О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н   И   Е

                                                        №483

                                     Гр. Н.,04.06..2019г.

 

   Районен съд Н. в закрито съдебно заседание, проведено на четвърти юни   през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                                           Районен  съдия: С.  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д. № 1185 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид:

           

    Производство по обективно съединени искове с правно основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД  и при условията на евентуалност –иск с правно основание чл.26 ал.2 предл.5 от от ЗЗД,предявени  от С.А.И., с ЕГН **********,чрез пълномощника й адв.*-АК *против Ю.А.А. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и Л.С.К. с ЕГН:**********,с адрес:г***,с цена на иска  -8050лв.

      Производството е прекратено спрямо ответника Ю.А. ***.

      С разпореждане №1147/16.04.2019г.съдът е конституирал като участник в производството по настоящото дело ответницата  И.А.К. ***.

    В исковата молба се твърди,че  на *г. в гр. *е починала майката на молителката  – С.П.Н., б.ж. на гр. Р., за което бил издаден акт за смърт № */* г.Тя  била собственик на недвижими имоти – земеделски земи находящи се по плана за земеразделяне на гр. П., ЕКАТТЕ *, общ. К., обл. Ш., както следва:

     Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *.

     Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

    Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.

     На 01.10.2011 г. Н.сключила аренден договор за гореописаните имоти за срок от 10 години с ЕТ „С.Д.“ ЕИК *** и до момента на нейната смърт получавала арендните плащания.

     След смъртта на  Н.,ищцата решила да провери в Агенция по вписванията какъв е срокът на арендния договор. Едва тогава тя разбрала, че на 23.02.2012 г. с н.а. № *, том *, рег. № *, дело №  на нотариус ***, вписан в регистъра на НК под № ***, с район на действие РС Н., брат й Ю.А.А., действащ като пълномощник на майка й С.Н., е продал гореописаните ниви на Л.С.К., с ЕГН ********** ***.  В т. IV от нотариалния акт било записано, че владението и ползването на имотите се предава на купувача в деня на сключване на сделката.В т. V*  от нотариалния акт било записано, че купувачът няма право две години от сключване на договора да продава, дарява, или заменя имотите, предмет на покупко-продажбата.Сумата по сделката не била изплатена по банков път, нито в присъствието на нотариуса. Реално владението и държането на имотите не било предавано.

    През 2011 г. и 2012 г. С. Н.не е била в състояние да разбира и ръководи постъпките си по начин, незастрашаващ интересите й, предвид напредналата й възраст и съпътстващи заболявания.

     Ищцата счита,че  съгласно чл. 26 от ЗЗД договорът е нищожен поради липса на съгласие, евентуално привидност на договора.

     На 13.03.2014 г. с нотариален акт № *, том *, № * от описната книга на АВ, Л.С.К. и съпругата му И.А.К. продали на Ю.А.А. процесните имоти.  Владението и държането на имотите не било предавано. Не била заплащана и цена за сделката. Съгл. чл. 26 от ЗЗД договорът бил нищожен поради липса на съгласие, евентуално привидност на договора. Имотите реално винаги са били владени от С. Н.и единствено и само тя реално е била техен собственик, а чрез гореописаните нищожни сделки, Ю.А.А. целял да лиши сестра си – молителката  С.А.И. от процесните имоти. 

      Същата  счита, че има правен интерес да предяви иск по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД и да поиска прогласяване на нищожност на Нотариален акт № *, том *, рег. № *, дело № * на нотариус ***, вписан в регистъра на НК под № ***, с район на действие РС Н., както и на Нотариален акт № *, том *, № * от описната книга на Агенция по вписванията, евентуално иск за обявяване на нищожността на нотариалното удостоверяване на упълномощаването – чл. 576, вр. чл. 574 от ГПК, като нотариално действие, противоречащо на добрите нрави.

      Предвид гореизложеното,моли на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД,съдът да прогласи за нищожна извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия,обективирана в НА №*том * рег.№*дело №* на нотариус *** ,с която С.П.Н. е продала на Л.с.К. следните недвижими имоти: Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и      Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *. 

      По повод на възражение на ответника Л.К.,инкорпорирано в депозирания от него писмен отговор,със свое определение №139/06.02.2019г.съдът е намерил противоречие в основанията ,посочени в исковата молба ,на които се позовава ищцата,за да претендира прогласяване нищожността на посочената сделка ,като ,доколкото са посочени две такива:1/ прогласяване на нищожност поради липса на съгласие,но в същото време се сочи,че продавачката не е била в състояние да разбира и ръководи постъпките си по начин,незастрашаващ интересите й и предвид напредналата й възраст и съпътстващи заболявания/което от своя страна навежда на предпоставки за прогласяване унищожаемост на договора по смисъла на чл.31 от ЗЗД,но не и на нищожност на основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД –поради липса на съгласие/ и 2/от друга страна ,при условията на евентуалност  се иска прогласяване на договора за нищожен поради привидност /чл.26 ал.2 предл.5 от ЗЗД ,тъй като реално владението и държането на имотите не било предавано и те не са напускали патримониума на продавача/.

       Посочил е,че от обстоятелствената част на ИМ и нейния петитум не става ясно „кои последващи действия на извършената покупко-продажба“ ищцата иска да бъдат прогласени за нищожни и намира възражението на ответниците в тази му част също за резонно,доколкото ,липсата на фактически твърдения в обстоятелствената част и ясна формулировка в петитума на иска,биха затруднили правото на защита на ответника.

        Констатирал е и други нередовности ,свързани с пасивната и активната легитимация,както и петитума на предявените искове.    

       Ето защо,с оглед гореизложените съображения,с горецитираното определение,съдът е отменил разпореждане №2536/23.10.2018г.,с което е дал ход на исковата молба и е разпоредил да се извърши размяна на съдебните книжа, оставил исковата молба без движение за отстраняване на следните нередовности :

       1/Да посочи адреса си,

       2/Да прецизира пасивната легитимация на исковете,,съобразно констатациите,посочени по-горе и евентуално конституиране като ответник по делото на съпругата на купувача на процесните недвижими имоти  Л.С.К.,чрез посочване на данни за нейната самоличност и адрес за призоваването й,

       3/Изрично да наведе фактически твърдения и формулира петитума както на главния иск,както и на този,предявен под условията на евентуалност.Да посочи фактическите обстоятелства,на които се основава искането за установяване нищожността на процесния договор ,съобразно всяка от изброените хипотези.

         Във връзка с дадените от съда указания,ищцата е депозирала молба-уточнение/с вх.№2829/05.04.2019г../,в която сочи,че на 23.06.2011г.е сключен аренден договор между С.П.Н.  и ЕТ“С.Д.“гр.П.,за срок от 01.10.2011г.до 30.09.2021г.на 20.02.2012г.,Н.упълномощила сина си Ю.А.А.  да извършва действия по управление и разпореждане-да продава,дарява,заменя,ипотекира,сключва договори за наем и аренда от нейно име с процесните имоти.През цялото време от датата на подписване на пълномощното до нейната смърт,тя живяла с убеждението,че е упълномощила сина си да сключва договор за аренда и да получава арендните плащания.Никога нямала намерение да продава земите си,каквото намерение не е имал синът й Ю.А.,предвид уговорените в договора клаузи.След сключването на процесния договор за покупко-продажба ,Н.продължила да владее имота и да получава,чрез сина си Ю.А.,арендните плащания за земята си.

     Ето защо,ищцата прави изменение на иска,като твърди,че договорът за покупко-.продажба на недвижимите имоти, обективиран в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с който С.П.Н. е продала на Л.С.К. следните свои недвижими имот: Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и            Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.,по плана за земеразделяне на гр.П.,общ.К.,обл.Ш.,като твърди,че договорът за продажба е нищожен поради липса на основание..

      В условията на алтернативност твърди,че договорът за покупко-продажба е нищожен,тъй като е привиден .Налице била абсолютна симулация на договора ,тъй като видно от представения с исковата молба нотариален акт,при сключването на сделката между страните било постигнато вътрешно съгласие сделката да не прояви правните си последици между тях/купувачът няма право да продава или заменя имота за срок от 2 години и цената е в пъти под пазарната/.Доказателство за абсолютната симулация бил и фактът,че от момента на сключване на процесния договор до прехвърлянето на имотите с последваща сделка на Ю.А.,същите били владяни от С.Н.,а Ю.А.,в качеството си на нейн пълномощник е получавал арендните плащания.

    Предвид гореизложеното,ищцата моли съдът да постанови решение,с което на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД да прогласи за нищожна поради липса на основание извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия на разпореждане с имотите,обективирана в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с която С.П.Н. продава на Л.С.К. следните недвижими имоти:  Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.

    В условията на евентуалност,моли съдът да прогласи за нищожна като привидна извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия на разпореждане с имотите,обективирана в обективирана в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с която С.П.Н. продава на Л.С.К. следните недвижими имоти:  Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и           Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.

     Препис от уточняващата искова молба е връчена на ответниците,като в указания от съда срок,ответникът Л.С.К.,чрез пълномощника си адв.Л.С.С.е депозирал писмен отговор.

      Счита,че след двукратно удължаване на предоставения от съда срок за отстраняване на исковата молба с нередовности,ищцовата страна с „молба-уточнение“ не е изпълнил указаното от съда.Счита,че ищецът не изложи конкретни фактически основания/фактически твърдения/,на които основава исканията си за установяване на нищожността на процесния договор съобразно твърденията за „липса на съгласие“/чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД/,“евентуално привидност на договора“/чл.26 ал.2 предл.5 от ЗЗД/  .Счита,че в недопустимо посочения  в молбата-уточнение петитум,ищецът отново иска прогласяване нищожност и на“…всички последващи действия на разпореждане с имотите“.Ответникът намира,че е недопустимо ищецът едва сега да навежда като искане прогласяване нищожност“поради липса на основание“–чл.26 ал.2 предл.4 от ЗЗД.

    Така заявеното желание за прогласяване нищожност на „всички последващи действия на разпореждане с имотите“поставяла ответника в невъзможност на защити в пълен обем правата си или най-малко затруднявало правото му на защита.

     Ответникът прави възражение за процесуална недопустимост на направеното на основание чл.214 ал.1 от ГПК,ищцата прави изменение на предявения иск.Излага подробни аргументи.

     Счита,че доколкото ищцата не е изпълнила своевременно и надлежно дадените й от съда указания за отстраняване на констатираните в исковата молба нередовности,то същата и доказателствата към нея следва да й бъдат върнати,а производството по делото-прекратено.Моли да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

        Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответницата

И.А.К.,която ,в указания й от съда срок,чрез пълномощника си адв.*–Адвокатска колегия *е депозирала писмен отговор на исковата молба.

      Заявява,че ищцата нито с първоначалната,нито с допълнителната искова молба е представила  копие от основното доказателство по делото –НА за покупко-продажба на недвижим имот №*том * рег.№*дело №*/*.на Нотариус с рег.№*** на НК/съответно препис за нея/.

       Счита,че от изложените факти и обстоятелства в исковата молба,предявена против ответниците И.А.К. и Л.С.К. първоначално ставало ясно,че ищецът претендира унищожаемост на нотариалния акт по смисъла на чл.31 от ЗЗД,тъй като през 2011 и 2012г.С. Н.не била в състояние да разбира и ръководи постъпките си по начин,незастрашаващ интересите й и предвид напредналата възраст и съпътстващите заболявания“-стр.2 от исковата молба.Такъв иск,твърди ответницата е недопустим предвид разпоредбата на чл.31 ал.2 от ЗЗД.

      Заявява също,че в молбата-уточнение на исковата молба,ищцата изоставя донякъде твърденията за наличие на основания за унищожаемост на нотариалния акт,но навежда още по-странни фактически обстоятелства,а именно:не отрича,че пълномощното,с което са продадени имотите изрично съдържа правомощието на упълномощения да извършва сделки на разпореждане с тях,а не само сделки на управление и същевременно с това твърди,че никога не е имала намерение да продава земите си,т.е.отново навеждала твърдението,че към момента на подписване на пълномощното майката на ищеца не е била  в състояние да разбира и ръководи постъпките си.

     В случай,че ищцата продължава да навежда доводи относно наличието на предпоставки за унищожаемост на договора за покупко-продажба а недвижими имоти от 23.02.2012г.,дори след уж уточнението на исковата молба,поради което счита,че така предявеният иск е недопустим и производството по делото следва да бъде прекратено.

     Отделно от това,счита,че ищцата не е посочила фактическите обстоятелства,на които основава искането за установяване нищожността на процесния договор,съобразно всички изброени хипотези  в чл.26 ал.2 от ЗЗД.

    С оглед постоянната промяна в твърденията и искането на ищеца ,след даване на указания за отстраняване на нередовността в исковата молба,ответницата твърди,че изобщо не е в състояние да вземе становище по искането на ищеца за прогласяване нищожността на договора и на „всички последващи действия на разпореждане с имотите“,тъй като липсват каквито и да е било уточнения кои всички последващи действия има предвид ищецът.

     Ето защо,ответницата И.К. моли съдът ,на основание чл.129 ал.3 от ГПК да върне исковата молба на ищцата ,доколкото същата не е отстранила своевременно нередовностите в същата,както и да я осъди да й заплати направените по делото разноски.

    В случай,че съдът счете исковата молба за редовна,то оспорва изцяло предявените искове и моли същите да бъдат отхвърлени.

    След запознаване с исковата молба,допълнителната такава,писмените отговори на ответниците,съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

     Първоначално заявената от ищцата искова претенция /искова молба с вх.№5815/24.08.2018г./ е съдът  на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД,да прогласи за нищожна извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия,обективирана в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус *** ,с която С.П.Н. е продала на Л.С.К. следните недвижими имоти: Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и            Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *. 

     По повод направено възражение от ответника Л.К.,инкорпорирано в депозирания от него писмен отговор,със свое определение №139/06.02.2019г.съдът е отменил разпореждането ,с което е дал ход на исковата молба,оставил е същата без движение,като е указал на ищцата : Да прецизира пасивната легитимация на исковете,,съобразно констатациите,посочени по-горе и евентуално конституиране като ответник по делото на съпругата на купувача на процесните недвижими имоти  Л.С.К.,чрез посочване на данни за нейната самоличност и адрес за призоваването й.Изрично да наведе фактически твърдения и формулира петитума както на главния иск,както и на този,предявен под условията на евентуалност.Да посочи фактическите обстоятелства,на които се основава искането за установяване нищожността на процесния договор ,съобразно всяка от изброените хипотези.

    С молба-уточнение/с вх.№2829/05.04.2019г../ищцата сочи,че на ***г.е сключен аренден договор между С.П.Н.  и ЕТ“С.Д.“гр.П.,за срок от 01.10.2011г.до 30.09.2021г.на 20.02.2012г.,Н.упълномощила сина си Ю.А.А.  да извършва действия по управление и разпореждане-да продава,дарява,заменя,ипотекира,сключва договори за наем и аренда от нейно име с процесните имоти.През цялото време от датата на подписване на пълномощното до нейната смърт,тя живяла с убеждението,че е упълномощила сина си да сключва договор за аренда и да получава арендните плащания.Никога нямала намерение да продава земите си,каквото намерение не е имал синът й Ю.А.,предвид уговорените в договора клаузи.След сключването на процесния договор за покупко-продажба ,Н.продължила да владее имота и да получава,чрез сина си Ю.А.,арендните плащания за земята си.

     Ето защо,ищцата прави изменение на иска,като твърди,че договорът за покупко-.продажба на недвижимите имоти, обективиран в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с който С.П.Н. е продала на Л.С.К. следните свои недвижими имот: Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и            Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.,по плана за земеразделяне на гр.П.,общ.К.,обл.Ш.,като твърди,че договорът за продажба е нищожен поради липса на основание..

      В условията на алтернативност твърди,че договорът за покупко-продажба е нищожен,тъй като е привиден .Налице била абсолютна симулация на договора ,тъй като видно от представения с исковата молба нотариален акт,при сключването на сделката между страните било постигнато вътрешно съгласие сделката да не прояви правните си последици между тях/купувачът няма право да продава или заменя имота за срок от 2 години и цената е в пъти под пазарната/.Доказателство за абсолютната симулация бил и фактът,че от момента на сключване на процесния договор до прехвърлянето на имотите с последваща сделка на Ю.А.,същите били владяни от С.Н.,а Ю.А.,в качеството си на нейн пълномощник е получавал арендните плащания.

    Предвид гореизложеното,ищцата моли съдът да постанови решение,с което на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД да прогласи за нищожна поради липса на основание извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия на разпореждане с имотите,обективирана в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с която С.П.Н. продава на Л.С.К. следните недвижими имоти:  Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.

    В условията на евентуалност,моли съдът да прогласи за нищожна като привидна извършената покупко-продажба,както и всички последващи действия на разпореждане с имотите,обективирана в обективирана в НА №*том * рег.№*дело №*на нотариус ***,с която С.П.Н. продава на Л.С.К. следните недвижими имоти:  Нива с площ 19,000 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *,  кад. № * – полски път, зем.образувание № *, кад. № * – полски път, нива № *. ,Нива с площ 10,200 дка, трета категория в местн. „С.“, имот № *, при граници: нива № *, кад. № * – полски път, нива № *, нива № *, нива № *, нива № *, като върху имота имало следните ограничения – хидромелиоративните съоръжения се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и           Нива с площ 21,099 дка, трета категория, в местн. „А.“, имот № *, при граници: нива № *, нива № *, нива № *.

     Тоест, при дадени от съда указания за отстраняване нередовност на исковата молба и  чрез посочване на обстоятелствата,на които се основава всеки от исковете,както и да

Конкретизира неговия петитум,ищцата ,на основание чл.214 ал.1 от ГПК е депозирала молба за изменение на исковата си претенция чрез едновременното изменение на иска както по основание,така и по петитум.

       Съгласно чл.214 ал.1 от ГПК,ищецът може да измени основанието или петитума на иска до края на първото съдебно заседание пред първоинстанционния съд,като изменението на иска по основание ще е налице тогава,когато ищецът се позовава на нов юридически факт,от който извежда претендираното право наред или вместо първоначално заявения,а по петитум-когато наред или вместо първоначалното искане,отправя ново искане до съда.

    Изменението на иска по основание е въвеждане на ново твърдение за съществуването на факти-въвеждането на факти,наред с първоначалните,които обуславят съществуването на претендираното от ищеца спорно материално право.

    Нормата на чл.214 ал.1 изр.второ от ГПК забранява  едновременното изменение на петитума и основанието на иска,каквото е налице в конкретния случай.

      Ето защо ,съдът счита,че ищцата не е изпълнила в указания й от съда срок ,разпореждането на съда да отстрани констатираните нередовности в пърночалната искова молба,по предвидения от закона ред ,поради и което следва да отмени разпореждане №1147/16.04.2019г.,с което е дал ход на първоначалната и допълнителната искова молба и постанови връщането им на ищцата,като прекрати производството по делото.На основание чл.78 ал.4 от ГПК ,ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответниците направените по делото разноски в размер на по 700.00лв.всеки от тях /заплатено адвокатско възнаграждение по делото/.

      Водим от гореизложеното,на основание чл.252 от ГПК във вр.чл.129 ал.3 от ГПК във вр.чл.127 ал.1 т.4 и 5 от ГПК,съдът

 

                                          О    П   Р   Е    Д    Е   Л    И   :

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №185/2018г.по описа на Районен съд Н. ,поради неотстраняване в срок на нередовностите в исковата молба в частта й на изложение на обстоятелствата,на които се основава искът и в какво се състои искането.

     Исковата молба/първоначалната и молбата-уточнение  /,ведно с приложенията по тях да се върната на ищцата,а по делото се оставят копия от същите.

     ОСЪЖДА ищцата С.А.И., с ЕГН :**********,с адрес:г*** да заплати на ответника  Ю.А.А. с ЕГН:**********,с адрес:г*** направените по делото разноски в размер на 700.00лв./седемстотин лева/.

    ОСЪЖДА ищцата С.А.И., с ЕГН :**********,с адрес:г*** да заплати на ответника Л.С.К. с ЕГН:**********,с адрес:г***  направените по делото разноски в размер на 700.00лв./седемстотин лева/.

    ОСЪЖДА ищцата С.А.И., с ЕГН :**********,с адрес:г*** да заплати на ответника И.А.К. с ЕГН:********** направените по делото разноски в размер на 700.00лв./седемстотин лева/.

      Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд гр.Ш. в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ: