Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Разпределение на делата по случаен принцип  
 Софтуер

Принципът на случайния подбор при разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им, в рамките на колегиите или отделенията е регламентиран законово в чл. 9, ал. 1 от ЗСВ. Той е част от процеса, гарантиращ баланса между съдебната независимост и ефективността на съдебните органи. Случайното разпределение на делата гарантира изпълнението на следните приоритети:
·          безпристрастност на съда, гарантираща независима съдебна власт и обективно правосъдие;
·        равномерност на натоварването и качество на правораздаването, даващи отговор на очакванията за бърз и справедлив процес;
·          ефективност на съда, включваща и начина на организация на съдебната дейност;
·          прозрачност на съдебната дейност, редуцираща съмненията за корупционни практики.
В съответствие с изискването на закона и решение на ВСС по протокол № 23 от 07.05.2015г. съдът използва уеб-базирана система за случайно разпределение на делата, одобрена с решение на ВСС по протокол № 62/18.12.2014 г. Уеб-базираната програма осигурява прозрачност при разпределението на делата, като позволява  проверка на разпределението на всяко дело (на избрания режим за разпределение или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор.
Програмата следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква натовареност по съдии включително в рамките на различните групи дела. Натовареността на председателя на съда е определена, съгл. Решение по т. 82.2 от Протокол № 22 от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 29 май 2014 г.
Уеб-базираната система за случайно разпределение на делата е инсталирана на сървър във Висшия съдебен съвет, а в съда е осигурен достъп до него посредством интернет. Разпределението на делата считано от 01.10.2015г. се извършва на обособено самостоятелно работно място за разпределяне на делата.  
Принципът на случаен избор означава разпределението на делата по докладчици според поредността на постъпване на делата и преписките (поредността на входящия номер в съда), образуване на делата и списъка на съдиите по отделения, независимо от вида на делата (граждански или наказателни). Всички дела, образувани в съда, се разпределят по докладчици по автоматизиран електронен път на принципа на случайния подбор, като направения избор се документира. Изключения се допускат само възоснова на утвърдените вътрешни правила. 


гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР