Р      Е    Ш     Е    Н     И     Е

№ 123

Гр.Нови  пазар,18.04.2019г.

 

Районен съд Н.в публичното съдебно заседание,проведено на дванадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           Районен съдия :СВЕТЛА РАДЕВА

                                                          Секретар:ВАЛЕНТИНА  ВЕЛИКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1613 по описа за 2018 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по субективно съединени искове с правно основание чл.30 ал.3 от Закона за собствеността във вр.ч.86 от ЗЗД,предявени от П.М.В. ***,Р.К.А. *** и С.К. ***,действащи чрез пълномощника си адв.П.Е.–ШАК против К.Н.К. с постоянен адрес:***.

     Ищците твърдят,че са законни наследници на Д.Д.Д.,б.ж.на с.К.,по право на заместване на С. М.В.–наследник на Г.М.Д.,съпруга  на общия наследодател.

     Във връзка с реституционна преписка  №Д 0245/1998г.,Общинска служба „Земеделие“ гр.К.,постановила Решение №***/10.08.1998г.с правно основание чл.27 от ППЗСПЗЗ,с който на общия им наследодател Д.Д.Д. било признато и възстановено правото на собственост по план за земеразделяне на с.К.,общ.К.,както следва:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трита категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, 4/НИВА с идентификатор №36590.2485,девета категория,местност „***“,с площ в размер на 8.001дка,при граници и съседи: имот №36590.24.86, имот №36590.24.209, имот №36590.24.100, имот №36590.23.179,имот №36590.24.82 и имот №36590.24.84, 5/НИВА с идентификатор №36590.26.53,пета категория,местност „***“,с площ в размер на 11.199дка,пета категория,,при граници и съседи :имот №36590.26.51, имот №36590.26.282, имот №36590.26.47,имот №36590.26.202 и имот №36590.26.801 и 6/ОВОЩНА ГРАДИНА с идентификатор №36590.22.53,четвърта категория,местност „***“,с площ в размер на 1.00дка,при граници и съседи :имот №36590.26.54, имот №36590.26.205, имот №36590.22.409, имот №36590.22.54,имот №36590.22.405, имот №36590.22.52 и имот №36590.22.51.

     С нотариален акт за дарение №21 том ХХI,рег.№11743 дело №3135/13.12.2012г.,изповядан при Нотариус П.А.,И.Н.Т.и С.Г.С.,като наследници на Д.Д.Д. ,се разпоредили /дарили/полагащите им се 1/3 идеални части от недвижимите имоти с идентификатори №36590.124.25, №36590.28.54 и №36590.12.41 по КК и КР на с.К.,както след изповядване на сделката ,съсобствеността върху тези имоти била между лицата И.Г.В./ 1/3 идеална част/ и 2/3 идеални части за наследниците на Д. Д.,респ.за наследниците на Г.М.Д. и С. М.В..

     Ответникът К. Н.К. на 30.07.2013г.,чрез пълномощника си Н.Т.К.,сключил Договор за аренда ,вписан в СВ гр.Н.с рег.№4027/05.03.2013г.за трите гореописани имота,за 2/3 идеални части.С анекс от 02.02.2017г.,вписан в СВ с рег.№517/28.02.2017г.,договорът за аренда бил удължен  с 20 години до 30.09.2040г. ,без промяна на останалите клаузи на арендния договор  от 30.07.2013г.Договорената арендна вноска по основния договор и анекса била по-високата стойност от 35лв.и размера на средната пазарна рента в землището за съответната стопанска година.

      На 31.08.2018г. ,ответникът К.К. получил от ищците нотариална покана за заплащане на дължимата пропорционална рента,но в телефонен разговор чрез съпругата си В.К.,проведен с една от ищците /Р.А./, г-жа К. заявила,че не дължат нищо и се държала арогантно и предизвикателно.

       Получаването на арендно плащане по естеството си представлявало извлечена полза от притежаваните недвижими имоти и съобразно чл.30 ал.3 от Закона за собствеността,всеки съсобственик следвало да участва в ползите  според дела си. За ищците възникнало правото да получат част от получените от ответника К. Н.К. арендни вноски от 2/3 идеални части,съответстваща на притежаваните от тях обем от права  като наследници на Д.Д.,респ-на С. М.В.и Г.М.Д.,т.е.за всяка от ищците –съответно на 2/27 идеални части.

    Предвид гореизложеното, ищците молят да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което осъди ответника К. Н.К. да заплати на всяка от тях полагащата й се рента в размер на 583.07лв.за всяка от тях  за стопанските 2013-2018г. или общо в размер на 1749.21лв.

   Молят,на основание чл.86 от ЗЗД съдът да осъди ответника да  заплати на всяка от тях  законна лихва върху главницата,начиная от 31.08.2018г..до окончателното й изплащане.

    Молят ответникът да бъде осъден да им заплати направените по делото разноски.

    Препис от исковата молба и приложенията към нея са връчени на ответника,като в законоустановения срок той не е депозирал писмен отговор на предявените искове.

    В съдебно заседание ответникът се представлява от адв.С.Т.от ШАК.Оспорва предявените субективно и обективно съединени искове по основание и по размер и моли съдът да ги отхвърли.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците П.М.В. ,Р.К.А.,С.К.Т. и ответникът К.Н.К. са  законни наследници на Д.Д.Д.-б-.ж.на с.К.,обл.Ш.,роден на ***г-.,починал на 15.11.1964г-.,по право на заместване на неговата съпруга Г.М.Д.,починала на 29.04.1974г.,същите са низходящи на нейни роднини по съребрена линия.

    Видно от представените удостоверения за наследници на Д.Д.и Г.Д.е,че след смъртта си,същите не са оставили свои низходящи,което е индиция,че по време на брака си нямат родени деца.Доколкото никоя от страните не наведе доводи и не твърди факти,че Г.Д.се явява „последваща съпруга“на Д.Д.по смисъла на чл.9а от Закона за наследството /легална дефиниция на което понятие се съдържа в Тълкувателно решение №1/04.11.1998г-на ВКС по тълк.гр.д.№1/1998г.на ОСГК/,то съдът счита,че страните по делото  са встъпили в наследствено правоприемство по отношение на  цялата му наследствена маса.

    От представените удостоверения за наследници на Д.Д.и Г.Д.,с изх.№112 и 113/02.11.2018г.,издадени от Община К.,се установява,че след смъртта си, Д.Д.е оставил за свои законни наследници:Г.М.Д. /съпруга,починала на 29.04.1974г./ и С.И.Т./сестра,починала на 12.11.1984г./,чиито живи наследници към момента са С.Г.С.и И.Н.Т.,които не са страни в процеса.

    След смъртта на Г.М.Д.,като нейни законни наследници се легитимират сестрите й П.М.С./починала през 1998г./,А.М.Х./починала на 28.05.1982г./и С. М.В./починала на 08.04.1997г. и оставила за свои наследници ищците П.М.В.,Р.К.А. и С.К.Т.-съответно нейни снаха и внучки/.

   Ответникът К.К. се легитимира като наследник на А.М.,по низходяща линия-неин правнук/.

   С Решение №10105/10.08.1998г.на Поземлена комисия гр.К. е възстановено правото на собственост на наследниците на Д.Д.Д. съгласно плана за земеразделяне в землището на с.К.,както следва:1/НИВА от 10.301дка,9.809дка трета категория,0.492дка пета категория,местност „***“,имот №012041, 2/НИВА от 16.997дка,трета категория,местност „***“,имот 001925, 3/ОВОЩНА ГРАДИНА от 1.000дка,четвърта категория,местност „***“,имот №022053, 4/НИВА от 8.001дка,девета категория,местност „***“,имот №024085, 5/НИВА от 11.200дка,пета категория,местност „***“,имот №026053 и 6/НИВА от 6.999дка,трета категория,местност „***“,имот №028054 .  

        С НА за дарение на недвижим имот земеделска земя №21 том ХХI рег.№11743 дело №3195/2012г.по описа на нотариус П.А.,законните наследници на С.И.Т. - С.Г.С.и И.Н.Т.са дарили на И.Г.В.от с.К.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  своята 1/3 идеална част от шестте описани по-горе недвижими имота .

    С констативни нотариални актове за собственост върху недвижим имот по документи с  №122 том II рег.№1493 дело №308/2018г., НА с №124 том II рег.№1495 дело №310/2018г. и НА №123 том II рег.№1494 дело №309/2018г.,всички по описа на  нотариус Калоян Янакиев с рег.№682 в НК,ищците  П.М.В.,Р.К.А. и  С.К.Т. са признати за собственици по наследство на по  2/27 идеални части /всяка от тях/,върху имотите/6 на брой/,подробно описани по-горе,реституирани на наследниците на Д.Д.Д..  
   Към момента на предявяване на иска имотът НИВА от 16.997дка,трета категория,местност „***“,имот 0019025 представлява НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,имотът НИВА от 6.999дка,трета категория,местност „***“,имот №028054 представлява НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,а имотът НИВА от 10.301дка,9.809дка трета категория,0.492дка пета категория,местност „***“,имот №012041 представлява НИВА с идентификатор №36590.12.41,трета категория,местност „***“,с площ от 10 302 дка,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40.Имотът ОВОЩНА ГРАДИНА от 1.000дка,четвърта категория,местност „***“,имот №022053 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.22.53,имотът НИВА от 8.001дка,девета категория,местност „***“,имот №024085 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.24.85,а имотът НИВА от 11.200дка,пета категория,местност „***“,имот №026053 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.26.53 по КК на с.К.,общ.К.,обл.Ш..

    Ищците не представят писмени доказателства относно това колко години е продължил гражданския брак между Д.Д.и Г.Д.за извършване на преценка по смисъла на чл.9 ал.2 от Закона за наследството относно квотите на техните наследници,но с оглед на извършената транслативна сделка от страна на наследниците на С.И.Т. /сестра на Д.Д./,с която те са прехвърлили на И.В общо 1/3 идеална част от наследствената маса,а от друга страна-в рамките на инициираното производство по реда на чл.587 от ГПК,ищците са признати за собственици по наследство на по 2/27 идеални части от процесните земеделски земи,то съдът счита,че пред съответните нотариални органи страните са представили доказателства,обективиращи,че гражданския брак между Д.Д.и Г.Д.е продължил повече от 10 години и по арг.на чл.9 ал.2 от Закона за наследството, низходящите наследници на неговата сестра получават 1/3 идеална част от наследствената маса,а низходящите наследници на сестрите на неговата преживяла съпруга получават общо 2/3 идеални части от наследството му.При това положение, ищците се легитимират като собственици на по 2/27 идеални части всяка от тях,а ответникът К. К.-на 2/18 идеални части.

     С Договор за аренда от 30.07.2013г.с нотариална заверка на подписите от 05.08.2013г., К. Н.К. ,като собственик и наследник на Д.Д.Д. ,на 2/3 идеални части,чрез пълномощника му Н.Т.К. /арендодател/ е отдал под аренда на ЗП Н.Т.К. за временно и възмездно ползване следните недвижими имоти,представляващи земеделска земя в землището на с.К.,обл.Ш.,а именно:

    1/Обработваема земя с обща площ 22.865дка:

     -от нива №012041 с обща площ 10.302 дка -2/3 идеални части или 6.868 дка ,трета категория,в местност“***“,

     -от нива №019025 с обща площ 16.997дка -2/3 идеални части или 11.331дка,трета категория,в местността „***“,

    -от нива №028054 с обща площ 6.999дка -2/3 ид.ч. или 4.666 дка,трета категория ,в местността „***“.

   Договорът е сключен за 7 стопански години,смитано от 01.10.2013г.,като арендаторът се е задължил да заплаща на арендодателя в натурално или парично изражение,както следва :в натурално изражение-до 30.05.на текущата година, в парично изражение: в размер на по-високата от двете суми -35.00лв.на декар или размера на средната пазарна рента на декар,плащана от останалите арендатори в землището на съответната стопанска година.

     На 02.02.2017г.към този договор е сключен анекс,с нотариална заверка от 03.02.2017г.,с който е променен неговия срок за още 20 стопански години,считано от 01.10.2020г.до 30.09.2040г.,като имотите са посочени с новите им идентификатори по кадастралната карта.Останалите клаузи по договора са останали непроменени.

   Ищците ,чрез Р.К.А. ,са отправили до ответника нотариална покана/връчена му чрез известие с обратна разписка на 31.08.2018г./ ,в 10 дневен срок от получаването й,да им заплати на основание чл.30 ал.3 от ЗС и чл.31 ал.2 от ЗС полагащата им се рента,съответстваща на 1/3 ид.ч.от имотите,предмет на договора за аренда,сключен със ЗП Н.К,за пет години назад.

    По искане на ищците,по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза ,със задачи,вещото лице,след като се запознае с доказателствата по делото и наличната счетоводна документация при третото лице ЗП Н.К,даде заключение на следните въпроси: 1/ Има ли осъществено плащане /по банков път,на каса или в брой/ от страна на ЗП Н.К за стопанските 2013/2018г.във връзка с Договор за аренда от  30.07.2013г вписан в СВ гр.Н.с рег.№4027/05.03.2013г.и  анекс към него от  02.02.2017г.,за  недвижимите имоти,представляващи:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.? 2/Какви плащания  са били извършени ,на кого и коя стопанска година?  3/Каква сума от тези плащания се полага на всяка от ищците/с право на по 2/27 ид.ч./ от извършените арендни плащания ?       

    Вещото лице Е.Й.К. ,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие ,като добросъвестно компетентно и всеобхватно,сочи,че ЗП Н.К е изплатила на К. Н.К.  с РКО-в брой следните суми: с РКО №/без № и дата/ рента за 2013г. за 22,865 дках35лв./дка или общо изплатени 800.28лв.,с РКО №/без № и дата/ рента за 2014 година за 22.865дках37лв./дка или общо изплатени 846.00лв.,с РКО №/без № и дата/рента за 2015 година за 22.865дках42лв./дка –общо изплатени 1028.93лв.С РКО №/без № и дата/ рента за 2016г.за 22.865дках42лв./дка или общо изплатени 1612.06лв, с РКО №/без № и дата/ рента за 2018г.за 22.865дках31,50лв.или общо изплатени 720.18лв.

   Във връзка с поставените му задачи,вещото лице е изчислило и  каква сума от тези плащания се полага на всяка от ищците/с право на по 2/27 ид.ч./ от извършените арендни плащания,както следва: за стопанската 2013/2014г.-по 88.99лв., за стопанската 2014/2015г.-по 94.00лв.,за стопанската 2015/2016г.-по 114.33лв.,за стопанската 2016/2017г.-по 106.70лв. и за стопанската 2017/2018г.-по 179.12лв.

    Ответникът е представил молба от В.К. и Н.В. до УС на ППК „Прогрес“с.К. с вх.№73/16.03.1998г.,която съдът намира за ирелевантна към настоящия правен спор.

    Като свидетел по делото беше разпитана Н.Т.К. –представляващ ЗП Н.К,от чиито показания се установи,че същата не познава ищците,те не са ходили при нея за сключване на договор и не са се интересували от земята.Плащането на арендата е осъществявала чрез ответника,но не й е известно как съсобствениците на арендуваните земи са уреждали помежду си отношенията по повод направените плащания.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Ищците П.М.В.,Р.К.А. и С.К.Т. се легитимират като собственици по наследство от Д.Д.на по 2/27 идеални части от недвижимите имоти,представляващи НИВА от 16.997дка,трета категория,местност „***“,имот 0019025 представлява НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,имотът НИВА от 6.999дка,трета категория,местност „***“,имот №028054 представлява НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,а имотът НИВА от 10.301дка,9.809дка трета категория,0.492дка пета категория,местност „***“,имот №012041 представлява НИВА с идентификатор №36590.12.41,трета категория,местност „***“,с площ от 10 302 дка,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40.Имотът ОВОЩНА ГРАДИНА от 1.000дка,четвърта категория,местност „***“,имот №022053 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.22.53,имотът НИВА от 8.001дка,девета категория,местност „***“,имот №024085 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.24.85,а имотът НИВА от 11.200дка,пета категория,местност „***“,имот №026053 представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.26.53 по КК на с.К.,общ.К.,обл.Ш..

    Ответникът К. Калчев се легитимира като собственик на 2/18 идеални части на същото правно основание.

    С Договора за аренда и анекса към него, ,като собственик и наследник на Д.Д.Д. ,на 2/3 идеални части ответникът е отдал под наем на арендатора ЗП Н.К  три от общо шестте ,съсобствени му по наследство с ищците съсобствени земеделски земи,а именно:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К..

    Останалата 1/3 идеална част от правото на собственост принадлежи на лицето И.В.,която го е придобила на деривативно правно основание,същата не попада в кръга от сънаследници и очевидно ответникът не е действал от нейно име и за нейна сметка при сключване на арендния договор.Тоест,съдът приема за установено,че той е отдал под аренда и собствените на ищците идеални части от наследствената маса,като не споделя възражението на процесуалния представител на ответника,че ищците са имали възможност да ползват и владеят останалата част от недвижимите имоти ,съобразно квотите си .

    При редакцията на чл.3 ал.4 от Закона за аренда в земеделието /ДВ бр.13/2017г-.,в сила от 07.02.2017г./,към момента на сключване на договора за аренда -30.07.2013г.не са съществували пречки един от съсобствениците,в случая ответника ,да отдава под аренда процесните имоти ,но отношенията между него и тях се уреждат по правилото на чл.30 ал.3 от Закона за собствеността и той дължи да ги възмезди за полагащата им се /съобразно квотите в съсобствеността/част от реализираните доходи.В случая,за възникване на вземането няма значение дали неполучилият доходи от вещта съсобственик е отправил писмено искане до реализиралия тези доходи собственик./в този смисъл е Решение №181/17.04.2012г.на ВКС по гр.д.№1315/2011г.на IV г.о.,ГК,Решение №155/15.01.2015г.на ВКС по гр.д.№3518/2014г.,II г.о,ГК  и др./Според второто решение ,а и съгласно трайно установената съдебна практика,когато се претендира обезщетение по чл.30 ал.3 от ЗС,което се дължи без покана,то за да се приеме,че длъжникът е изпаднал в забава и по отношение на претенция по чл.86 от ЗЗД,то следва да има изрично писмено искане /каквото в случая се явява отправената нотариална покана,връчена на ответника на 31.08.2018г./.

    Ето защо,съдът намира,че от момента на получаване на доходите за ползване на имота от трето лице,в полза на ищците,в качеството им на съсобственици и неполучили припадащата се на дела им част,е възникнало вземане на всяка от тях спрямо ответника,събрал доходи,без необходимост от писмено поискване/Решение №304/04.06.2009г-по гр.д.№550/2008г.на ВКС,II г.о., Решение №1369/18.04.1983г.по гр.д.№4390/1982г.на ВС,I г.о./.Размерът на паричното вземане на всяка една от ищците спрямо ответника за посочения период /стопанските 2013-2018 година/,възлиза на по 583.07лв.

    Поради неизпълнение на това парично задължение,съгласно разпоредбата на чл.86 от ЗЗД длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата-в случая от деня на писменото поискване -31.08.2018г.,до окончателното изплащане на вземането.

    Преддвид гореизложеното,съдът намира,че предявените искове се явяват изцяло основателни и доказани и като такива следва да бъдат уважени в пълния им размер.Ответникът К.К. следва да бъде осъден на основание чл.30 ал.3 от Закона за собствеността да заплати на ищците  П.М.В. ,Р.К.А. *** и С.К.Т. сумите  в размер на по 583.07лв./главница/ за всяка от тях, която сума представлява припадащата се на дела й рента за стопанските 2013/2018г.,за отдадените под аренда съсобствени земеделски земи,представляващи:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К..,ведно със законната лихва за забава върху главницата,начиная от 31.08.2018г.,до окончателното изплащане на вземането.На основание чл.78 ал.1 от ГПК,съобразно изхода на делото,ответникът следва да бъде осъден за заплати на ищците съразмерно направените от тях съдебни и деловодни разноски в общ размер на 1050лв./За което е представен списък на разноските по чл.80 от ГПК/.,като с оглед фактическата и правна сложност на делото,не следва да се уважава възражението на ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение на повереника на ищците.

    Водим от гореизложеното,съдът

 

                                               Р     Е     Ш     И      :   

 

    ОСЪЖДА ответника К.Н.К. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати на ищцата П.М.В. с ЕГН:**********,с адрес:с*** сумата в размер на 583.07лв./петстотин осемдесет и три лева и седем стотинки-главница,представляваща припадащата се на дела й рента за стопанските 2013/2018г.,за отдадените под аренда съсобствени земеделски земи,представляващи:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К./.,ведно със законната лихва за забава върху главницата,начиная от 31.08.2018г.,до окончателното изплащане на вземането.

    ОСЪЖДА ответника К.Н.К. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати на ищцата Р.К.А. с ЕГН:**********,с адрес:г*** сумата в размер на 583.07лв./петстотин осемдесет и три лева и седем стотинки-главница,представляваща припадащата се на дела й рента за стопанските 2013/2018г.,за отдадените под аренда съсобствени земеделски земи,представляващи:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К./.,ведно със законната лихва за забава върху главницата,начиная от 31.08.2018г.,до окончателното изплащане на вземането.

    ОСЪЖДА ответника К.Н.К. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати на ищцата С.К.Т. с ЕГН:**********,с адрес:г*** сумата в размер на 583.07лв./петстотин осемдесет и три лева и седем стотинки-главница,представляваща припадащата се на дела й рента за стопанските 2013/2018г.,за отдадените под аренда съсобствени земеделски земи,представляващи:1/НИВА с идентификатор №36590.124.25,трета категория,местност „***“,с площ от 16.996дка,при граници:имот 036590.124.73, имот №36590.124.206,имот №36590.20.112,,имот №36590.124.27, имот №36590.124.72, имот №36590.124.71 и имот №36590.124.495,  2/НИВА с идентификатор №36590.28.54,трета категория,местност „***“,с площ от 6 999 дка,при граници и съседи :имот №36590.124.207, имот №36590.28-..53, имот №36590.28.55,имот №36590.28.5 и имот №36590.28.7,  3/НИВА с идентификатор №36590.12.41,трита категория,местност „***“,с площ от 10 302 дк,при граници и съседи:имот №36590.12.42, имот №36590.12.304, имот №36590.12.305 и имот №36590.12.40, по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К./.,ведно със законната лихва за забава върху главницата,начиная от 31.08.2018г.,до окончателното изплащане на вземането.

    ОСЪЖДА ответника К.Н.К. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати съразмерно на ищците П.М.В. с ЕГН:**********,с адрес:с***, Р.К.А. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и С.К.Т. с ЕГН:**********,с адрес:г*** направените по делото разноски в общ размер на 1050.00лв./хиляда и петдесет лева/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                          РАЙОНЕН   СЪДИЯ: