Р Е Ш Е Н И Е

№ 174

гр. Нови пазар, 22.05.2019 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на двадесет и втори април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря В. Великова, като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №1710 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с обективно и субективно съединени искове с правно основание по чл.228 от ЗЗД; чл.92 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД, от страна на ищците В.Г.С. и М.Г.С.,*** против ответника „ДЖИ ЕН ДЖИ ЕМ“ – ЕООД - гр. Нови пазар, обл. Шумен, представлявано от С.М.А..

В исковата молба ищците твърдят, че са собственици на недвижим имот, находящ се в гр. О.. На 01.06.2018 г. между тях, като наемодатели, и ответната страна, като наемател, бил сключен договор за наем, по силата на който ищците предоставили на ответното дружество стаи от първи и втори жилищен етаж на имота си, а дружеството следвало да заплаща наем - периодично сумата от 1 400 лв. на десет дни. Договорът бил сключен за срок до 01.09.2018 г. От началото на договора до датата на подаването на исковата молба – 14.12.2018 г. наемателят платил сумата от 2 800 лв. За остатъка от дължимата сума ответното дружество не изпълнило задължението си за заплащане на договорения наем. Със сключения между страните договор било уговорено също така, че при неизпълнение на задължението на наемателя за заплащане на наем, той дължи неустойка, а ищците считат и, че дружеството им дължи и обезщетение за забава в размер на законната лихва върху дължимата наемна сума. Така на ищцата В.С. били дължими следните суми: 1 400 лв. наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г.; 350 лв. неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. и 62, 61 лв. лихва за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. На ищцата М.С. били дължими същите суми: 1 400 лв. наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г.; 350 лв. неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. и 62, 61 лв. лихва за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г.

Предвид така изложените обстоятелства ищците молят съда да постанови решение, с което да осъди ответната страна да им заплати горепосочените суми, за които заявява, че са част от цялата дължима сума по наемния договор.

На ответното дружество съдебните книжа по делото са връчени по реда на чл.47, ал.1 от ГПК на обявения адрес на дружеството в Търговския регистър. В законовия срок не се е явил представител на дружеството, за да получи книжата и не е обявен друг адрес в Търговския регистър. Поради това, на основание чл.50, ал.2 от ГПК, съдът е приел, че книжата следва да се считат връчени. В срока за отговор от ответната страна не е постъпил такъв, не са посочени доказателства, не са направени доказателствени искания.

Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът е разпоредил на ответната страна да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Книжата се считат надлежно връчени на ответната страна. Последната не е депозирала отговор по иска, на същата са указани последиците от неявяване на представител в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищцовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение. Тези указания са дадени на ответната страна, както с разпореждането на съда от 19.02.2019 г., което се счита връчено на ответната страна, така и с определението за насрочване на делото от 21.03.2019 г., което също се счита връчено на ответника. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответната страна не е представила отговор на исковата молба, не е изпратила представител на откритото съдебно заседание по делото, не е направила искане за разглеждането на делото в нейно отсъствие и от страна на ищците е направено изрично искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение.

От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложеното към нея доказателство, а именно: заверено копие на договор за наем от 01.06.2018 г., сключен между страните по делото, исковете са вероятно основателни. Представеният от ищците документ и твърдяното от тях неизпълнение на задълженията на ответната страна в посочения размер, обосновават вероятната основателност на исковите претенция, така, както са предявени. Ето защо съдът следва да осъди ответната страна да заплати на ищцата В.Г.С. сумите: 1 400 лв. наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г.; 350 лв. неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. и 62, 61 лв. лихва за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. Ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищцата М.Г.С. сумите: 1 400 лв. наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г.; 350 лв. неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. и 62, 61 лв. лихва за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г.

            При този изход на процеса, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищците направените разноски в настоящото производство от 145 лв. – внесена държавна такса.   

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА „ДЖИ ЕН ДЖИ ЕМ“ – ЕООД, с ЕИК 205151798, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Петър“, №48, представлявано от С.М.А. да заплати на В.Г.С., с ЕГН ********** *** СУМИТЕ: 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) - наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г., съгласно договор за наем от 01.06.2018 г.; 350 лв. (триста и петдесет лева) - неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г., съгласно  договор за наем от 01.06.2018 г. и 62, 61 лв. (шестдесет и два лева и шестдесет и една стотинки) - лихва за забава за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г.  

ОСЪЖДА „ДЖИ ЕН ДЖИ ЕМ“ – ЕООД, с ЕИК 205151798, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Петър“, №48, представлявано от С.М.А. да заплати на М.Г.С., с ЕГН ********** *** СУМИТЕ: 1 400 лв. (хиляда и четиристотин лева) - наем за периода от 21.06.2018 г. до 10.07.2018 г., съгласно договор за наем от 01.06.2018 г.; 350 лв. (триста и петдесет лева) - неустойка за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г., съгласно  договор за наем от 01.06.2018 г. и 62, 61 лв. (шестдесет и два лева и шестдесет и една стотинки) - лихва за забава за периода от 11.07.2018 г. до 17.12.2018 г. 

ОСЪЖДА „ДЖИ ЕН ДЖИ ЕМ“ – ЕООД, с ЕИК 205151798, със седалище и адрес на управление гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Петър“, №48, представлявано от С.М.А. да заплати на В.Г.С., с ЕГН ********** *** и на М.Г.С., с ЕГН ********** *** направените по настоящото дело разноски, които възлизат на 145 лв. (сто четиридесет и пет лева).

            Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

            Препис от настоящото да се изпрати на всяка от страните.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: