Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Профил на купувача  
 
обновена на 03.07.2019 г.

Районен съд - Нови пазар публикува

ОБЯВА № 1/12.07.2018 г. на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ към обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втори етаж в сграда на Районен съд гр. Нови пазар"

Информацията за обявата е публикувана на сайта на АОП:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1022251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=73729&menu_id=11&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E7068703F7570693D35343237 

Протокол № 1 от работа на Комисията 

Протокол № 2 от работа на Комисията

Договор за обществена поръчка между Районен съд - Нови пазар и МИК БИЛД РУСЕ ЕООДгр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР