Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви
обновена на 13.05.2019 г.

     РЕЗУЛТАТИ от обявения конкурс за "административен секретар" в Районен съд - Нови пазар 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------    Списък на допуснатите кандидати до обявения конкурс за "административен секретар" в Районен съд - Нови пазар, насрочване на втори етап на конкурса 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" и одобри регламент за провеждането му.

   Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел "Пресцентър" - подраздел "Дни на отворените врати".

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание заповед № РД-13-88/12.03.2019 г., председателят на РС - Нови пазар обявява конкурс за длъжността “административен секретар”, 1 щ. бр.
 
Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител: 1щ.бр. на длъжността „административен секретар” при РС - Нови пазар.
Описание на длъжността „административен секретар”: Ръководи администрацията на съда и подпомага административния ръководител при изпълнение на функциите му.
Минимален размер на основната месечна заплата: 1 075 лв., II ранг.
Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: висше образование, с образователна степен „бакалавър“; Трудов стаж и професионален опит – не по-малко от 5 /пет/ години общ трудов стаж; Лични делови характеристики - инициативност, комуникативност, оперативност и способност за работа в екип;
Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда: езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e-mail етикет); компютърна грамотност (текстообработка, електронни таблици, кореспондентски информационни технологии и работа в интернет); познания по нормативната уредба на организацията и работата на съдебната администрация; познания в областта на трудовото и социалното законодателство; работа с правно-информационна система „Апис”.
Необходимите документи за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие – по образец; пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/; автобиография; декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, че не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет; не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работи па трудово правоотношение при друг работодател, не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или друга свободна професия; диплома за завършено образование /копие/; актуално свидетелство за съдимост; здравно свидетелство за работа /със заверка от Областния диспансер за психични заболявания/; копия от документи за придобити допълнителни квалификации; копие от трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверяващи трудов стаж; препоръки от предишни работодатели; други – копия от различни квалификации, специалност и пр. /представят се по желание на кандидата/.
Оповестяването на конкурсната процедура: Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на интернет-страницата на съда и на таблото за съобщения в сградата на съда.
Подаване на документи: Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Съдебната палата гр. Нови пазар, ул.”Цар освободител” № 31, на регистратура, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да получат комплект документи по образец – заявление и декларации, длъжностна характеристика за длъжността /на регистратура или на сайта на Районен съд – Нови пазар/.  
Конкурсът се провежда на два етапа: първи етап – по допускане; втори етап – чрез събеседване.
Запознаване с пълния текст на заповедта, длъжностната характеристика и всички необходими документи сe извършва: на регистратура, от информационното табло на съда и на електронната страница на съда на адрес: http://npazar.court-sh.org

 Документи:

- заявление;

- декларация по чл. 141, ал. 2, т. 1 и т. 2 във вр. с чл. 136 от ПАС;

- декларация по чл. 107, ал. 1 от КТ във вр. с чл. 137 от ПАС;

- длъжностна характеристика.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет на Районен съд - Нови пазар за 2019 година 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Районен съд - Нови пазар съобщава, че на 13.04.2018 г. (петък) от 10.00 часа до 16.00 часа, съгласно Заповед № РД-13-02 от 4.01.2013 г. и Заповед № РД-13-106 от 11.04.2018 г. на Председателя на Районен съд - Нови пазар в сградата на съда ще се проведе "Ден на отворените врати", в рамките на който граждани,  представители на други институции, юридически лица, неправителствени организации и медии могат да посетят сградата на съдебната палата и да се запознаят с работата на съда.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бюджет на Районен съд - Нови пазар за 2018 година 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Районен съд - Нови пазар проведе обучение на двадесет съдебни заседатели 

           Видеоматериал по темата можете да видите на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=G_9YIYQ-Edg&feature=youtu.be&t=1330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Районен съд Нови пазар проведе инициативата Ден на отворените врати на 26 май, петък, за пета поредна година. Над 70 ученици в 4 групи от първи до девети клас посетиха съдебната палата в града.
 
Районен съд Нови пазар отвори врати за посещения с опознавателна цел за ученици и граждани. Специалният ден на отворените врати – 26.05.2017 г., се определи със Заповед на административния ръководител на Районен съд Нови пазар – съдия Петина Николова. Първи, още при старта на деня на отворените врати в 10 ч. влязоха четвъртокласници от СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар. Посрещна ги районен съдия, който разясни по подходящ за учениците начин основни правила, валидни за всички влизащи в съдебна зала. Добре е да се знае, че в съдебните зали се пази тишина, официалният език е българският, а когато влиза съдът в залата всички стават прави. Освен беседата се презентира филм „Децата и правосъдието – твоите права”.
„Съдът е за това да възстанови правото, правдата и справедливостта, а най-тежки за съдиите са моментите, когато има посегателства над деца“, сподели откровено съдия Галина Николова. Съветът както към децата, така и към възрастните, е: „Не се притеснявайте да говорите, да казвате истината“. Децата имат право да знаят, да питат и да говорят пред съда. Коментираха се още: транспортните произшествия, правилата за правилно придвижване на пешеходците, кражбите, наказанията, теми, инициирани от самите деца. В края на посещението си децата облякоха съдийска и прокурорска тоги, и научиха, че съдиите са в черни тоги, прокурорите в червени, а адвокатите носят тоги в черно. С по-големите посетители в деня на отворените врати се срещна районен съдия - административен ръководител на Районен съд Нови пазар. С учениците се коментираха наказателните процеси и участието на трима съдии в процеса. Деветокласниците от СУ „Хан Исперих” гр. Нови пазар, участват в Проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Включени са в клуб „Моите права”.
Най-малките посетители в традиционния ден на отворените врати бяха 25 първокласници от СУ „Васил Левски”, град Нови пазар. Децата научиха, че имат специални права и задължения, залегнали в специален документ – Конвенция за правата на детето. Те получиха Конвенцията и други образователни материали на правна тематика. Презентираха се още филми, подходящи за деца.
Съдиите посрещнаха и деца от ЦНСТДМБУ „Слънце“ гр. Каспичан. Децата посетиха всички служби в съдебната палата и с интерес установиха, че в съдебната палата освен разглеждането на граждански и наказателни дела, се вършат още ред важни и полезни за гражданите, и фирмите дейности. Научиха каква полезна за тях информация има поместена в сайта на съда.
Ден на отворените врати се провежда ежегодно в почти всички храмове на Темида в цялата страна. Това е единственият ден, в който посетителите могат да задават въпроси към съдии и съдебните служители, освен към деловодителите. Придобиват се реални знания и умения в сферата на правораздаването. Дни на отворените врати се провеждат и в услуга на гражданите, и юридическите лица.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

         Районен съд - Нови пазар съобщава, че на 26.05.2017 г. (петък) от 10,00 до 16,00 часа в сградата на съда ще се проведе ден на отворените врати.  През този ден граждани, представители на други институции, юридически лица, неправителствени организации и медии могат да посетят сградата на съдебната палата и да се запознаят с работата на съда.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Районен съд - Нови пазар "влиза" в класните стаи по силата на проект "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури." на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Районен съдия Галина Николова води беседи в три училища от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каолиново. Повече по темата можете да видите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=IzJrjRs4s3o

 
----------

гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР