Н Районен съд
ови пазар
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
В помощ на ...
Районен съд
Представяне
Структура
Съдии
Служби
Съдебни зали
Общини / Кметства
Новини / Обяви
Календар - Насрочени дела
Справка за свършените дела
Предложения / оплаквания
Обявления- публични продажби
Контакти
Декларации
Профил на купувача
за гр. Нови пазар
 Районен съд    Профил на купувача  
 
обновена на 10.07.2017г.

   На 07.07.2017 г. на сайта на Висшия съдебен съвет, в профил на купувача е публикувана обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт по шест обособени позиции:
***
Обособена позиция № 6: Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар."
 
   На сайта на ВСС могат да бъдат намерени и изтеглени: решение за откриване на процедура, обявление за поръчка, документи, необходими за участие в обществената поръчка и образци, както и технически документации и спецификации за отделните обособени позиции в предмета на поръчката.
 
   Същата информация може да бъде намерена и на сайта на Агенцията за обществени поръчки:
 
АОП номер: 00833-2017-0011


гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 31  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР