Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви
обновена на 09.10.2019 г.

  
ПОКАНА
 
Районен съд РС Нови пазар, във връзка с реализацията на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ През учебната 2019-2020 г.
 
    Районен съд Нови пазар е дългогодишен участник в образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“, по която и през 2019 г. ще продължи да работи съвместно с училищата на територията на съдебния район, които са изразили желание да се включат в нея. Това са училищата от общините Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.
 
   В изпълнение на програмата е предвидено провеждането на демонстративно обучение и лекция по превенция на нарушенията по транспорта и намаляване на транспортния травматизъм, за което е поканен за лектор председателят на УС на Асоциацията на пострадалите от катастрофи, който ще изнесе пред участниците лекция и ще представи видеа и демонстрация с „алко очила“.
    Аудиторията, към която е насочена лекцията са ученици от всички училища в региона, учители, инструктори по пътна безопасност и др.
   На лекцията са поканени за участие и служители от сектор КАТ към РУ Нови пазар и РУ Каолиново.
 
   Датите на провеждане на обучението са:
  на 12.11.2019 г. от 14,00 часа в „многофункционалната зала“ на Община Нови пазар, за училищата на територията на общините Нови пазар и Каспичан
  и на 13.11.2019 г. от 10,00 часа в зала на НЧ „Просвета“ при община Каолиново или в салон на СУ „Г. С. Раковски“ гр. Каолиново за училищата на територията на общините Никола Козлево и Каолиново.
   Очакваната продължителност на обучението ще бъде около 1,30 часа.
 
   Поканата е отправена до всички училища на територията на съдебния район на Районен съд – Нови пазар, съответно на територията на общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево, както и до РУО Шумен.
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
Заповед за определяне фирма, спечелила обявения търг 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съгласно заповед №РД-11-205/05.07.2019 г. е обявена процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:
Обект, който ще се отдава под наем: площ 1 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на Съдебна палата Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31, до централния вход.
Предназначение на обекта: поставяне на кафе – автомат.
Срок за отдаване под наем на обекта: 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допускат всички юридически лица, регистрирани по ТЗ.
Начална тръжна цена: в размер на едномесечна наемна вноска 63,30 лв. с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи.
Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 32 лв., която се внася по сметка на съда, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Срок за закупуване на тръжната документация: до 30-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата.
Цената на тръжната документация е 15 лв., като същата се внася по набирателната сметка на РС – Нови пазар.
Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Районен съд – Нови пазар. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.
Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 35-ия ден от публикуване на обявата.
Търгът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането на срока, за подаване на заявления за участие в търга в административната сграда на Районен съд – Нови пазар. „Цар Освободител“ № 31, съдебна зала№ 1 от 13,00 часа.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министърът на правосъдието е издал Заповед № СД-03-297/28.06.2019 г. за насрочване на конкурс за съдия по вписванията. Същата е обнародвана в Държавен вестник и е публикувана във в-к „24 часа“ на 05.07.2019г. и на сайта на Министерство на правосъдието.
Кандидатите подават заявление за участие в конкурсната процедура в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Извлечение от заповед № РД-11-205/05.07.2019 г. на Председателя на Районен съд – Нови пазар

 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 Р А З П О Р Е Ж Д А М:

          I. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имот – държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

 

            1. Обект, който ще се отдава под наем: площ от 1 кв. м. находящ се на първия етаж в сградата на Съдебната палата Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31, до централния вход.

          2. Предназначение на обекта: поставяне на кафе – автомат с цел осигуряване на топли напитки на служители, работещи в Съдебна палата Нови пазар.

          3. Срок за отдаване под наем на обект: 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

          4. Специални изисквания към участниците: До участие в търга се допускат всички юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които имат опит в обслужването на кафе-автомати.

          5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска 63,30 (шестдесет и три лева и 30 ст.) с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел. енергия, вода и др.

          6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

          - в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по набирателната сметка на РС – Нови пазар IBANBG52 UNNCR 7527 3343465632, BIC: UNCRBGSF, която обезпечава изпълнението на договора;

             - наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец чрез набирателната сметка на РС – Нови пазар в ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“, клон Нови пазар, IBANBG52 UNNCR 7527 3343465632, BIC: UNCRBGSF по сметка на Висш съдебен съвет в Българска народна банка, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01.

             - консумативните разходи за ел. енергия, вода и др. свързани с ползването на имота се определят ежемесечно на база показанията на контролно измервателните уреди и споразумителен протокол и се заплащат от наемателя по сметка на РС - Нови пазар ТБ „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“, клон Нови пазар, IBANBG52 UNNCR 7527 3343465632, BIC: UNCRBGSF.

              7. Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 32 (тридесет и два) лева, която се внася по сметка на IBANBG52 UNNCR 7527 3343465632, BIC: UNCRBGSF, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.

              8. Срок за закупуване на тръжната документация: до 30-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търга в национален ежедневник и в местен вестник.

            9. Цената на тръжната документация е 15 (петнадесет) лева, като същата се внася по набирателната сметка на РС – Нови пазар IBANBG52 UNNCR 7527 3343465632, BIC: UNCRBGSF Тръжната документация се получава в сградата на РС – Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31, кабинет № 2 на II-ри етаж от административния секретар на съда, след представяне на документ за внесената сума в рамките на работния ден.

               10.  Заявления за участие в търга се подават в деловодството на РС – Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31. Срокът за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник.

            11. Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на тръжната документация до 35-ия ден, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за търг в национален ежедневник и в местен вестник, след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа с административния секретар на съда.

            12. Търгът ще се проведе на 7-ия ден след изтичането на срока, посочен в т. 10 в административната сграда на РС – Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31, съдебна зала № 1, от 13,00 часа.

             II. Утвърждавам тръжната документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – държавна собственост, представляваща: помещение с площ 1 кв. м., находящо се на първия етаж в Съдебна палата Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31, до централния вход, предназначено за поставяне на кафе – автомат.

                 хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

             IV. Условията на търга да се публикуват в национален ежедневник и в местен вестник. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебна палата Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 31 и на интернет страницата на съда.

             Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите  лица за сведение и изпълнение.

             Изпълнението на заповедта възлагам на административния секретар.

              хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт" и одобри регламент за провеждането му.  Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел "Пресцентър" - подраздел "Дни на отворените врати". гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР