ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втория етаж в сграда на Районен съд гр. Нови пазар“

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

1. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втория етаж в сграда на Районен съд гр. Нови пазар“, ул. „Цар Освободител“ 31“. Поръчката включва:

1. Отстраняване на покривната хидроизолация, положеня пласт от лек бетон за наклон и топлоизолацията от полистирол, почистване на повърхността на бетонната плоча, изпълнение на лека дървена конструкция, която да обезпечи покривните линии и върху конструкцията ще се изпълни дъсчена обшинка и ще се положи хидроизолоция от битумизирани платна.

2. Събаряне на компроментираната мазилка на тавана на целия втори етаж от сградата и нейното възстановаване.

 

Дейностите, свързани с изпълнение предмета на обществената поръчка са подробно описани в Раздел III. Технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката

 

2. Прогнозната (максимално) допустима стойност на поръчката: 75 629 (седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и девет) лева без ДДС.

3. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на поръчката: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно предложения от участника в офертата, като същият те може да бъде по-дълъг от  90 и по-кратък от 60 календарни дни считано от откриване на строителната площадка.

4. Срок за отстраняване на дефекти: не по-дълъг от 3 (три) календарни дни, считано от датата на уведомяване от възложителя.

5. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

6. Място на изпълнение на поръчката: Районен съд гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ 31.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

         Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до обявата за обществената поръчка в официалната си интернет страница в Профила на купувача на адрес: http://npazar.court-sh.org откъдето всеки участник може да я изтегли, за да изготви своята оферта

1. В поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

За доказване на тези обстоятелства участникът попълва декларации по образец, които са пршложения към настоящата декларация.

2. Когато участник в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

3. Не може да участва в поръчката за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, че e налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП.

4. Участник в поръчката, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта.

6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6.1. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва да се представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

·           правата и задълженията на участниците в обединението;

·           разпределението на отговорността между членовете на обединението, като бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

·           дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

6.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.

7. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. „Свързани лица“ са:

а)  лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б)  лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в)  лицата, които съвместно контролират трето лице;

г)  съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а)  притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б)  може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в)  може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

9. На основание чл. 3, т. 8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За липсата на това обстоятелство участникът попълва декларация по образец.

 

10. Всеки участник има право да представи само една оферта.

11. Не се допускат варианти на офертата.

 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Описание на основните видове дейности:

 

I.     Демонтаж на покривни материали:

1.    Отстраняване на покривна хидроизолация;

2.    Премахване перлитобетон за наклон;

3.    Премахване на топлоизолация от полистирол;

4.    Премахване на хидроизолационна преграда

5.    Извозване на отпадъци

 

II.  Ново покривно покритие

 

1.    Доставка на пароизолация – битумна мембрана (грунд);

2.    Доставка на топлоизолация XPS R 10 см.;

3.    Доставка на дървен материал за конструкция ;

4.    Доставка на закладни части за дървена конструкция;

5.    Доставка на дъсчена обшивка 25 мм.;

6.    Доставка на хидроизолация – битумна мемрана 2 пласта;

7.    Доставка на вронки

 

III.        Полагане и монтаж

1.    Полагане на пароизолация – битумна мембрана (грунд);

2.    Полагане на топлоизолация XPS R 10 см.;

3.    Монтаж на дървен конструкция;

4.    Монтаж на дъсчена обшивка 25 мм;

5.    Полагане на хидроизолация – битумна мемрана 2 пласта;

6.    Полагане на защитна посипка;

7.    Монтаж на вронки.

 

IV.        Ремонт на тавана на втория етаж на сградата

1.    Подготовка на помещенията, включително преместване на мебели и опаковането им за предпазване от нараняване при ремонтните работи.

2.    Направа на скеле;

3.    Очукване на вароциментова мазилка по тавани и изнасяне на строителните отпадъци;

4.    Пръскане с циментов разтвор на бетонов таван;

5.    Направа на вътрешна вароциментова мазилка по тавани;

6.    Направа на гипсова шпакловка по тавани;

7.    Латексово боядисване на тавани;

8.    Натоварване и превоз на строителни отпадъци.

 

Всички дейности по извършването на ремонта, както и количествата им са подробно описани в посочените подолу количествени сметки, които са неразделна част от настоящата документация.

За монтажа на дървената конструкция има разработен работен проект, който е неразделна част от настоящата документация.

 

2. Оглед на обекта

Участниците може да извършат посещение на обекта за запознаване с условията на поръчката и обема на работа. Посещението на обекта ще се организира от възложителя всеки работен ден в от 09:00 ч. – 17:00 ч. до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително уведомление по е-mail или по телефон до възложителя, в което посочва дата и час, на която желае да посети обекта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез негов представител. Лица за контакти:

-       Даниела Кръстева Николова - тел. 0898 31 50 50, имейл - rs_novipazar@abv.bg;

-       Христо Илиев Христов - тел. 0894 57 37 16, имейл -  rs_novipazar@abv.bg.

 

Към офертата си всеки участник прилага „Протокол за извършен оглед на обекта“.

3. Организация на строителството

Изискването на възложителя е ремонтът да се извършва така, че да не се възпрепятства работния процес на служителите. Шумните дейности да се извършват  извън работното време (8.30 ч.– 17.00 ч.), като за ремонта на тавана на втория етаж се изработва съвместен график с възложителя, за да може да бъдат освободени съответните помещения. В сградата на съда има помещения /2 бр./, който са с непрекъснат работен процес, поради което ремонтите дейности в тях следва да се извършат изцяло в извън работно време или събота и неделя.

По време на изпълнение на СМР изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба за безопасност и охрана на труда при изпълнение на СМР и и зискванията на нормативните документи за извършване и приемане на СМР.

4. Изисквания за качеството на предвидените работи

Материалите и изделията, които ще се влагат при изпълнение на СМР, трябва да отговарят на стандарти за качество, съгласно действащата нормативна уредба на Република България и ЕС.

5. Изисквания за опазване на околната среда

По време на изпълнението на СМР, няма да има отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха. Строителните отпадъци следва да се транспортират и изхвърлят на определените за това места.

6. Приемане на изпълнените работи

Изпълнените СМР ще се приемат с подписване на Протокол/Акт образец 19 от упълномощени представители на възложителя. Окончателното приемане на изпълнения ремонт ще се извърши с двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощен представител на възложителя – координатор по изпълнение на договора.

Постоянният контрол върху изпълнението на СМР по време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване на обекта ще се осъществява относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни материали с предвидените в техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

 

IV. Финансови условия

1. Прогнозната стойност на поръчката 75 629 (седемдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и девет) лв. без ДДС.

Посочената прогнозна стойност представлява максималния бюджет по обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с Количествено-стойностната сметка (КСС), в която са посочени единични цени на видовете работи. Единичните цени на отделните СМР, включени в КСС, трябва да са крайни, без ДДС и да включват всички необходими и присъщи разходи за съответния вид дейност и няма да се променят през времето на изпълнение на договора.

Стойностите в КСС, посочени в колони „Единична цена /лв./“ и „Обща цена /лв./“ се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Предлаганата от участника цена, която подлежи на оценка, се формира от общата цена за СМР и фиксираната стойност на непредвидените разходи в размер на точно 10 % от предложената обща цена за СМР.

Непредвидени разходи са разходите, свързани с увеличение на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове СМР, които не са могли да бъдат предвидени и включени в КСС, но при изпълнение на дейностите са технологично и/или обективно необходими за завършване на ремонтните работи и въвеждане на обектите в експлоатация.

В предложената от участника цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в Техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

2. Възложителят заплаща стойността на услугата по банков път по сметка на изпълнителя в срок до 10 (десет) дни след предоставянето на следните документи:

2.1. Приемане на изпълнението от възложителя, удостоверено с подписване на Протокол/Акт образец 19 и окончателен двустранен приемо-предавателен протокол, описан в условията на проекта на договора.

2.2. Фактура в оригинал съдържаща задължителните реквизити съгласно Закона за счетоводството, номер и предмет на договора, описание на извършените дейности, издадена от изпълнителя и представена на възложителя.

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

 

1.         Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

КО = 0,3 х ПС   + 0,7 х ПЦ,където:

„КО“ е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

„ПС“ е оценката по показателя „Срок за изпълнение”, с относителната тежест 0,3 в крайната оценка.

„ПЦ“ е оценката по показателя „Предложена цена”, с относителната тежест 0,7 в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 10 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

            2. Начин за определяне на оценките по всеки показател

2.1. Показателят Срок за изпълнение” (ПС) за всяка оферта се изчислява по следната формула :

ПС= ПСмин. / ПСучастник х10

където:

ПСмин – предложения най-кратък срок за изпълнение на поръчката;

ПСучастник – предложения срок от съответния участник.

Забележка: Срокът за цялостно изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 60 и по-дълъг от 90 календарни дни.

 

2.2 Определянето на оценката по показателяПредложена цена” (ПЦ) се изчислява по следната формула :

ПЦ= ПЦмин. / ПЦучастник х10

където:

ПЦмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

ПЦучастник – предложена цена от съответния участник.

 

Забележка: Предложената от участникът цена се формира от сбора на общите цени без ДДС на количествената сметка за извършване на ремонтните работи на покрива на сградата и количествената сметка за ремонт на тавана на втория етаж на сгадата.

 

Предложената цена не трябва да надвишава прогнозната стойност. Участник предложил по-висока от прогнозната стойност цена ще бъде отстранен от участие.

Указания за прилагане на методиката и избор на изпълнител:

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата с по-ниска предложена цена.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горния ред.

 

 

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП.

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, V-та категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „a“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по-висока такава.

Доказва се с декларация свободен текст от участника.

2. Изисквания за икономическо и финансово състояние.

Участникът следва да притежава издадена на негово име валидна застраховка за „Професионална отговорност“, на участниците в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника.

Доказва се с декларация свободен текст от участника за наличието на валидна застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка или еквивалентен документ, съгласно националното законодателство на участника.

Изисквано минимално ниво:

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж, съответстваща на предмета на настоящата поръчка, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на участника.

 

3. Изисквания за технически и професионални способности, както следва:

3.1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно едно строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката - строителство на сгради от V-та категория или по-висока. Под строителство „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на строително-монтажни работи, в това число ново изтраждане или реконструкция или основен ремонт на сгради от V-та категория или по-висока.

Доказва се с декларация от участника.

3.2. Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

3.2.1. Технически ръководител

Квалификация и умения:

·           „Строителен инженер“, „архитект“ или „строителен техник“ с техническа правоспособност съгласно чл. 163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна;

Професионален опит:

·            Опит като технически ръководител на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

3.2.2. Експерт „Контрол по качеството“

Квалификация и умения:

·  висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалентна;

·  да притежава правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Доказва се с удостоверение за преминато обучение.

Професионален опит:

·                         Опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

3.2.3. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – да притежава актуално удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

За наличието на изброения по-горе персонал участникът попълва декларация свободен текст.

Едно и също лице не може да изпълнява повече от една експертна позиция.

Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие.

3.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство на сгради).

Доказва сес дегларация свободен текст от участника.

3.4. Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство на сгради).

Доказва сес дегларация свободен текст от участника.

Изисквано минимално ниво:

1.    През последните 5 (пет) години, участникът следва да е изпълнил успешно поне 1 (едно) строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката (строителство на сгради V-та категория);

2.    Участникът следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

2.1. Минимум 1 (един) технически ръководител;

2.2. Минимум 1 (един) експерт „Контрол по качеството“;

2.3. Минимум 1 (едно) лице по безопасност и здраве в строителството.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство на сгради).

4. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (строителство на сгради).

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

*При участие на подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

*Ако участникът се позовава на капацитета на трети лица, същите следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

*Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи не се допускат до по-нататъшно разглеждане на предложенията.

 

VIII. съдържание на офертата. Подготовка и Подаване

1. Участниците следва да представят оферти до 17,00 часа на 27.07.2018 г. Всяка оферта се представя в запечатан/а непрозрачен/ плик/опаковка, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до Районен съд гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ 31

2. Върху плика/опаковката всеки участник записва:

2.1. наименованието на участника;

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

2.3. наименованието на поръчката.

3. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.

4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определени в т. 1.

5. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия ден ще публикува на профила на купувача: http://npazar.court-sh.org писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

6. Пликът/опаковката с офертата следва да съдържа следното:

6.1.  Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан

от участника;

6.2. Представяне на участника - по образец;

* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът по т. 2 се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6.3. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора за обединение, от който следва да е видно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия го, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /когато е приложимо/;

6.4. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка - в случай, че е приложимо;

6.5. Техническо предложение – по образец;

6.6. Ценово предложение – по образец;

6.7.1. Количествено-стойностна сметка – по образец за извършване на ремонтните работи на покрива на сградата ;

6.7.2 Количествено-стойностна сметка  – по образец за ремонт на тавана на втория етаж на сгадата;

6.8. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по образец;

6.9. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – по образец;

6.10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнител – по образец /когато е приложимо/;

6.11. Декларация по чл. 102 от ЗОП - по образец /когато е приложимо/;

6.12.Декларация по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици– по образец;

6.13. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец;

6.14. Протокол за извършен оглед на обекта –когато е приложимо;

6.15. Декларация/и за съответствие на участника с критериите за побор.

Участникът може в една обща декларация да декларира всички обстоятелства относно критериите за подбор. Ако бъде избран за изпълнител той ще трябва да докеже със съответните документи декларираните по-горе факти и обстоятелства, съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП.

7. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага в оригинал пълномощното от управляващия участника.

8. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя, свързани с обществената поръчка.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в обществената поръчка, води до отстраняване на този участник.

9. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящaта информация и да бъдат оформени по приложените към нея образци.

10. Офертата се представя на хартиен носител.

11. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

12. Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“ и подписа на лицето/та, представляващо/и участника.

13. При приемането на офертата върху плика/опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

14. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан/а, прозрачен/а плик/опаковка или скъсан/а плик/опаковка. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра.

15. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 30.07.2018 г. в 11,00 часа, в сградата на Районния съд.

Отварянето на офертите е публично и него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

 

 

IX ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

          1 Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

          2 Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

2.1 откаже да сключи договор;

2.2  не изпълни някое от условията по т. 61, или

2.3  не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

          3 Възложителят сключва договора в едномесечен срок от публикуването на протокола по  за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

          4 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата (при наличие на такива).

          5 В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 отЗОП.

          6 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение назабраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнениетона обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както исключването на договори за услуги, които не са част от договора за общественатапоръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1 За сключване на договора за обществената поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността му, без ДДС.

2                                        Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

-                               парична сума, която следва да бъде преведена по сметка на Районен съд Нови пазар:

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД

BG52UNCR75273343465632

МОЛ - Петина Кръстева Николова

-                     банкова гаранция;

3    застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4    Гаранцията по т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

5                                        Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

6                                        Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

7                                        Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

8                                        Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

XI.     ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

·       когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

·       когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

          Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

 

 

ХIІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.    Количествени сметки

2.    Обяснителна записка към Инвестиционно предложение и скица.

XIII. ОБРАЗЦИ:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан

от участника;

2. Представяне на участника;

3. Техническо предложение;

4. Ценово предложение;

5.1.1. Количествено-стойностна сметка – по образец за извършване на ремонтните работи на покрива на сградата;

5.1.2 Количествено-стойностна сметка  – по образец за ремонт на тавана на втория етаж на сгадата;

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП – по образец;

7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП – по образец;

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнител – по образец /когато е приложимо/;

9. Декларация по чл. 102 от ЗОП - по образец /когато е приложимо/;

10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици– по образец;

11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец;

12. Протокол за извършен оглед на обекта;

13. Проект на договор - по образец.