Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 90

 

гр. Нови пазар, 15.03.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Нови пазар в публичното заседание на тринадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                         Районен съдия: Галина Николова

при секретаря Валентина Великова, като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1681/2018 г. по описа на НпРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск по чл. 108 от ЗС от ищците М.Б.А., Х.Б.С. (с имена в РТ Х.М.), З.Б.Д. (с имена в РТ З. Д.), Д.Б.А., А.Б.А. (с имена в РТ А.Ф.), действащи чрез адв. Г.К. ***, срещу ответниците И.Ю.А. и А.Р. *** за признаване спрямо ответниците, че ищците са собственици на по 1/15ид.ч. всеки от тях от описаните в исковата молба недвижими имоти, земеделски земи, както и за осъждането на ответниците да им предадат владението на тези имоти в посочената част, т.к те са владеещи несобственици на частите на ищците.

Ищците молят съда да отмени частично и констативен НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А., в частта, която засяга правата на ищците.

 

Ищците сочат, че заедно с първия ответник са наследници на А. М.И., носил български имена С.М.И., б.ж на с. П., общ. Н., обл. Ш. и починал на ***г.

С решения № ***г. на ОС Земеделие - Н. на основание ВЗС Решение № ***г. на НпРС и протокол на ОСЗГ № ***г. и решение № ***г. на ОС Земеделие - Н. на основание ВЗС Решение № ***г. на НпРС и протокол на ОСЗГ № ***г. за обезщетяване със земя, включена в общински поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ на наследниците на общия наследодател са възстановени земеделски земи, намиращи се в землището на с. П. и представляващи:

1/ нива с площ от 6,814 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

2/ нива с площ от 2,300дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***.

3/ нива с площ от 8,701 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

4/ нива с площ от 8,913 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

5/ нива с площ от 5,459 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

6/ нива с площ от 2,260 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

7/ нива с площ от 5,548 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***;

8/ нива с площ от 6,814 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***.

 

Ищците сочат, че общия наследодател е оставил за свои наследници по закон трима преки наследници – синовете си Б. С. М., починал на ***г., Ю.А. М., починал на ***г. и Р. С. М., починал на ***г.

Ищците са наследници на Б. С. М. и поР. това, те имат равни права върху наследството, което техния баща и син на общия наследодател е имал след реституцията на земеделските земи, а именно по 1/15 ид.ч.

Ответникът И.Ю.А. е наследник на втория низходящ на наследодателя, синът му Ю.А. М., починал на ***г. Този син на общия наследодател е имал два брака, като от първият му брак с Б.Х.И., почин.н а***г. са родени първият ответник и сестра му Е.Х.Х.. Вторият брак е сключен с Акт № ***г. с Е.С.М.а и от този брак той има още една дъщеря Б.Ю.Й.. С това наследствените права на първия ответник са в размер на 1/12 ид.ч.

Ищците твърдят, че след възстановяването на земеделските земи, те не са имали нищо против, ответникът И.Ю.А. да ползва и обработва земеделските земи, в т.ч и да ги отдава под наем, но никога не са се отказвали от собствеността си. Ищците твърдят, че и от страна на ответниците не е демонстрирано и заявявано намерение за своене на земеделските земи като свои, което да е станало известно на ищците и да е било противопоставяно на техните права, както и последните да са се съгласявали с това фактическо поведение на ответниците.

Ищците сочат, че през 2016 г. ответникът сключил договор за отдаване на земите под аренда с трето лице „Коко- 2000- ***“ ЕТ за срок от 5 години, а на ***г. се снабдил с констативен нотариален акт за собственост върху всички процесни земи НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А.. ПоР. това, че ответникът, към датата на придобиване на земите с НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 П. А. е бил в граждански брак с втората ответница А.Р.А., то това имущество е станало съпружеска имуществена общност.

Ищците твърдят, че като собственици на имотите, всеки от тях с по 1/15ид.ч. не са се отказвали от собствеността си, поР. което искат от съда да признае спрямо ответниците техните права на собственост и да осъди ответниците да им предадат владението върху следващите им се части, на които ответниците не са собственици и владеят без правно основание за това.

Ищците молят да се отмени на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, частично НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А., в частта, която засяга правата на ищците – 5/15 ид.ч.

 

Ответниците, в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК не са  представили писмен отговор. Същите са запознати с неблагоприятните последици от неподаването на писмен отговор по иска, в т.ч и за възможността за постановяване на неприсъствено решение спрямо тях.

 

В последното по делото съдебно заседание, проведено на 13.03.2019 г., ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

 

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът е редовно призован, но не е представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съдът, като взе предвид, че с връчените на ответниците съобщения, ведно с препис от разпореждане за образуване на делото и даване на подробни указания, в т.ч и относно неблагоприятните последици от неподаването на отговор по делото и от неявяването му в съдебно заседание са връчени лично на ответника, както и последвалото определение за насрочване на съдебното заседание, също връчено по установения от ГПК ред, както и че предявените от ищеца искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, които не се оспорват от ответника, съгласно изразеното в писмения отговор, поР. което следва да бъде поставено неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени.

Съдът, въз основа на представените от ищеца и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239, ал.1, т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намира искът за доказан от фактическа и правна страна и следва да се уважи.

Спрямо ответниците И.Ю.А. и А.Р. *** следва да бъде признато, че ищците М.Б.А., Х.Б.С. (с имена в РТ Х.М.), З.Б.Д. (с имена в РТ З. Д.), Д.Б.А., А.Б.А. (с имена в РТ А.Ф.), действащи чрез адв. Г.К. ***, са собственици на по 1/15ид.ч. всеки от тях на следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, намиращи се в землището на с. П. както следва:

1/ нива с площ от 6,814 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018324, 043006, 018326, 000302;

2/ нива с площ от 3,876дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018326, 043006, ***;

3/ нива с площ от 2,300дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043006, 043004, ***, ***;

4/ нива с площ от 8,701 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018322, 018323, ***;

5/ нива с площ от 8,913 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, ***, 018323, 018324, ***;

6/ нива с площ от 5,459 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018326, ***4, ***, ***, ***;

7/ нива с площ от 2,260 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043004, ***, ***;

8/ нива с площ от 5,548 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, 043004, 043003, 043002, 000416, 000302.

Ответниците следва да бъдат осъдени да предадат владението върху процесните недвижими имоти на ищците в полагащите им се части.

ПоР. това, че издаденият в полза на ответниците констативен нотариален акт НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А., засяга правата на ищците за притежаваните от тях части, то същия следва да бъде отменен за частите, полагащи се на ищците по 1/15ид.ч. за всеки от тях или общо за 5/15 ид.ч. (1/3 ид.ч.).

 

 

Относно разноските по чл. 78 от ГПК по иска по чл. 108 от ЗС.

Като последица от това, че се уважават исковете на всички ищци, то съгл.  чл. 78, ал. 1 от ГПК ответниците следва да им заплатят направените по делото разноски в пълен размер.

Ищецът М.Б.А. е направил разноски в общ размер на 741,80лв. Ищецът Х.Б.С. е направил разноски в общ размер на 580,00лв. Ищецът З.Б.Д. е направила разноски в общ размер на 580,00лв. Ищецът Д.Б.А. е направил разноски в общ размер на 580,00лв. и ищецът А. Б. А. е направила разноски в общ размер на 580,00лв.

За направените от ищците разноски са представени списъци по чл. 80 от ГПК.

ПоР. това, че съгласно чл. 32, ал.2 от СК съпрузите отговарят солидарно за задължения, поети за задоволяване на нужди на семейството, то доколкото правата, които първия ответник е установил върху процесния имот НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А. е станало по време на брака с втората ответница (л.36 от делото), а от доказателствата по делото се установява, то от това следва, че отговорността за разноски на двамата ответници е солидарна.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 239 ГПК,  съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, че М.Б.А. с ЕГН ********** с пост. Адрес ***, Х.Б.С. (с имена в РТ. Х.М.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, З.Б.Д. (с имена в РТ. З. Д.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, Д.Б.А. с ЕГН ********** с пост.адрес *** и А. Б. А. (с имена в РТ. А.Ф.), родена на *** г. с постоянен адрес в РТ., кв. „***“ ул. ***, Б. /И., СА СОБСТВЕНИЦИ на по 1/15 ид.ч. (една петнадесета идеална част) от следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, намиращи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., както следва:

1/ нива с площ от 6,814 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018324, 043006, 018326, 000302;

2/ нива с площ от 3,876дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018326, 043006, ***;

3/ нива с площ от 2,300дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043006, 043004, ***, ***;

4/ нива с площ от 8,701 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018322, 018323, ***;

5/ нива с площ от 8,913 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, ***, 018323, 018324, ***;

6/ нива с площ от 5,459 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018326, ***4, ***, ***, ***;

7/ нива с площ от 2,260 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043004, ***, ***;

8/ нива с площ от 5,548 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, 043004, 043003, 043002, 000416, 000302.

 

ОСЪЖДА  И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ПРЕДАДАТ НА М.Б.А. с ЕГН ********** с пост. Адрес ***, Х.Б.С. (с имена в РТ. Х.М.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, З.Б.Д. (с имена в РТ. З. Д.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, Д.Б.А. с ЕГН ********** с пост.адрес *** и А. Б. А. (с имена в РТ. А.Ф.), родена на *** г. с постоянен адрес в РТ., кв. „***“ ул. ***, Б. /И., ВЛАДЕНИЕТО на притежаваните от всеки от тях части, от по 1/15 ид.ч. (една петнадесета идеална част) от следните недвижими имоти, представляващи земеделски земи, намиращи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., както следва:

1/ нива с площ от 6,814 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018324, 043006, 018326, 000302;

2/ нива с площ от 3,876дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 018326, 043006, ***;

3/ нива с площ от 2,300дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № ***, в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043006, 043004, ***, ***;

4/ нива с площ от 8,701 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018322, 018323, ***;

5/ нива с площ от 8,913 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, ***, 018323, 018324, ***;

6/ нива с площ от 5,459 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ 000302, 018326, ***4, ***, ***, ***;

7/ нива с площ от 2,260 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, 043004, ***, ***;

8/ нива с площ от 5,548 дка, ІІІ кат., м.“***“, имот № *** в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, 043004, 043003, 043002, 000416, 000302.

 

Отменя частично на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, НА №*, том ІХ, дело № 1224 от 2017 г. на Нотариус с рег. № 346 на Нот.Камара, П. А., с който И.Ю.А. с ЕГН ********** *** е признат за собственик по давностно владение на недвижими, земеделски земи, намиращи се в землището на с. П., ЕКАТТЕ- 56070, общ. Н. до размера на частта, която засяга правата на собственост на ищците върху описаните в акта и по - горе недвижими имоти от по 1/15 ид.ч. (една петнадесета идеална част) или общо 5/15 ид.ч. (пет петнадесети идеални части).

 

ОСЪЖДА И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА Х.Б.С. (с имена в РТ. Х.М.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, направените по делото разноски в размер на 741,80лв. (седемстотин четиридесет и един лева и осемдесет стотинки).

 

ОСЪЖДА И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА З.Б.Д. (с имена в РТ. З. Д.) с ЕГН ********** с пост.адрес ***, направените по делото разноски в размер на 580,00лв. (петстотин и осемдесет лева).

 

ОСЪЖДА И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА Д.Б.А. с ЕГН ********** с пост.адрес ***, направените по делото разноски в размер на 580,00лв. (петстотин и осемдесет лева).

 

ОСЪЖДА И.Ю.А. с ЕГН ********** *** и А.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА А. Б. А. (с имена в РТ. А.Ф.), родена на *** г. с постоянен адрес в РТ., кв. „***“ ул. ***, Б. /И., направените по делото разноски в размер на 580,00лв. (петстотин и осемдесет лева).

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Ш.ски окръжен съд неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

 

                                                           Районен съдия: .............................................

                                                                                               Галина Николова