П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 29.05.2019г.

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на  29.05.2019 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар Диана Славова, сложи за разглеждане гр. дело № 1461 по описа за 2017 год.,  докладвано от съдия Маркова.

На поименно повикване в  14,30   часа се явиха : 

         Страните са призовани редовно и не се явяват.

         Съдът намира, че не са нА.це пречки за разглеждане на делото, поради което:

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

                                      ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът констатира, че от съделителите по делото е постъпила молба, в която те заявяват, че молят настоящото производство да бъде прекратено, тъй като са постигнА. споразумение за извънсъдебно уреждане на отношенията си, като са сключили договор за доброволна делба за процесните имоти.

         Съдът счита, че са нА.це основанията производството по делото да бъде прекратено. Видно е, че молбата за прекратяване е подадена от всички съделители и подписана от всички, като към молбата е приложен договор за доброволна делба, сключен на 27.05.2019г. с нотариално завеР.подписи, с който страните са поделили по между си процесните имоти. Поради това и предвид изричното искане за прекратяване на настоящото производство, са нА.це условията на чл.233 от ГПК и производството следва да бъде прекратено. Тук следва да се отбележи, че настоящото производство се води под №1461/2017г., като към което е присъединено и гр. дело № 927/2014г. Двете производства се водят под номера на гр. дело № 1461 по описа на РС Нови пазар за 2017г.

         При прекратяването на производство съделителите дължат такса за прекратяването на основание чл.9 от Тарифата за ДТ, които се събират от съдилищата по ГПК.

         Съдът счита, че държавата такса следва да бъде в размер от 72 лева,  като се заплати, както следва: Р.Т.А. следва да заплати ДТ в размер на 32  /тридесет и два/ лева; А. Х.Х. следва да заплати ДТ в размер на 8 /осем/ лева; Ф.А.З. следва да заплати ДТ в размер на 8 /осем/лева; Р.М.А. следва да заплати ДТ в размер на 12 /дванадесет/ лева и Р.М.Р. следва да заплати ДТ в размер на 12 /дванадесет/ лева.

         Предвид на горното, съдът:

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело № 1461/2017г. по описа на РС Нови пазар, към което е присъединено и гр. дело № 927/2014г. по описа на РС Нови пазар.

ОСЪЖДА Р.Т.А. с ЕГН ********** *** да заплати  в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 32 /тридесет и два/ лева за прекратяване на делото.

         ОСЪЖДА А. Х.Х., с ЕГН ********** *** да заплати  в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 8 /осем/ лева за прекратяване на делото.

ОСЪЖДА Ф.А.З., с ЕГН ********** *** да заплати  в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 8 /осем/лева за прекратяване на делото.

ОСЪЖДА Р.М.А., с ЕГН ********** *** да заплати  в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 12 /дванадесет/ лева за прекратяване на делото.

ОСЪЖДА Р.М.Р., с ЕГН ********** *** да заплати  в полза на РС Нови пазар държавна такса в размер на 12 /дванадесет/ лева за прекратяване на делото.

         Това определение подлежи на обжалване пред ШОС в 7 дн. срок от съобщаването на страните.

         Заседанието завърши в  14,45 часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :