О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 315

 

Гр. Нови пазар, 09.04.2019 г.

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 09.04.2019 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1628 по описа на НПРС за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Делото е образувано по искова молба вх. рег. № 8266 от 27.11.2018 г., подадена от М.М.Д. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. Р.Т.от ШАК, срещу Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София с БУЛСТАТ 000695089, представлявано от председателя на УС – С.Г., с която се иска съдът да осъди ответникът да заплати на ищеца сумата от 2500 лв. имуществени вреди, както и 1000 лв. неимуществени вреди, понесени от ищцата.

По делото е насрочено първо съдебно заседание на 07.05.2019 г. от 11,30 ч.

            На 08.04.2019 г.. е постъпила молба вх. рег. № 2805 от процесуалния представител на ищцата, с която заявява, че оттегля иска изцяло. Моли производството по делото да бъде прекратено

            Съгласно разпоредбата на чл. 232 от ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Адв. Р.Т., която е подала молбата, е преупълномощена по делото от адв. Н.К.. Както в пълномощното на адв. К., така и в пълномощното на адв. Т., изрично е отбелязано, че съответният пълномощник разполага с правото да се отказва от искания. Правото на отказ от иск е по-голямо от обем от правото да се оттегля иск, тъй като след отказът, този иск не може да се предяви отново. По тази причина следва да се приеме, че след като двамата пълномощници разполагат с по-голямото по обем право, то те имат и по-малкото право – да оттеглят иска. С оглед това съдът счита, че са спазени изискванията на чл. 34, ал. 3 от ГПК и адв. Т. разполага с изрично пълномощно да оттегля иска.

Водим от горното, съдът намира че е сезиран с искане за оттегляне на иска, направено от изрично упълномощено лице до първото заседание на делото, поради което и на основание чл. 232 от ГПК, производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1628 по описа за 2018 г. на НПРС, поради оттегляне на иска от ищеца.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    .....................................

                                                                                                                   Петина Николова