Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Служби  
 Служби

Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда по чл.80 от ЗСВ и дейността й се организира от административния секретар.
 
Административният секретар:
 1. планира, организира и ръководи съдебните служители, както и изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда, ръководи снабдяването и оборудването на съда;
 2. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители;
 3. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
 4. организира работата на съдебните заседатели;
 5. приема жалби, сигнали и предложения;

Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация, съгл. ПСАдм.
 В състава на Специализираната администрация се включват следните служби:
 1. Служба "Регистратура"
 2. Служба "Деловодство "
 3. Съдебно изпълнителна служба
 4. Служба "Съдебни секретари"
 5. Служба "Архив"
 6. Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
 7. Бюро за  съдимост
 8. Служба по вписванията

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Служба "Регистратура"
 1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
 2. експедира изходящата кореспонденция, разпределя и направлява постъпилата поща;
 3. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:

Служба "Деловодство"
Служба Деловодство осигурява производството по висящи граждански и наказателни дела и влезли в сила съдебни актове.
В служба Деловодство се извършват следните услуги:
 1. извършва  и предоставя справки по движението на делата, изпраща преписи от съдебните актове на страните и техните пълномощници.
 2. приема книжа във връзка с образуване на дела и по вече образувани такива;
 3. води специални регистри  ;
 4. води регистър на съдебните решения;
 5. предава в архива приключените дела.

Съдебно-изпълнителна служба
Деловодството по изпълнителни дела:
 1. приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед;
 2. дава справки по висящи изпълнителни дела и издава преписи по делата;
 3. приема документи за внесени суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях;
 4. издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица;
 5. води регистър на наддавателните предложения по публична продан.

Служба "Съдебни секретари"
Служба "Съдебни секретари" включва всички съдебни секретари в съда, които имат следните задължения:
 1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец;
 2. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
 Протоколите се изготвят в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

Служба "Архив":
 1. осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи;
 2. приема от служба "Деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 3. отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 4. извършва справки по предадените дела, книги и документи;
 5. отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;

 Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"
 1. служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им.
 2. връчването се удостоверява с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването. В работата се легитимира със служебна карта.

Бюро за съдимост
 Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:
 1. молба по образец;
 2. удостоверение за раждане - оригинал или дубликат;
 3. лична карта;
 4. документ за платена държавна такса.
 
Служба по вписванията
 1. Вписва актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване на вещно право върху недвижим имот, искови молби, ипотеки, възбрани.
 2. Издава преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса, издава удостоверения за вещни тежести.
Работно време с граждани от 10.00 ч. до 12.30 , 13.00 до 15.00 ч.

ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Включва финансова дейност, информационни технологии и снабдяване; финансовата дейност се осъществява от главен счетоводител и касиер.

Главният счетоводител:
 1.следи за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности;
 2.осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със ЗСчет.;
 3.разработва проект за годишния бюджет на съда;

Касиерът:
 1. обработва банкови извлечения за постъпилите държавни такси и субсидии от бюджета на съдебната власт;
 2. извършва касови операции, изчислява и изплаща граждански договори и хонорари на вещи лица, съдебни заседатели и свидетели, като своевременно привежда дължимите данъци и осигуровки;
 3. изготвя справки за пенсиониране на съдебните служители.

Системен администратор:
 1.отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
 2.осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;

Съдебен помощник
 1. подпомага работата по делата и следи за спазването на законоустановените срокове;
 2. проучва, анализира и обобщава практиките на ВАС и ВКС, дава мнения по дела, доклади и становища по правни въпроси.

Работник по поддържане на съдебните сгради
 1. отговаря за съдебната сграда и нейната поддръжка, отговаря за безопасната работа на парната инсталация в сградата.

Помощно звено
 1.Прислужник-чистач.Отговаря за поддържане на хигиената в помещенията на съда и изпълнява функции на длъжността "Призовкар" при отсъствието на титуляра.

Всички служби към Районен съд Нови пазар са с работно време от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР