Р   Е   Ш   Е   Н    И    Е

№ 115

Гр.НОВИ  ПАЗАР, 09.04.2019г.

 

      Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и осми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                               Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                               Секретар:БОЙКА  АНГЕЛОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия Радева  гр.дело  №1677/2018 г.по описа на НПРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

    Делото е образувано по осъдителен иск с правно основание чл.411,чл.433 т.3 и чл.409 от Кодекса за застраховането ,чл.213 от КЗ/отм./във вр.с чл.274 ал.1 т.1 от КЗ/отм./ и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЗД „БУЛ ИНС“,АД, представлявано от С.П.и К.К., чрез пълномощника адвокат М.Г.–*АКпротив Т.Г.Т., с адрес:г***, с цена на иска  1455 лева –главница и 439,62 лв- мораторна лихва.      

   В исковата молба се твърди,че на 24.12.2013 г.  по път I-5Е85 км,269 +000, след с.Р. се е състояло  ПТП, с участието на МПС „***“ с рег. № ***, управлявано от ответника и МПС „***“ , модел „***“ с рег. № ***, управлявано и собственост  на М. И.П..  Управляваният от ответника лек автомобил  бил застрахован с „Гражданска отговорност“  при ищеца, с полица № ***, валидна към датата на събитието.  Така  при ищеца била заведена щета №*** и след оценката й било заплатено застрахователно обезщетение  в размер на  1455 лева за увредения автомобил „***,“ , модел „***“ с рег. № ***. От протокола за ПТП се установявало, че ответникът  Т.Т.  е управлявал с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата норма. Затова и на основание чл. 274 от КЗ ищецът счита, че има право да получи от ответника платеното застрахователно обезщетение. 

      Предвид гореизложеното, ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията, изложени в исковата молба, съдът постанови решение,с което да заплати Т.Г.Т. ***“,АД сумата 1455 лева–главница,представляваща изплатеното от ищеца обезщетение  и ликвидационни разноски от 15 лв, в едно със законната лихва от 29.01.2018 г. до изплащане на задължението. Моли също ответникът да бъде осъден да заплати и мораторна лихва в размер на  439,62 лв., за периода от 29.01.2015 г. до 29.01.2018 г.     Моли ответникът да  бъде осъден да заплати и  направените по делото разноски.

     В съдебно заседание не се явява представител на ищеца.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника, като в срока по чл.131 от ГПК, ответникът, действащ чрез пълномощника си П.Н.Г., негова майка, е депозирал писмен отговор. Признава иска по допустимост,но го оспорва по основание и по размер. Не са изложени обстоятелства по същество. Ответникът моли така предявения иск да бъде  отхвърлен и му се заплатят сторените разноски. В съдебно заседание ответникът се представлява от адв.М.М.от *АК.Поддържа изложеното в писмения отговор.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      За доказване на исковата си претенция,ищецът е представил по делото заве*** от него копие от Протокол за ПТП от 04.12.2013г.,с нечетлив бланков номер,съставен от И. И.-***ПК –РУП –Д-град ,ОДП Х.,в който е обективирано възникнало ПТП на ПП I -5Е85 км.269+000 на 1км.след Р.,между л.а.“***“ с ДК №***,собственост на Г. Т.Г. и управляван от Т.Г.Т. МПС-1/и лек автомобил „*** *** ***“ с ДК №***,собственост и управляван от М.И.П. ***.МПС-2/.Като причини за възникване на ПТП,контролният орган е посочил ,че МПС-1 след употреба на алкохол 1.73 %% и движение с несъобразена скорост с пътните условия,навлиза в насрещната лента и реализира ПТП с МПС-2,от което са причинени материални щети по пострадалия автомобил –„Деформация по преден мост“.

    По искане на ответника,чрез пълномощника му адв.М.,ищецът да представи официално заверен препис или копие от този протокол/което следваше да се осъществи от неговия издател/, ищецът не представи такъв,а представи отново копие,носещо негова заверка,то на основание чл.183 предл.последно,съдът изключи този документ от писмените доказателства по делото,поради което не следва да го обсъжда като доказателство,относимо към правния спор.

     ЗД“Бул Инс“АД е представил копие от :искане за оценка по застраховка „Гражданска отговорност „на МПС от 27.12.2013г., ликвидационен акт за изплащане на зазстрахователно обезщетение от 27.02.2014г.,опис-заключение по претенция №***/27.12.2013г.,подробно описание на разходите по претенция №***,Опис на претенция №№***/27.12.2013г,Споразумение от 15.01.2014г-.,сключено между ЗД „Бул Инс“АД и М.И.П. за заплащане на застрахователно обезщетение във връзка с възникналото ПТП и материални щети в размер на 1 440.00лв.,платежно нареждане за кредитен превод за посочената сума от ищеца в полза на М. И.П. от 27.02.2014г.,Регресна покана от ищеца до ответника Т.Г.Т. от 04.04.2014г.за заплащане на сумата в размер на 1455.00лв.,заедно с ликвидационните разноски по щета във връзка с настъпилото ПТП,за която не са представени доказателства дали и кога е била връчена на адресата си.

   По искане на ищеца,по делото беше назначена съдебна –автотехническа експертиза със задачи: вещото лице,след като се запознае с доказателствата по делото, административно-наказателната преписка и наличната документация при ищеца, даде заключение на следните въпроси:1/  Има ли причинно следствена връзка  между механизма на ПТП, описан в протокола за ПТП и щетите по л.а „***,“ , модел „***“ с рег. № ***?Да се изчисли размерът на щетите  върху „***,“ , модел „***“ с рег. № *** по средни пазарни цени  към 24.12.2013 г.

     Съдът кредитира с пълно доверие заключението по изготвената от вещото лице В.Б. експертиза/на л.17-23/,в което се сочи,че съществува причинно-следствена връзка между механизма на ПТП,описан в протокола за ПТП и щетите по л.а. „***“ модел „***“ с рег.№***.

    Размерът на причинените по това МПС щети е 2 313.00лв.

    Като свидетел по делото беше разпитан и М.П.,който твърди,че по управлявния от него автомобил са настъпили следните увреждания:калник,стъкло,броня,джанти-това било за ремонт.И по лявата шофьорска врата имало.

 

 

    

     

      

 

 

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Съобразно разпоредбата на чл.410 от КЗ/чл.213 от Кодекса за застраховането,/отм./, с плащането на застрахователното обезщетение ,застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата –до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски,направени за неговото определяне.За основателността на тази претенция следва да са доказани по безспорен начин следните предпоставки:1/валидно сключен договор за застраховане между застрахователя и увреденото лице,настъпването на вредата за застрахования,механизъм на настъпване,причинно-следствена връзка между ПТП и нанесените щети,отговорността на ответника за причиненото застрахователно събитие,както и застрахователя да е изплатил застрахователното обезщетение на застрахования.

     Ищецът следваше ,при условията на главно и пълно доказване да установи,че между него и увреденото лице М. П. е имало валидно сключен договор за застраховане „Гражданска отговорност“ на управлявания от него лек автомобил по посочената в исковата молба застрахователна полица,със застрахователно покритие включващо датата,на която е станало пътно-транспортното произшествие .Между кориците по делото ,доказателства в тази насока не са налице.

     Основанията,въз основа на които застрахователят черпи претенциите си срещу ответника са,че същият е предизвикал пътно-транспортното произшествие като водач на МПС,след употребата на алкохол.След изключване на протокола за ПТП от доказателствения материал по делото,ищецът не ангажира други писмени доказателства,респ.не направи доказателствени искания,за да обоснове вземането си,почиващо на горепосоченото основание.

    От показанията на свидетеля П. се установи,че действително той е собственик и водач на увредения автомобил,както и по същия са причинени твърдените от него материални щети, а от доказателствата ,изготвени от самия ищец : ликвидационен акт за изплащане на зазстрахователно обезщетение от 27.02.2014г.,опис-заключение по претенция №***/27.12.2013г.,подробно описание на разходите по претенция №***,Опис на претенция №№***/27.12.2013г,Споразумение от 15.01.2014г-.,сключено между ЗД „Бул Инс“АД и М.И.П. за заплащане на застрахователно обезщетение във връзка с възникналото ПТП и материални щети в размер на 1 440.00лв.,платежно нареждане за кредитен превод за посочената сума от ищеца в полза на М. И.П. от 27.02.2014г.се установява,че от ЗД „БУЛ ИНС“АД „е изплатило на св.П. обезщетение за причинените му материални щети в размер на 1440.00лв.

    Вещото лице Б.,изготвило заключение по назначената автотехническа експертиза въз основа на писмените доказателства,в това число и протокола за ПТП е заключило,че съществува причинно-следствена връзка между механизма на ПТП,описан в протокола за ПТП и щетите по л.а. „***“ модел „***“ с рег.№***. Размерът на причинените по това МПС щети е 2 313.00лв.

     Правото на застрахователя да предяви регресен иск срещу застрахования /в случая ответника/ ,според чл.433 т.3 от Кодекса за застраховането възниква „за всичко платено на увреденото лице –в случаите,когато застрахованият причини вреда чрез негови действия или бездействия вследствие употребата на алкохол с концентрация в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог.“

   Ищецът не представя доказателства в тази насока и не прави доказателствени искания за събирането им от трети лица./респ.учреждения/.

     Ето защо,от анализа на доказателствения материал,съдът намира,че не се доказа с нужната категоричност,че са налице предпоставките за ангажиране на регресната отговорност от ответника за изплатеното от ищеца застрахователно обезщетение на увреденото от пътно-транспортното произшествие лице.

    Поради недоказаност по основание и размер на главницата на предявения иск,следва да се отхвърли както главния иск,така и акцесорния –за присъждане на мораторната лихва за забава ,начиная от 29.012015г.до завеждане на делото, законната лихва върху главницата,начиная от предявяване на иска,до окончателното й изплащане,както и за направените по делото разноски.

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                Р        Е       Ш        И     :

 

      ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска с правно основание чл.411,чл.433 т.3 и чл.409 от Кодекса за застраховането ,чл.213 от КЗ/отм./във вр.с чл.274 ал.1 т.1 от КЗ/отм./ и чл. 86, ал.1 от ЗЗД, предявен от ЗД „БУЛ ИНС“АД с ЕИК:831830482,със седалище и адрес на управление :гр.София,бул.“Джеймс Баучер“ №87, представлявано от С.П.и К.К., чрез пълномощника адвокат М.Г.–*АКпротив Т.Г.Т. с ЕГН:**********,, с адрес:г***, за заплащане на сумата в размер на 1455.00лв./хиляда четиристотин петдесет и пет лева/,представляваща изплатеното от ЗД „БУЛ ИНС „АД застрахователно обезщетение и ликвидационни разноски /по повод пътно-транспортно произшествие,възникнало на 24.12.2013 г.  по път I-5Е85 км,269 +000, след с.Р.  с участието на МПС „***“ с рег. № ***, управлявано от ответника Т.  Г.Т. и МПС „***“ , модел „***“ с рег. № ***, управлявано  на М. И.П./,ведно със законната лихва върху тази сума,начиная от предяваване на иска -29.01.2018г.до пълното й изплащане.

       ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска с правно основание чл.409 от КЗ,чл.86 ал.1 от ЗЗД ,предявен от ЗД „БУЛ ИНС“АД с ЕИК:831830482,със седалище и адрес на управление :гр.София,бул.“Джеймс Баучер“ №87, представлявано от С.П.и К.К., чрез пълномощника адвокат М.Г.–*АКпротив Т.Г.Т. с ЕГН:**********,, с адрес:г*** за сумата в размер на 439.62лв./четиристотин тридесет и девет лева шестдесет и две стотинки/,представляваща мораторна лихва върху изплатеното застрахователно обезщетение ,за периода от 29.01.2015г.до предявяване на иска -29.01.2018г.

      ОТХВЪРЛЯ искането на ЗД „БУЛ ИНС“АД с ЕИК:831830482,със седалище и адрес на управление :гр.София,бул.“Джеймс Баучер“ №87, представлявано от С.П.и К.К., чрез пълномощника адвокат М.Г.–*АКпротив Т.Г.Т. с ЕГН:**********,, с адрес:г*** за присъждане на направените по делото разноски.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                          РАЙОНЕН   СЪДИЯ: