Р Е Ш Е Н И Е  № 191

 

гр. Нови пазар, 10.06.2019 г.

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

           Районен съд –  Нови пазар в публичното съдебно заседание на тридесети април през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря Бойка Ангелова, като разгледа докладваното от съдия П. Николова гражданско дело № 1734  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

Делото е образувано по искова молба, съдържаща искове с правно основание чл. 79, ал. 1, във вр. с чл. 232, ал. 2, предл. първо от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, подадена от адв. Н.К., в качеството му на пълномощник на П.К.Ш. с ЕГН ********** *** срещу Ж.Д.Ж. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че страните по делото са сключили на 13.05.2012 г. договор за наем на земеделска земя, находяща се землището с. К., подр0обно описан в исковата молба. Наемната цена била 30 лв. на декар, а имотът, който бил отдаден под наем бил с площ 4,950 дка. Договорът за наем бил за шест стопански години. От тях получил плащане за почти всички с изключение на последната стопанска година, а именно 2016/2017 стопанска година. Счита, че срокът за плащане на годишния наем в размер на 148,50 лв. за посочения период е изтекъл на 30.09.2017 г. Иска от съда да осъди ответника да му заплати тази сума, ведно с лихва за забава, считано от подаване на исковата молба до окончателното заплащане на сумата, както и разноските сторени в производство.

В съдебно заседание ищецът  не се явява. Поискал е разглеждане на делото в негово отсъствие. 

В предоставения на ответника едномесечен срок не е постъпил отговор, въпреки че съдът с разпореждане от 09.01.2019 г. му е указал правото да подаде такъв, както и последиците от неподаването на такъв. Разпореждането на съда е получено от ответника лично на 14.01.2019 г. Срокът за отговор е изтекъл на 14.02.2019 г. Въпреки липсата на отговор по делото е постъпило едно писмено доказателство от страна на ответника, което е било прието от съда.

В съдебно заседание ответникът не се явява. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

От представения по делото договор за наем от 13.05.2012 г. се установява наличието на сключен договор между страните по делото, за наем на земеделска земя – нива с площ 4,950 дка, трета категория, намираща се в м. ***, представляваща имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., общ. К.. Договорът е сключен за срок от 6 години, като ответникът е наемател, а ищецът наемодател. Страните са уговорили наемна цена в размер на 30 лв. на декар, която се заплаща до 30.09. на текущата стопанска година.

Това означава, че дължимото плащане за една стопанска година възлиза на 148,50 лв. По делото е претендиран наемът за стопанската 2016 г./2017 г., който според разпоредбите на договорът между страните е трябвало да бъде платен до 30.09.2017 г. Макар и не в срока за отговор ответникът е представил доказателство, че на 21.01.2019 г. е платил сумата от 148,50 лв. по сметка на ищеца.

Исковите претенции към ответника са предявени по чл. 79, ал. 1, във вр. с чл. 232, ал. 2, предл. първо от ЗЗД и представляват неизпълнение не задълженията на наемателя да заплаща наемната цена за наетия недвижим имот. От доказателствата по делото обаче се установява, че наемната цена е платена, макар и след завеждане на делото.

Следователно  искът за главницата се явява неоснователен.

Претенцията се явява основателна единствено по отношение на иска за лихвата, която е претендирана от завеждане на исковата молба до окончателното погасяване на вземането. Това означава, че ответникът дължи на ищеца сумата в размер на 1,07 лв.  

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от П.К.Ш. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 79, ал. 1, във вр. с чл. 232, ал. 2, предл. първо от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД срещу Ж.Д.Ж. с ЕГН ********** *** за заплащане на наем за стопанската 2016 г./2017 г. по договор за наем от 13.05.2012 г.

ОСЪЖДА Ж.Д.Ж. с ЕГН ********** *** да заплати на П.К.Ш. с ЕГН ********** ***,07 лв., представляваща лихва за забава върху забавено платената главница от 148,50 лв. за периода 27.12.2018 г. – 21.01.2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

              

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

                                                                                              Петина Николова