Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Новини / Обяви  
 Новини / Обяви
обновена на 07.12.2018г.

Извлечение от протокол от 07.12.2018 г. на комисия, назначена със заповед № РД-13-330/09.11.2018 г. на Председателя на Районен съд - Нови пазар  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извлечение от протокол от 12.11.2018 г. на комисия, назначена със заповед № РД-13-330/09.11.2018 г. на Председателя на Районен съд - Нови пазар 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    О Б Я В Л Е Н И Е
На основание заповед № РД-13-278/01.10.2018 г., председателят на РС - Нови пазар обявява конкурс за длъжността “призовкар”, 1 щ. бр.

Обявявам конкурс за назначаване на съдебен служител: 1щ.бр. на длъжността „призовкар” при РС - Нови пазар.

     Описание на длъжността „призовкар”: Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони. 
     Минимален размер на основната месечна заплата: 510 лв., V ранг. 
     Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: средно образование; инициативност, комуникативност, оперативност; умения за работа в екип;
     Специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от административния ръководител на съда: Допълнителни познания, умения и квалификации - да притежава компютърни и деловодни умения; допълнителни технически квалификации необходими за целите на вътрешно заместване. Препоръчителен опит – да притежава трудов стаж на сходна длъжност: архивист (офис); деловодител в административна служба; технически организатор (офис); други длъжности, при които лицата, изпълняват общи административни задължения, свързани с поддържане и съхранение на различни данни.
     Необходимите документи за участие в конкурса са: Писмено заявление за участие – по образец; пълномощно за подаване на документи /ако това не се прави лично от кандидата/; автобиография; декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност; декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от КТ, че не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; не е народен представител; не е съветник в общински съвет; не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; не работи па трудово правоотношение при друг работодател, не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или друга свободна професия; диплома за завършено образование /копие/; актуално свидетелство за съдимост; здравно свидетелство за работа /със заверка от Областния диспансер за психични заболявания/; копия от документи за придобити допълнителни квалификации; копие от трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверяващи трудов стаж; препоръки от предишни работодатели и; други – копия от различни квалификации, специалност и пр. /представят се по желание на кандидата/.
      Оповестяването на конкурса да се осъществи: Списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на интернет-страницата на съда и на таблото за съобщения в сградата на съда.
      Подаване на документи: Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Съдебната палата гр. Нови пазар, ул.”Цар освободител” № 31, стая № 2, при човешки ресурси, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник. В този срок желаещите могат да получат комплект документи по образец – заявление и декларации, длъжностна характеристика за длъжността /в кабинета на човешки ресурси или на сайта на Районен съд – Нови пазар/.
     Конкурсът се провежда на два етапа: първи етап – по допускане; втори етап – чрез събеседване. 
    Запознаване с пълния текст на заповедта, длъжностната характеристика и всички необходими документи сe извършва: в стая №2 при човешки ресурси, от информационното табло на съда и на електронната страница на съда на адрес: http://npazar.court-sh.org

     Документи за изтегляне:

     - Заявление;
     -
Декларация по чл. 107а от КТ;
     -
Декларация по чл. 136 от ПАС;
     -
Длъжностна характеристика на длъжността „призовкар“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

      Районен съд - Нови пазар съобщава, че на 13.04.2018 г. (петък) от 10.00 часа до 16.00 часа, съгласно Заповед № РД-13-02 от 4.01.2013 г. и Заповед № РД-13-106 от 11.04.2018 г. на Председателя на Районен съд - Нови пазар в сградата на съда ще се проведе "Ден на отворените врати", в рамките на който граждани,  представители на други институции, юридически лица, неправителствени организации и медии могат да посетят сградата на съдебната палата и да се запознаят с работата на съда.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

          Бюджет на Районен съд - Нови пазар за 2018 година 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Районен съд - Нови пазар проведе обучение на двадесет съдебни заседатели 

           Видеоматериал по темата можете да видите на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=G_9YIYQ-Edg&feature=youtu.be&t=1330 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Районен съд Нови пазар проведе инициативата Ден на отворените врати на 26 май, петък, за пета поредна година. Над 70 ученици в 4 групи от първи до девети клас посетиха съдебната палата в града.
 
Районен съд Нови пазар отвори врати за посещения с опознавателна цел за ученици и граждани. Специалният ден на отворените врати – 26.05.2017 г., се определи със Заповед на административния ръководител на Районен съд Нови пазар – съдия Петина Николова. Първи, още при старта на деня на отворените врати в 10 ч. влязоха четвъртокласници от СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар. Посрещна ги районен съдия, който разясни по подходящ за учениците начин основни правила, валидни за всички влизащи в съдебна зала. Добре е да се знае, че в съдебните зали се пази тишина, официалният език е българският, а когато влиза съдът в залата всички стават прави. Освен беседата се презентира филм „Децата и правосъдието – твоите права”.
„Съдът е за това да възстанови правото, правдата и справедливостта, а най-тежки за съдиите са моментите, когато има посегателства над деца“, сподели откровено съдия Галина Николова. Съветът както към децата, така и към възрастните, е: „Не се притеснявайте да говорите, да казвате истината“. Децата имат право да знаят, да питат и да говорят пред съда. Коментираха се още: транспортните произшествия, правилата за правилно придвижване на пешеходците, кражбите, наказанията, теми, инициирани от самите деца. В края на посещението си децата облякоха съдийска и прокурорска тоги, и научиха, че съдиите са в черни тоги, прокурорите в червени, а адвокатите носят тоги в черно. С по-големите посетители в деня на отворените врати се срещна районен съдия - административен ръководител на Районен съд Нови пазар. С учениците се коментираха наказателните процеси и участието на трима съдии в процеса. Деветокласниците от СУ „Хан Исперих” гр. Нови пазар, участват в Проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Включени са в клуб „Моите права”.
Най-малките посетители в традиционния ден на отворените врати бяха 25 първокласници от СУ „Васил Левски”, град Нови пазар. Децата научиха, че имат специални права и задължения, залегнали в специален документ – Конвенция за правата на детето. Те получиха Конвенцията и други образователни материали на правна тематика. Презентираха се още филми, подходящи за деца.
Съдиите посрещнаха и деца от ЦНСТДМБУ „Слънце“ гр. Каспичан. Децата посетиха всички служби в съдебната палата и с интерес установиха, че в съдебната палата освен разглеждането на граждански и наказателни дела, се вършат още ред важни и полезни за гражданите, и фирмите дейности. Научиха каква полезна за тях информация има поместена в сайта на съда.
Ден на отворените врати се провежда ежегодно в почти всички храмове на Темида в цялата страна. Това е единственият ден, в който посетителите могат да задават въпроси към съдии и съдебните служители, освен към деловодителите. Придобиват се реални знания и умения в сферата на правораздаването. Дни на отворените врати се провеждат и в услуга на гражданите, и юридическите лица.
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

       Районен съд - Нови пазар съобщава, че на 26.05.2017 г. (петък) от 10,00 до 16,00 часа в сградата на съда ще се проведе ден на отворените врати.  През този ден граждани, представители на други институции, юридически лица, неправителствени организации и медии могат да посетят сградата на съдебната палата и да се запознаят с работата на съда.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Районен съд - Нови пазар "влиза" в класните стаи по силата на проект "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури." на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Районен съдия Галина Николова води беседи в три училища от общините Нови пазар, Никола Козлево и Каолиново. Повече по темата можете да видите на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=IzJrjRs4s3o

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание заповед № РД-13-47/ 24.01.2017 г., председателят на РС Нови пазар във вр. с писмо изх.№11-00-1715/16.01.2017 г. на Министерство на правосъдието, обявява конкурс за длъжността “съдия по вписванията”, 1 щ. бр.
 
Обявявам конкурс за заемане на 1щ.бр. на длъжността “съдия по вписванията” при РС Нови пазар, при условията на чл.68, ал.1 т.4 от КТ (до заемане на длъжността въз основа на конкурс).
            Необходими документи за участие в конкурса: молба; автобиография; свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство; документ за психично здраве; документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж; декларация по чл.162 от ЗСВ; нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност; декларация за несъвместимост и частни интереси по чл.12 от ЗПУКИ.
            Подаване на документи: Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник в Съдебната палата гр. Нови пазар, ул.”Цар освободител” № 31, стая № 2, при главен специалист – човешки ресурси, срещу входящ номер, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Краен срок за приемане на конкурсни документи – 7 (седем) дни, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса в местен ежедневник.
        След изтичане на срока за събиране на документите същите ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието по ЗСВ, ведно с копие от публикацията в местния печат, за осъществяване на подбор на кандидатите.
         Запознаване с пълния текст на заповедта, и всички необходими документи се извършва: в стая № 2 при главен специалист - човешки ресурси, от информационното табло на съда и на електронната страница на съда на адрес: http://npazar.court-sh.org
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коледното настроение обзе колективите на Районен съд Нови пазар и на Районна прокуратура Нови пазар
Една инициатива приповдигна коледния дух в навечерието на светлите рождественски празници. Двадесет коледарчета-сурвакарчета дариха радост, усмивки и много ведро настроение с присъствието си. Гостите посетиха сградата на Съда, където се помещава и Районна прокуратура Нови пазар на 14 декември.
"Коледари спряха пред вратата и запяха ..." наричания за здраве, благоденствие и късмет през Новата 2017 година. Възпитаниците на СУ "Васил Левски" Нови пазар заедно със своята преподавателка Грета Чилиева и възпитател Диана Добрева с усърдие подготвят богата музикално-танцова програма, за да ни пренесат в емоцията на Бъдни вечер и Коледа.
"Зимна песен", песента "Дядо Коледа" и танц на бляскавите снежинки бяха само част от коледните поздрави от децата към присъстващите съдии, съдебни служители, прокурори, адвокати и граждани. Специално място в програмата намериха и коледните поверия и традиции. Малките коледари отправят своите искрени и честити молитви за всеки в тази сграда. Както подобава на такива щедри на талант гости, двата колектива дариха щедро своите най-нови малки приятели с усмивки, аплодисменти, и разбира се, с торби, пълни с желаните от всяко дете лакомства.
Пожелаваме здрави, мирни, светли и честити Коледно-Новогодишни празници на всички бивши и настоящи служители на Районен съд Нови пазар и на всички колективи от юридическото поприще, както и на всички граждани в Общините Нови пазар, Никола Козлево, Каолиново и Каспичан.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
                      Районен съд Нови пазар уведомява всички граждани и юридически лица, че по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ, в съда е осигурена възможност за извършване на картови плащания на такси, депозити за разноски и др. по делата, посредством инсталираните POS устройства.

         -----------------------------------------------------------------------------

                 Районен съд Нови пазар предоставя координатите на организации с нестопанска цел, работещи в сферата на превенцията и защитата от домашно насилие, които изпълняват програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие и специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно насилие и които Министерството на правосъдието е финансирало през 2015г., съгласно чл.6, ал.7 от ЗЗДН.

 

 

 

 

 

 

 

 

          -----------------------------------------------------------------------------

      Ежегодното провеждане на "Ден на отворените врати" в Районен съд Нови пазар, съгласно Заповед № РД-13-02/4.01.2013 г. на Председателя на съда, е веднъж годишно, в петъчния ден от седмицата, предшестваща датата 16.04 ( шестнадесети април) - професионалният празник на юриста, от 10,00 до 16,00 часа.

          гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР