РАЙОНЕН СЪД - НОВИ ПАЗАР
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2019г. до 12.9.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 240/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С. А.

Е.К.Ш.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 5.9.2019г.

2

Гражданско дело No 898/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ш.А.Х.,
С.Л.М.

Л.Ю.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 5.9.2019г.

3

ЧГД No 1087/2019, II състав

Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.

Г.М.Н.,
М.Н.Р.,
А.А.Х.

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 9.9.2019г.

4

Гражданско дело No 897/2019, I състав

Искове за развод и недействителност на брака

Ю.А.С.

Е.М.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 10.9.2019г.

5

Гражданско дело No 1144/2019, I състав

Делба

Д.Ш.С.

Д.В.Ю.,
Д.В.Ю.,
С.Н.Р.,
Р.М.Р.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 10.9.2019г.