбата, да задържи вещта и да иска намаляване на цената или да отстрани недостатъците за сметка на продавача. Отговорността на продавача на вещта с недостатъци е обективна и в този смисъл е и т. 1 от Тълкувателно решение № 54 от 23.VI.1986 г. по гр. д. № 21/86 г., ОСГК, продавачът на вещ с недостатъци не дължи неимуществени вреди, а само имуществени. При тази отговорност не е необходимо продавачът да има вина за недостатъците. Той отговаря и когато не е знаел за тях (чл. 193, ал. 3 ЗЗД).

Исковата претенция на ищеца е за връщане обратно на платената за 1 бр. гума цена от 1599,2650лв, като ищецът претендира сумата от 1599лв. и доколкото искът на ищеца е именно за връщане на платената за гумата цена от 1599 лв., която гума се е оказала с недостатъци, които не са по вина на продавача, а на производителя, то искът се явява основателен и доказан в пълен размер и следва да бъде уважен.

Този иск, съгл. чл. 197 от ЗЗД се предявява в срок от шест месеца при продажба на движими вещи. Съгласно посоченото във фактура № 8100190527/10.05.2018 г., гумите са предадени на купувача-ищеца още на тази дата. Срокът за предявяване на иска, съгл. чл. 60, ал.3 от ГПК изтича на на съответното число на последния месец, т.е на 10.11.2018 г. Съгласно чл. 60, ал. 6 от ГПК, когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Денят 10.11.2018 г. е неделя и следователно срокът изтича в първия работен ден – понеделник, който е 11.11.2018 г. Исковата молба е изпратена с куриер на 09.11.2018 г. Съгласно чл. 62, ал. 2 от ГПК, срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата, какъвто е и настоящия случай.

В този смисъл, съдът намира, предявения иск за процесуално допустим и основателен и доказан изцяло. Ищецът няма претенции за лихва върху претендираната сума, поради което и такава не следва да се присъжда.

Относно разноските по чл. 81 вр. чл. 78 от ГПК:

С оглед изхода на процеса, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК поради това, че искът на ищеца спрямо ответника е основателен и доказан в пълен размер, то на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски от ищеца изцяло.

От представения по чл. 80 от ГПК списък на разноските на ищеца, същия претендира дължими разноски по договор за правна помощ в размер на 500лв., за вещо лице в размер на 400лв. и ДТ в размер на 65лв.

На вещото лице по делото са изплатени съгласно справка – декларацията само 341,56лв. и разликата от 58,44лв. следва да се възстанови на ищеца по делото.

Следователно от общо претендираните от ищеца разноски в размер на 965лв. дължима са само 906,56лв.

Относно сумата от 58,44лв., същата е недължима от ищеца по делото и на основание чл. 4б от Закона за държавните такси следва да му се върне. Самото й връщане може да стане след подадена от ищеца писмена молба с посочена в нея банкова сметка ***.

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСЪЖДА на основание чл.195,, ал.1 вр. чл. 193, ал.1 от ЗЗ, „Примекс“ ЕООД с ЕИК 127033207, със седалище и адрес на управление гр. Каспичан, ул. „Ропотамо“ № 7, представлявано от Г.К.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Агробурел“ ЕОООД с ЕИК 201539383, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. „Христо Ботев“ № 55, представлявано от Я.М.Н., сумата от 1599лв. (хиляда  петстотин деветдесет и девет лева), представляваща цената на 1 бр. гума за трактор, закупена с фактура № 8100190527/10.05.2018 г, издадена от продавача „Примекс“ ЕООД с ЕИК 127033207.

 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, „Примекс“ ЕООД с ЕИК 127033207, със седалище и адрес на управление гр. Каспичан, ул. „Ропотамо“ № 7, представлявано от Г.К.П., ДА ЗАПЛАТИ на „Агробурел“ ЕОООД с ЕИК 201539383, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. „Христо Ботев“ № 55, представлявано от Я.М.Н., сумата от 906,56лв. (деветстотин и шест лева петдесет и шест стотинки), представляваща дължими по делото разноски, като отхвърля искането за разликата до претендирания размер от 965лв.

 

Указва на основание чл. 4б от Закона за държавните такси, на „Агробурел“ ЕОООД с ЕИК 201539383, представлявано от Я.М.Н., че може да поиска връщане на недължимо платената по депозитната сметка на съда сума от 58,44лв., като подаде писмена молба с посочена в нея банкова сметка.

 

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страната.

                                                                                   Районен съдия: ...................................

                                                                                                                  Галина Николова