Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

гр. Нови пазар, 08.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на единадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Нела Костадинова, като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №1638 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК с правно основание чл.146, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 34,80 лева и по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 5 лева, от страна на ищеца “СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД с ЕИК:203037835 със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”България”, № 81, вх.Б, ет.1, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П., с  пълномощник адв. К.К.от *АК, със съдебен адрес *** против ответника П.Д.И., с постоянен адрес в гр. Ш. и настоящ адрес ***.

В исковата молба се изнасят следните факти: На 13.11.2014 г. между „Мобилтел“ ЕАД и ответника бил сключен договор за продажба на изплащане №***. Ответникът – купувач закупил устройство „Handset САТ В25“ със сериен номер *** и се задължил /т.10.2.1 от договора/ да го заплати на продавача, съобразно погасителния план към договора. Поради неплащане в срок на две месечни вноски, самият договор бил прекратен предсрочно, на основание т.12.3 от него. На същото основание, неиздължените вноски, в общ размер на 34, 80 лв. станали предсрочно изискуеми.

На 07.11.2014 г. между ищеца и „Мобилтел“ ЕАД бил сключен договор за поръчителство. На основание т.3 от него ищецът, като поръчител, се задължил да обезпечи задълженията на абонати, сключили договори за продажба на изплащане с „Мобилтел“ ЕАД. Ищецът уведомил ответника, че ще изпълни вместо него задължението му към оператора и като не последвало доброволно плащане от страна на ответника, ищецът платил това задължение на 14.06.2016 г. Затова счита, че има изискуемо и ликвидно вземане спрямо настоящия ответник. Претендира и 5 лв. мораторна лихва за забава, от деня на плащането 14.06.2016 г. до датата на подаване на заявление по чл.410 от ГПК - 25.08.2017 г. Самото заявление било подадено пред РС-К., по постоянния адрес на длъжника. Там било образувано ч.гр.д. №520/2017 г. Ищецът претендира и направените разноски в двете производства.

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото, на адрес по неговата месторабота. Не е депозиран писмен отговор по иска, не са посочени доказателства или направени доказателствени искания. 

            Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът е разпоредил на ответника да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Книжата са надлежно връчени, лично на ответника. Ответникът не е депозирал отговор по иска, на същия са указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищцовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение. Тези указания са дадени на ответника, както с разпореждането на РС - К. №149 от 01.03.2018 г., така и с определението за насрочване на делото на РС – Нови пазар №31 от 08.01.2019 г., което също е редовно връчено на ответника. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба, не се е явил на откритото съдебно заседание по делото, нито е изпратил представител. Също така той не е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие и от страна на ищеца е направено изрично искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение.

От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея доказателства, а именно: договор за продажба на изплащане №*** от 13.11.2014 г. и приложение към него от същата дата с погасителен план; договор от 07.11.2014 г. за поръчителство между „Мобилтел“ – ЕАД като кредитор и ищцовата страна като поръчител и 4 бр. анекси към него, съответно от 24.11.2014 г., от 08.10.2015 г., от 15.03.2016 г. и от 30.11.2017 г.; уведомления от ищцовата страна до ответника за настъпила предсрочна изискуемост на задължение и за намерение за изпълнение на ликвидно и изискуемо задължение; уведомление изх. №5610 от 22.07.2016 г. от „Мобилтел“ – ЕАД до ищцовата страна с потвърждение за заплащане на сумата от 34, 80 лв. по договора от 13.11.2014 г., съгласно договора за поръчителство; приемо-предавателни протоколи №42/08.04.2016 г., №56/08.08.2016 г. и №50/12.07.2016 г. със справки; платежно нареждане №901613 от 14.06.2016 г.; както от и служебно приложеното ч. гр. д. №520/2017 г. по описа на РС - К., исковете са вероятно основателни. Представените от ищцовата страна документи и твърдяното от нея неизпълнение на задълженията на ответника в посочените размери, обосновават вероятната основателност на исковите претенции, така, както са предявени. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата претендираните суми - главница в размер 34, 80 лв. и лихва за забава от 5 лв., както и законна лихва върху главницата, считано от подаването на заявлението по чл.410 от ГПК - 25.08.2017 г. до окончателното плащане.  

При този изход на процеса, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата направените от последната разноски по ч.гр.д. №520/2017 г. по описа на РС - К., които възлизат на 25 лв. - дължима държавна такса и 360 лв. - заплатено адвокатско възнаграждение, както и 25 лв. – довнесена държавна такса по настоящото установително производство и 360 лв. – заплатен адвокатски хонорар за представителство по настоящото дело.   

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.Д.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** ДЪЛЖИ на “СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”България”, №81, вх.Б, ет.1, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П. сумите 34, 80 лв. (тридесет и четири лева и осемдесет стотинки) -главница по договор за продажба на изплащане №*** от 13.11.2014 г. и 5 лв. (пет лева) - лихва за забава за периода от 14.06.2016 г. до 25.08.2017 г., както и законна лихва върху главницата, считано от подаването на заявлението по чл.410 от ГПК - 25.08.2017 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА П.Д.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на “СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”България”, №81, вх.Б, ет.1, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П., направените по ч.гр.д. №520/2017 г. по описа на РС - К. разноски, които възлизат на 25 лв. (двадесет и пет лева) - държавна такса и 360 лв. (триста и шестдесет лева) – адвокатско възнаграждение.

            ОСЪЖДА П.Д.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на “СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”България”, №81, вх.Б, ет.1, представлявано от С.Х.Б.и Г.Н.П., направените по настоящото дело разноски, които възлизат на 25 лв. (двадесет и пет лева) - държавна такса и 360 лв. (триста и шестдесет лева) – адвокатско възнаграждение.

            Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

            Препис от настоящото да се изпрати на всяка от страните.

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: